Sociaaleconomische impuls eilanden Caribisch Nederland

De Nederlandse Regering heeft met de besturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een aantal initiatieven besproken om de sociaaleconomische situatie op de eilanden te verbeteren. In sommige gevallen zijn dit vraagstukken die de eigen draagkracht te boven gaan.

De eilanden in de Cariben zijn twee jaar geleden deel uit gaan maken van Nederland. In die tijd zijn er vele verbeteringen op de eilanden doorgevoerd zoals in het onderwijs en de gezondheidszorg. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet dit voorjaar een onderzoek uitvoeren naar de armoede op Caribisch Nederland. Daar kwam uit naar voren dat de situatie van de mensen aan de onderkant van de samenleving verdere verbetering behoeft. De besturen van de eilanden zijn voor het armoedebeleid de eerstverantwoordelijke overheid.

Om hier ook vanuit het Rijk een bijdrage aan te leveren heeft de Nederlandse Regering de volgende besluiten genomen:

• De bijzondere onderstand wordt verruimd zodat daar meer gebruik van kan worden gemaakt, met name voor de kosten van schoolbenodigdheden. De toeslag voor arbeidsongeschikten in de onderstand wordt verhoogd met 50% ten opzichte van het huidige niveau.

• Een deel van de kosten voor de nutsvoorzieningen als gevolg van de schaalnadelen op Caribisch Nederland wordt omgeslagen naar Europees Nederland. Ook komt er onafhankelijk toezicht. Op deze manier wordt de lastenverzwaring voor de burgers en bedrijven op Caribisch Nederland als gevolg van stijgende tarieven beperkt. Het omslaan van kosten van nutsvoorzieningen was al gebruikelijk in Europees Nederland, en nu dus in heel Nederland inclusief de eilanden van Caribisch Nederland. Het streven is om dit per 1 januari 2014 via wetgeving te realiseren. Voor het overgangsjaar 2013 leveren de Ministeries van EL&I en I&M een financiële bijdrage om de tariefstijging te dempen.

• Werkgelegenheid zal worden bevorderd door het concept van ‘social return’ toe te passen bij rijksbouwprojecten op Caribisch Nederland. Hiermee wordt de sociale impact van de projecten vergroot. Een voorbeeld hiervan is het instellen van leerling-bouwplaatsen.

• Er wordt vanuit het Rijk een extra investering gedaan in de kinderopvang op Caribisch Nederland.

• In het kader van circa US$ 5 miljoen aan meeropbrengst aan belastinginkomsten op Caribisch Nederland over 2011 is met het ministerie van Financiën een pakket maatregelen afgesproken dat enerzijds de koopkracht verbetert en anderzijds de economie op de eilanden verder stimuleert. In het pakket zitten maatregelen die de vastgoedbelasting verminderen, accijnzen op brandstof verlagen en de belastingvrijstelling voor eerste levensbehoeften verruimen.

• Per eiland van Caribisch Nederland wordt een zogenaamd ‘E-team’ opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de overheid en de ondernemers op de eilanden teneinde de economische ontwikkeling verder te stimuleren.

De eilandsbesturen zijn van 8 tot en met 12 oktober in Nederland voor het halfjaarlijkse overleg met verschillende bewindspersonen en departementen in Den Haag. Enkele andere afspraken die tijdens deze zogenaamde Caribisch Nederland-week zijn genomen:

• Met de minister van OCW zijn onderwijshuisvestingsplannen getekend voor elk van de drie eilanden. Deze plannen voorzien in de verbetering van alle schoolgebouwen op Caribisch Nederland.

• Op elk eiland van Caribisch Nederland worden de luchthavens verder verbeterd.