PHU pleit voor AOV op Nederlands niveau

Volgens Partido Pro Hustisia i Union (PHU) doet Nederland zijn uiterste best om de BES-integratie te laten mislukken. Daarom moet nu ruim aandacht worden besteed aan de ‘AOV-Gelijkheid Zaak‘. “Het integratieproces kan alleen nog worden gered als Nederland haar beleid van ‘apartheid op afstand’ tegen BES-burgers staakt,” stelt PHU.

“Gelijkwaardigheid van sociale en economische rechten tussen Nederland en BES moet nu snel worden ingevoerd. Nederland heeft art. 1 Grondwet te respecteren en moet ophouden met discrimineren! Dit houdt in dat kinderbijslag, huursubsidie, ambtenarensalarissen, onderstand en AOV allemaal moeten worden opgetrokken naar Nederlands niveau c.q. moeten worden ingevoerd in BES. Als Nederland blijft weigeren dit te doen, zal de BES-bevolking de integratiegedachte volledig afwijzen met alle negatieve gevolgen voor BES en Nederland van dien. Gelijke monniken, gelijke kappen. Alles is anders in BES, maar mensen zijn gelijk. Daarom moeten mensenrechten in BES en Nederland gelijkelijk worden toegepast.

Het is eenvoudig. Nederland maakt het moeilijk. Al diegenen die zeggen dat Nederland niet te vertrouwen is, krijgen steeds meer gelijk. Hoe kan Nederland nu verwachten van harte geaccepteerd te worden in BES, als men zelf afstand en discriminatie in stand houdt? Alleen mensen met een ‘bord voor hun hoofd’ verwachten dit. De discriminatie bestaat aan beide zijden. BES-burgers discrimineren ook tegen Nederlanders. Maar het spreekt toch voor zich dat norma-lisering van deze situatie pas kan beginnen na afschaffing van alle discriminatoire wetgeving.

Intussen danst de UPB als een willoze marionet naar de pijpen van Nederland. De PHU wil met Nederland samenwerken. Zeker! Maar niet als marionet. Wederzijds respect is de sleutel. Nu is het een compleet drama. De UPB is een ongelofelijke ‘ja-knik’ troep. Dit is te gek.

Daarom bereidt de PHU zich systematisch voor op de volgende verkiezingen. In dat kader is voortgegaan met de ‘AOV-Gelijkheid Zaak’ tegen RCN. In januari zijn 3 rechtszaken aangespannen, in augustus weer 3 en in oktober worden de laatste 3 ingediend. In totaal dus 9 zaken. Gedurende de loop van volgend jaar worden de eerste vonnissen verwacht.

De PHU zal een serie artikelen publiceren onder dezelfde titel om onze argumentatie stap voor stap uit te leggen. Er is valse propaganda over deze rechtszaken verspreid, onder andere dat de PHU zou eisen of wensen dat de hele BES-wetgeving gelijk moet worden aan de Nederlandse. Dat is niet zo. De PHU wenst slechts dat mensenrechten worden gelijk getrokken. Alle andere wetgeving mag ongelijk blijven. Dit is vaak beter voor zowel BES als Nederland. Maar sociale en economische grondrechten moeten wel gelijk worden getrokken. Zoals de AOV bijvoorbeeld,” aldus PHU.