Sectoroverleg RCN en vakbonden in constructieve sfeer verlopen

Het sectoroverleg Caribisch Nederland vond op 5 en 6 juni plaats op Bonaire. In dit periodieke overleg tussen werkgever en vakbonden is gesproken over de stand van zaken van de formele uitvoering van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor 2012. Er is ook een eerste begin gemaakt met de evaluatie van de organisatie en formatie rapporten van de diverse RCN-onderdelen. Op de agenda stond tevens de formalisering van een kledingreglement voor de politie op Caribisch Nederland en een vergoedingsregeling bij tijdelijke tewerkstelling elders binnen Caribisch Nederland.

Mede in het licht van een petitie die op dinsdag 5 juni 2012 werd aangeboden door medewerkers van de Brandweer op Caribisch Nederland aan de voorzitter van het sectoroverleg, is in het sectoroverleg gesproken over de noodzaak en aanpak van verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen RCN en tussen RCN en andere overheidswerkgevers. Ten aanzien van de in het afgelopen jaar uitgevoerde nabetalingen is geconstateerd dat RCN alle individuele gevallen zorgvuldig heeft afgehandeld.

Wat betreft het in 2011 incorrect betaalde vakantiegeld is door de gezamenlijke bonden gepleit voor kwijtschelding van een terugbetalingsplicht, maar is ook geconstateerd dat de werkgever op grond van de bestaande wetgeving het recht heeft om tot terugvordering te besluiten. Het sectoroverleg vindt in beginsel vier maal per jaar plaats, afwisselend op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Het volgende overleg is gepland in september en zal worden gehouden op Saba.