Rijkswaterstaat verleent vergunning Karel’s Pier

Rijkswaterstaat heeft op 20 februari 2013 een vergunning aan Jokaya N.V. verleend in het kader van de Wet maritiem beheer BES (Wmb BES). Het gaat om het aanleggen en in gebruik hebben van de Kleine Noordelijke pier. De locatie is beter bekend als ‘Karel’s Pier’ en ligt ter hoogte van Kaya J.N.E. Craane 10-12.

Toetsingscriteria
In de Wet maritiem beheer BES zijn regels vastgelegd voor activiteiten in of bij de zee die invloed kunnen hebben op de veiligheid van de scheepvaart, het milieu, de natuur van kust en zeeën en het maritiem archeologisch erfgoed in zee. De vergunningaanvraag is getoetst op de effecten van de aanleg en gebruik van de pier op deze aspecten. Uit onderzoek blijkt dat geen van de aspecten zodanig wordt beïnvloed dat dit de verlening van de vergunning in de weg staat. Jokaya N.V. moet zich houden aan de voorschriften in de vergunning. Rijkswaterstaat gaat, in overleg met Jokaya N.V. en het eilandsbestuur, toezicht houden op de naleving van deze voorschriften.

Andere benodigde vergunningen
Naast de vergunning voor de WmbBES heeft Jokaya N.V. ook andere vergunningen nodig om de pier te kunnen realiseren. Het gaat hier om een lokale vergunning op grond van de Eilandsverordening Natuurbeheer en een lokale bouwvergunning. De aanvragen hiervoor worden op dit moment beoordeeld door het eilandbestuur. De bouwaanvraag wordt getoetst aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Hiervan heeft de eilandsraad begin februari een herziening gepubliceerd.

Nadere informatie
De officiële kennisgeving van de vergunning is op 22 februari 2013 gepubliceerd in de Amigoe en het Antilliaans Dagblad. De vergunning ligt ter inzage bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Voor meer informatie zoals mogelijkheden tot het indienen van bezwaar en het adres, wordt verwezen naar de website van het RCN:
http://www.rijksdienstcn.com/pagina/221/wet+maritiem+beheer+bes.html

Wmb BES
Met de inwerkingtreding van de WmbBES op 10 oktober 2010 is Rijkswaterstaat verantwoordelijk geworden voor het beheer van de maritieme wateren in Caribisch Nederland. De maritieme wetgeving heeft tot gevolg dat o.a. regels worden gesteld voor landaanwinning en bouwwerken in zee.