UNICEF rapport “Koninkrijkskinderen”: ontwikkeling integraal jeugdbeleid heeft prioriteit

Op 23 mei 2013 is het door UNICEF opgestelde rapport “Koninkrijkskinderen”, gepresenteerd en overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Dit gebeurde tijdens een symposium in Leiden, waarbij vertegenwoordigers uit de jeugdzorg en het onderwijs uit Caribisch Nederland aanwezig waren.

De verschillende partijen die zich in Caribisch Nederland met jeugd en jeugdbeleid bezig houden hebben kennis genomen van de inhoud van het rapport. De Openbaar Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Centra voor Jeugd en Gezin, de Voogdijraad, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en het ministerie Veiligheid en Justitie (V&J) werken nauw samen op het gebied van jeugd en jeugdzorg. Zij hechten eraan te benadrukken dat zij, samen met andere relevante partners als de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ,Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), integraal jeugdbeleid voorstaan, waarbij de positie van de kinderen structureel wordt verbeterd.

De focus voor de jeugd ligt wat hen betreft op het bieden van goede basisvoorzieningen. Zij erkennen dat nog niet alles er is, wat er zou moeten zijn. De organisaties willen zich gezamenlijk inspannen om op basis van gemeenschappelijke prioriteiten een meerjarenplan met speerpunten te ontwikkelen en uit te voeren. De komende jaren richten zij zich onder andere op de verdere verbetering van de jeugdgezondheidszorg, het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders van tieners, het versterken van seksuele educatie, het begeleiden van tienermoeders, het bereiken van ouders in de buurten via buurtmoeders en een sluitende aanpak van kindermishandeling.

In goede samenwerking tussen alle betrokken partijen zijn de afgelopen jaren al aanzienlijke verbeteringen in voorzieningen gerealiseerd, waaronder het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin, trainingen positief opvoeden (Triple P), de verbetering van vrije tijdsvoorzieningen voor jongeren vanaf 12 jaar, het ontwikkelen van jeugdzorg, verbeteren van de gezinsvoogdij, het versterken van de Voogdijraad en het opzetten van de jeugdreclassering. De insteek is vooral om voort te gaan op deze ingeslagen weg en stap voor stap tot verbeteringen in de basiszorg voor jeugdigen te komen.