Stand van zaken arbeidsvoorwaardenoverleg Rijksdienst Caribisch Nederland

Op 27 en 28 augustus 2013 hebben partijen (ABVO, NAPB, STRAF/ACOM/ACP, WICSU EN RCN) in het sectoroverleg verder gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor 2013 en 2014.
Hierbij zijn voorstellen van de zijde van de bonden aan de orde geweest, welke mede in het licht van de in de afgelopen periode gehouden informatiebijeenkomsten voor de medewerkers van RCN zijn besproken.

Geconcludeerd is dat het van belang is om met de nodige zorgvuldigheid te toetsen of een aantal van de gedane voorstellen in voldoende mate tegemoet komt aan de wensen en verwachtingen van de achterban van de bonden/de medewerkers van RCN. Tevens moeten deze voorstellen worden beoordeeld in relatie tot het mandaat van de werkgever.

Afgesproken is om de komende periode te benutten om de thans voorliggende voorstellen te toetsen bij de achterban en mandaatgever. Na deze toetsingsronde kan verder worden gesproken over de voorstellen en een eventueel vast te stellen akkoord. In september is vervolgoverleg voorzien.