Werkgroep gevormd genaamd Initiatie, Visie & Actie (IVA)

Recentelijk is een werkgroep gevormd genaamd Initiatie, Visie & Actie (IVA). Deze groep bestaat uit inwoners van Bonaire, die zich als doel stellen om op verschillende terreinen een ontwikkelingsproces op gang te zetten en of voort te zetten dat een positieve bijdrage zal leveren aan de toekomst van Bonaire. De werkgroep IVA richt zich op actie en resultaten.

IVA is een initiatief van ongeveer twintig professionals die in verschillende sectoren in de maatschappij actief zijn. Deze werkgroep komt sinds begin van dit jaar regelmatig bijeen om het doel en de strategie van de groep te bepalen.

Geconstateerd is dat er op tal van terreinen uitdagingen liggen en dat de sleutel voor een goede ontwikkeling mede of beter primair afhankelijk is van de manier waarop de bewoners hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Bonaire. De terreinen waarop de werkgroep Initiatief, Visie & Actie de aandacht zal richten zijn:

1. Sociaal-maatschappelijk fundament
Hierbij richt zich men onder andere op universele rechten van het kind en de mens, sociale participatie, voorkomen van verloren generaties en geïsoleerde groepen in de samenleving, veiligheid, voldoende minimumbestaansniveau en ontwikkelingsmogelijkheden voor allen in de samenleving.

2. Sociaal-economisch fundament
De aandacht is hierbij gericht op: gezonde en toekomstgerichte economische
vitaliteit, vermijden van onevenwichtige externe afhankelijkheid, duurzame
economische ontwikkeling, bescherming tegen ontwrichtende natuurinvloeden, gunstige omstandigheden voor ondernemerschap en goed vestigingsklimaat.

3. Bestuurlijk fundament
Hierbij richt men zich op: stabiele bestuurlijke structuur, transparante democratische processen, betrokkenheid van burgers en open communicatie tussen politiek en maatschappij, bestuurlijke arrangementen gericht op de stabiele ontwikkeling van de eilanden.

4. Couleur Locale Fundament
Bescherming van traditionele historische en culturele waarden, aandacht voor het eigen karakter van de eilanden als basis voor onderscheid ten opzichte van andere Caribische of tropische toeristische bestemmingen.

De werkgroep Initiatief Visie & Actie wil zorgen voor concrete activiteiten op alle bovengenoemde terreinen. Om dit te bewerkstelligen, zal de groep onder andere een inventarisatie maken van bestaande rapporten op deze terreinen. Tevens zal de groep gesprekken voeren met onder andere de Rijksvertegenwoordiger, de Gezaghebber, de Eilandsraad en het Bestuurscollege om ideeen uit te wisselen en om de groep voor te stellen.

Inmiddels heeft de IVA een aantal activiteiten uitgestippeld waarmee op korte termijn positieve resultaten geboekt kunnen worden. In de komende weken zal de werkgroep zic voorstellen aan de Bonairiaanse gemeenschap en zal men informatie verschaffen over deze activiteiten. Het gaat hierbij om activiteiten als het stimuleren van burgerparticipatie in de toekomst van Bonaire, het bieden van hulp aan integriteitsprojecten, het komen met voorstellen en initiatieven op economisch gebied en ‘ empowerment’ campagnes in diverse groepen van onze gemeenschap.

De groep Initiatief Visie & Actie bestaat uit: Marga Domingo, Dennis Martinus, Orphaline Saleh, Aimed Ayubi, Michèle Knuf, John Soliano, Gregory Obersi, Elyanne Paul Nicolaas, Sherwin Pourier, Carol Winklaar, Nicole Chirino, Leonard Domacasse, Jeaniro Balentien, Dudley Wedervoort, Curvin George, Herbert de Jongh, Lucia Beck, Robert Croes, Roella Pourier, Mark Kater, Sybren van Dam, Evert Piar en George Soliana. Ex-gezaghebbers van Bonaire Glenn Thodé en Frits Goedgedrag fungeren als adviseurs van de groep.

De foto illustreert het moment waarop een aantal leden van IVA tijdens een bijeenkomst ideeën uitwisselt met politieke leiders.