Samenwerking leidt tot verbetering leerlingenzorg

In april 2011 hebben de besturen van de samenwerkende scholen de handen ineen geslagen en st. Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire opgericht. Op 1 augustus 2011 is de uitvoeringsorganisatie, het EOZ, van start gegaan om samen met de scholen de leerlingenzorg te verbeteren. Nu het einde van het schooljaar nadert rijst de vraag: welke resultaten zijn geboekt? En wat moet er nog gebeuren?

Wanneer blijkt dat leerlingen of studenten leer- en/of sociaal-emotionele problemen hebben, dan zullen de scholen in eerste instantie deze leerlingen zelf begeleiden. In september 2011 zijn daarom 14 Interne Begeleiders van het primair onderwijs en 13 Zorgcoördinatoren van het voortgezet- en beroepsonderwijs gestart met de 2-jarige Post HBO-opleiding Zorgcoördinator en Intern Begeleider EOZ Bonaire. Doel van de opleiding is de deelnemers handvatten aan te reiken voor het opzetten en verbeteren van de zorg voor leerlingen binnen hun school. Dit in samenwerking met leerkrachten, docenten en leidinggevenden binnen de school.

Soms zijn de problemen van leerlingen zo zorgelijk dat de school het EOZ inschakelt. Het afgelopen schooljaar zijn, met toestemming van de ouders/verzorgers, 379 leerlingen aangemeld. Het merendeel van deze leerlingen heeft te kampen met leer- problemen, dit vaak als gevolg van sociaal-emotionele problemen. Deze meervoudige problematiek leidt regelmatig tot gedragsproblemen, er is dan ook een behoorlijke groep leerlingen die hiermee te kampen heeft. Het EOZ begeleidt en ondersteunt scholen, ouders en leerlingen bij de aanpak hiervan.

De gedragsdeskundigen in dienst van het EOZ hebben, daar waar nodig, leerlingen getest. De Verwijzingscommissie Onderwijs van het EOZ heeft mede op basis van die resultaten verklaringen afgegeven waarmee de leerlingen specialistisch onderwijs kunnen volgen, bijvoorbeeld bij de lesplaats Rebound of Schakelklas. Deze lesplaatsen zijn ontstaan door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten tussen Scholengemeenschap Bonaire, St. Project en het EOZ. Ook kan het zijn dat een leerling wordt verwezen naar de Watapana-school, gespecialiseerd in onderwijs voor (zeer) moeilijk lerende kinderen.

In het schooljaar 2012-2013 zet het EOZ zich in voor de opzet en uitbreiding van het aantal specialistische lesplaatsen zoals lesplaatsen voor zeer moeilijk lerende kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Andere aandachtspunten zijn voorschoolse educatie, kwaliteitszorg, deskundigheidsbevordering en de contacten met verwante organisaties, scholen, docenten, ouders èn leerlingen. Want ook voor schooljaar 2012-2013 geldt: tur mucha ta konta!