Transparantie in het zakendoen

Kamer van Koophandel een Nijverheid Bonaire (KvK) doet een oproep aan alle ondernemers en bestuurders van rechtspersonen om na te gaan of hun uitgaande zakelijke bescheiden aan de vigerende wettelijke bepalingen voldoet.

De Handelsregisterwet 2009 BES verplicht ondernemingen, rechtspersonen en nevenvestigingen gevestigd op Bonaire tot inschrijving in het Handelsregister van de KvK Bonaire. Registratie in dit openbaar register bevordert de transparantie en de rechtszekerheid. Bij het zakendoen is het voor alle betrokken partijen, incluis particulieren, van belang bijvoorbeeld te weten: met wie men te maken heeft, wie tekenbevoegd is, wie aansprakelijk is of is er mogelijk sprake van faillissement.
Iedere onderneming, rechtspersoon en nevenvestiging krijgt bij inschrijving een uniek inschrijvingsnummer, het zogenaamde “KvK-nummer”, toegekend.

Ingevolge art. 19 Handelsregisterwet BES draagt degene die verplicht is tot het doen van opgaaf van inschrijving in het Handelsregister eveneens zorg voor het vermelden van het “KvK-nummer”, op alle van de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging uitgaande brieven, orders, facturen en offertes. Voornoemd voorschrift heeft terstond werking voor de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging, die zich na 10-10-10 in het Handelsregister inschrijft. Vanaf 10 oktober 2012 geldt dit voorschrift ook voor de ondernemingen, rechtspersonen en nevenvestigingen die voorafgaand aan 10-10-10 in het Handelsregister waren ingeschreven. Nu alle wettelijke overgangstermijnen zijn verstreken is sinds 10 oktober jl. de Handelsregisterwet 2009 BES onverkort van toepassing op een ieder.

Ten aanzien van rechtspersonen geldt additioneel de verplichting conform artikel 36.2 Boek 2 BW BES, dat op alle geschriften, gedrukte stukken en schriftelijke uitingen wordt vermeld: (I) de volledige naam van de rechtspersoon, (II) de naam van het Openbaar Lichaam waar de rechtspersoon statutair zetelt en (III) de plaats van vestiging (adres) van de rechtspersoon. Tot de rechtspersonen behoren de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting, stichting particulier fonds en vereniging.

Weet u uw KvK-nummer niet of bent u er niet zeker van dan kunt u op www.bonairechamber.com het online register raadplegen. Zoeken is mogelijk op de handelsnaam en het uniek KvK-nummer. Gelieve nota te nemen dat stichtingen die voorheen ingeschreven waren in het Stichtingenregister vanaf 1 januari 2010 overgeheveld zijn naar het Handelsregister en dientengevolge een nieuw inschrijvingsnummer zijn toegewezen.

Beschikt uw onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging nog niet over een KvK-nummer dan wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk opgaaf te doen van inschrijving in het Handelsregister. De openingstijden van het handelsregister zijn van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag NON STOP van 8.00 tot 16.00 uur.