PHU pleit voor AOV op Nederlands niveau

“De voornaamste kracht die de mislukking van de BES-integratie in Nederland drijft, is Nederland zelf met steun van de UPB. Machthebbers zijn altijd blind voor het teken aan de wand. Zij volharden in hun verkeerde beleid, totdat er plotseling iets dramatisch gebeurt. Meest recentelijk zagen we dit in Tunesië, waar de zelfverbranding van één burger de vonk was die de zgn. ‘Arabische Lente’ in het hele Midden-Oosten in gang zette.” Dat stelt politieke partij PHU.
“Wij verwachten niet zoiets dramatisch als in Tunesië. Maar dat er iets gebeuren gaat, is vrijwel zeker. Men weet van tevoren nooit wat het zal zijn. Plotseling is het er. Alleen de machthebbers voelen het niet aankomen. In bepaalde opzichten doet Nederland zijn best. Dat is zeker. Maar de basis van de BES-integratie is verkeerd. En zolang Nederland daarin volhardt, gekoppeld aan mondiale negatieve effecten, lokt Nederland zelf de mislukking van de BES-integratie uit.”

Volgens PU kunnen de ‘AOV-gelijkheid’ rechtszaken dit tij keren. “Daarvoor is de hulp van de rechterlijke macht nodig. Dat is altijd onzeker. De rechterlijke macht ziet zichzelf helaas niet als de zwijgzame stuurman van de gemeenschap. De rechterlijke macht is bovendien haar roer – het Mensenrecht -, kwijt geraakt en dobbert mee op het eveneens stuurloze Schip van Staat. Toch is dat roer daar en men weet nooit welke rechterlijke instantie het zal vatten en richting zal bepalen.

De ‘AOV-gelijkheid’ zaken, 9 in getal, zullen zoveel mogelijk worden doorgezet tot internationale tribunalen, als mocht blijken dat de lokale rechtbanken verkiezen de handen te wassen. Het is voor onze rechters waarachtig niet gemakkelijk. Wij erkennen dat. Maar wij hebben geen andere keuze dan hen rechtstreeks de vraag voor te leggen: ‘Is gelijkheid een steunpilaar van de democratie, ja of nee?’ Dit is de kernvraag die het Gerecht zal hebben te beantwoorden. Het gaat om gelijkheid en om de democratie zelf. Dat is rechtvaardiging genoeg hen indringend aan te spreken.

Wij hebben uitgebreidere informatie beloofd over deze rechtszaken. De rechtszaken worden vanuit diverse invalshoeken aangespannen. Hieronder de essentie van de civiele zaak zoals namens de ex-politicus Will Johnson is ingediend. Alle politieke partijen in de BES-eilanden hebben deze rechtszaak middels een steunverklaring ondersteund, behalve de UPB en DP-Statius.
De centrale stelling is dat de Wet Algemene Ouderdomsverzekering BES (‘Wet AOV BES’) onrechtmatig is voor zover de AOV-uitkering in BES niet gelijkwaardig (of equivalent) is aan wat in Nederland wordt betaald. De AOV bedraagt ongeveer de helft van wat een AOW-trekker in Nederland ontvangt. De kosten van eerste levensbehoeften in BES zijn echter veel hoger dan in Nederland! Over dit laatste punt zal in 2013 een vergelijkend koopkracht onderzoek tussen Nederland en BES worden uitgevoerd. Dan zal meer details verschaffen.

Dit alles maakt de Wet AOV BES onrechtmatig (onrechtmatige wetgeving), omdat het grote verschil in hoogte van de AOV in Nederland en BES ontoelaatbaar discriminatoir is sinds BES op 10 oktober 2010 integraal deel van Nederland is geworden. In één land hebben alle burgers aanspraak op gelijkheid (althans equivalentie) voor de wet, zoals art. 1 Grondwet, alsmede de artt. 2 lid 2 jo.26 van het Int. Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (‘IVBPR’) en artt. 2 lid 2 jo. 9 en 11 van het Int. Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (‘ECOSOC’) voorschrijven. Daarom is het Gerecht namens Will Johnson gevraagd de Nederlandse overheid op te dragen om de discriminatie tegen hem te staken en zijn AOV-uitkering te verhogen naar Nederlands niveau (+/- $ 1,000.- per maand). Als de zaak voor Will Johnson goed gaat, krijgen alle AOV-trekkers hetzelfde recht. BES zijn integraal deel van Nederland!