Resultaten arbeidsmarktonderzoek Caribisch Nederland beschikbaar

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft in samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer recent beschikbaar gekomen.

Doel van het onderzoek was in beeld brengen hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland op elkaar aansluiten en hoe de aansluiting is van het (beroeps)onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de positie en het imago van RCN en de Openbare Lichamen als werkgevers onderzocht.

De resultaten van het onderzoek zijn in twee rapportages weergegeven.
Het rapport “De arbeidsmarkt in Caribisch Nederland 2013, inclusief aanbevelingen voor beleid” en het rapport “De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever”.

De arbeidsmarkt in Caribisch Nederland
De opstellers van het rapport adviseren prioriteit te geven aan:
• Het geven van een impuls aan de arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen, met name voor de technische beroepen, ICT, toerisme en horeca.
• Te starten met het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend migratiebeleid. Zowel voor migratie tussen de eilanden als voor remigratie vanuit Europees Nederland.
• Het fomuleren van een concrete bemiddelingsdoelstelling en het verder ontwikkelen en inzetten van bemiddelingsinstrumenten om tot een betere werkloosheidsbestrijding te komen.
• Het vaker aanbieden van arbeidscontracten met een langere duur (minimaal 3 jaar) en het aanbieden van vaste contracten aan remigranten.
• Het aanpassen van de kwaliteit van de arbeidswetgeving en een striktere handhaving hiervan.
• Het verbeteren van het investeringsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Het gaat hierbij onder meer over het aanpassen van de belastingwetgeving ten gunste van de investeerders.

Een van de aanbevelingen in het rapport is om een coördinatiepunt aan te wijzen om de implementatie van alle adviezen te managen, te stimuleren en te monitoren. Het openbaar lichaam is daarvoor het meest geschikt, omdat het met name gaat om het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt op het eiland.

De positie van de overheid als werkgever
In het rapport zijn geen specifieke analyses en aanbevelingen over Saba en Statia opgenomen, omdat daar te weinig medewerkers de vragenlijst ingevuld hebben geretourneerd.

Uit het rapport blijkt dat RCN en het Openbaar Lichaam aantrekkelijke werkgevers zijn voor potentiële werknemers. Vooral voor de mensen op de eilanden zelf en in mindere mate voor mensen in de regio. Voor mensen uit Europees Nederland, inclusief remigranten, zijn er veel belemmeringen, vooral op financieel gebied. Onderzocht is wat kan worden gedaan om de instroom van voldoende goed opgeleid personeel voor de korte en middellange termijn veilig te stellen.

De opstellers van het rapport adviseren onder meer de volgende zaken:
• Meer aandacht te besteden aan het behoud van het huidige personeel.
• Verhogen van de productiviteit per medewerker door verbetering van de interne efficiency.
• Verminderen van de werkdruk.
• Verder ontwikkelen van een professioneel personeelsbeleid, waaronder specifiek ouderen- en jongerenbeleid en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden.
• .Aanpassen van de manier van werven.

RCN, de openbare lichamen en ROA CN zullen, waar nodig gezamenlijk, hun conclusies trekken en bezien op welke wijze zij maatregelen kunnen nemen en de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek kunnen omzetten in beleid, waarbij zij aangetekend dat een deel van de aanbevelingen ligt op het terrein van departementen in Den Haag en tot hun verantwoordelijkheid behoort.

Het arbeidsmarktonderzoek is uitgevoerd door de onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys in samenwerking met het economisch advies en management consultancy bureau Curconsult.