Workshop International Oil Pollution Compensation Regime

Op 27 maart vond op Curaçao een workshop plaats over het “International Oil Pollution Compensation Fund”. De workshop werd georganiseerd door de Nederlandse Ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ), in samenwerking met het Secretariaat van de IOPC (International Oil Pollution Compensation) Fonds en de Maritime Authority of Curacao (MAC). De workshop vond plaats in het kader van IOPC’s ’Caribisch Jaar’.

Deze workshop was bedoeld voor de private (olie gerelateerde) sector, de overheidssector en de NGO’s van alle zes de eilanden van Caribisch Nederland. Ruim 40 personen namen deel, waaronder vertegenwoordigers vanuit de oliegerelateerde industrie in het Caribische deel van het Koninkrijk: Valero, Curoil, Isla, Bopec en Nustar.

Een olielekkage kan leiden tot financiële verliezen voor een groot aantal organisaties en individuen. Ondanks alle goede inspanningen van alle betrokkenen, kan clean-up lastig en duur worden. Olie kan schade aan eigendommen veroorzaken en economische verliezen tot gevolg hebben, met name op het gebied van lokale visserij of de toeristen industrie. Degenen die het slachtoffer zijn van olielekkage komen wellicht in aanmerking voor compensatie.

Het International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC) is de internationale verdragsorganisatie die schadevergoedingen verstrekt bij olierampen door tankers. Bijdragen aan het Fonds worden betaald door de bedrijven in de olie-industrie. Nederland is er, als verdragspartij, voor verantwoordelijk dat de bedrijven in de olie-industrie in alle delen van het Koninkrijk, opgaven aan het IOPC Fonds doen over olievolumes. Het Fonds stelt op basis van die volume-opgaven de financiële bijdragen vast en int deze zelf bij de oliebedrijven.

In de workshop geven medewerkers van het IOPC secretariaat uit Londen, mevrouw Katrin Park en de heer Mark Homan, toelichting op de werking van het IOPC fonds, specifiek het regime dat betrekking heeft op olietankers. Er wordt ingegaan op de manier waarop overheden en de olie-industrie met de IOPC verplichtingen kan omgaan ten behoeve van het afhandelen van onverhoopte schade in de regio. Tijdens de workshop op Curaçao werd informatie gegeven over het juridisch kader, financiering, claims en praktische wijzen van het omgaan met Fondsverplichtingen. Hierbij lag de nadruk op de specifieke situatie van Caribisch Nederland binnen het internationale regime.