Start van het Bedrijvenloket Bonaire

Per 10 oktober 2017 zal de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (hierna: KvK) starten met het Bedrijvenloket. Dit loket, dat een belangrijke pijler van het Ondernemershuis Bonaire vormt, zal (toekomstige) ondernemers informeren, adviseren en eventueel helpen bij het invullen van de aanvraag van zakelijke vergunningen.
Uit onderzoek van de KvK blijkt dat veel ondernemers moeilijkheden ervaren met betrekking tot het aanvragen van zakelijke vergunningen. Vaak is niet duidelijk wat er precies wordt verlangd van de ondernemer, wat de voorwaarden en termijnen zijn en wat men moet aanleveren bij de aanvraag. Hierdoor duren procedures vaak langer dan noodzakelijk is. En dat kan weer negatieve consequenties hebben voor de ondernemer, de onderneming (inclusief de werknemers) en zelfs uiteindelijk voor het gehele eiland.
De KvK, als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, wil deze situatie graag verbeteren door in te springen op de behoefte van informatievoorziening. Vanuit het Bedrijvenloket zijn alle wet- en regelgeving samengevat, zijn er vragenlijsten opgesteld om te bepalen welke vergunning nodig is en zijn alle aanvraagformulieren vertaald in 3 andere talen (naast het Nederlands). Dit zorgt ervoor dat de ondernemer in zijn/haar eigen taal kan lezen wat er van hem/haar verwacht wordt. Dat zal in de ogen van de KvK leiden tot een beter begrip van de gehele procedure. “Wijs de ondernemer op zijn rechten, maar zeker ook op zijn plichten”, zal het uitgangspunt zijn.
De KvK verwacht dat door het Bedrijvenloket de ondernemer minder tijd kwijt is aan de aanvraag van de zakelijke vergunningen. Door in te zetten op een goede samenwerking met de overheid zullen in de toekomst steeds meer processen op elkaar afgestemd worden. Allemaal met het oog op het verbeteren van de randvoorwaarden waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Dezelfde ondernemer krijgt hierdoor meer tijd om zijn/haar onderneming te verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot een verbetering voor iedereen. Het Bedrijvenloket past dan ook precies in de strategie van de KvK om de randvoorwaarden voor ondernemen op Bonaire te verbeteren. Deze strategie is sinds 1 januari van dit jaar samengevat in het KvK-programma “Ease of doing Business”.
Met de presentatie van dhr. Hans Klunder over het Ondernemershuis Bonaire blijkt ook maar weer eens dat er nog veel mogelijkheden liggen voor de toekomst van het eiland. De verwachting is dat naast het Bedrijvenloket er op termijn nog meer verbeteringen zullen volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *