Start enquête naar de impact van de vastgoedbelasting

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire maakt de start bekend van haar enquête onder ondernemingen en rechtspersonen gevestigd op Bonaire teneinde de meningen te peilen omtrent de impact van de nieuwe vastgoedbelasting. In de periode vanaf 7 oktober tot 21 oktober a.s. zullen de hiertoe geselecteerde deelnemers benaderd worden om een vragenlijst in te vullen en te retourneren.

De vastgoedbelasting werd als nieuwe heffing per 1 januari 2011 geïntroduceerd ter vervanging van de Antilliaanse winstbelasting. De fiscale hervorming gekoppeld aan de nieuwe staatkundige status van Bonaire had ten doel om het aantal toentertijd bestaande heffingen terug te dringen en te vereenvoudigen, maar ook om ruimte te scheppen voor stimulansen op het gebied van economische ontwikkeling en ondernemerschap.

De vastgoedbelasting is een heffing op een onroerende zaak tegen een vast tarief. Dit betekent dat de heffing niet gebaseerd is op inkomen (uit huurpenningen) of winstresultaat, doch op de marktwaarde van het object wordt een forfaitaire percentage (1% namens Nederland en 0.15% opcenten namens het Openbaar Lichaam Bonaire) toegepast. Vrijgesteld van de vastgoedbelasting zijn ondermeer: cultuurgronden (kunuku) die bedrijfsmatig geëxploiteerd worden, onroerende zaken tot een waarde van $ 50.000,- en onroerende zaken die het ondernemingsvermogen vormen voor een zelfstandige ondernemer (de “eenmanszaak” is immers belastingplichtig onder de inkomstenbelasting).

Het ontbreken van kennis en ervaring met deze nieuwe heffing was aanleiding voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire om een onderzoeksproject voor de vastgoedbelasting te initiëren. Met de uitkomsten van de steekproef onder ondernemingen en rechtspersonen wordt inzicht verkregen in de implicaties van de vastgoedbelasting voor de private sector, zowel op het niveau van bedrijfstak als in het algemeen, en voor de ontwikkeling van de eilandelijke economie. Een schriftelijke rapportage met de bevindingen en aanbevelingen zal worden opgesteld en aan stakeholders verspreid.

Gelet op het algemeen belang van dit project verzoekt de Kamer de geselecteerde deelnemers medewerking te verlenen aan het onderzoek en de vragenlijst zoveel mogelijk volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Iedere deelnemer ontvangt een digitale vragenlijst met een uniek code, welke de privacy en vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie garandeert. Ook wordt op verzoek hulp beschikbaar gesteld bij het invullen van het enquête-formulier.

Voor meer informatie, vragen of een afspraak voor assistentie gelieve contact op te nemen met Guissep Pauletta, T 717 5595 of email: secretary@kvkbonaire.com.