PHU: Geen rechtvaardiging voor volksopstand

Volgens Partido Pro Hustisia i Union (PHU) is gewelddadige volksopstand soms noodzakelijk. Maar de partij is van mening dat er in onze huidige situatie op Bonaire daar geen rechtvaardiging voor is. ,,Ten eerste hebben we de wettelijke weg nog niet bewandeld. Ten tweede is onze situatie niet zo hopeloos dat er geen vreedzame uitweg meer is. Ten derde, als wij niet begrijpen dat geweld bijna altijd moreel onjuist is, begrijp dan op zijn minst dat het onpraktisch is. Een kleine zwakke minderheid kan niet tegen een grote machtige meerderheid op,” zegt PHU.

Volgens de partij is het een feit dat Nederland ronduit geweigerd heeft de gelijkheid van BES-burgers te erkennen. ,,Als mens komen BES-burgers gelijke sociale/economische rechten toe als burgers in Nederland. Dit wil Nederland (nog) niet erkennen. Er is zelfs een nieuw soort apartheid tegen BES-burgers in art. 1, lid 2 van het Statuut opgenomen. Met de goedkeuring van voornamelijk de UPB.”

PHU vindt het feit dat onze eigen leiders deze ongelijkheid hebben aanvaard, ongelofelijk en onvergefelijk. ,,Let wel, deze discussie gaat alleen over ongelijkheid in de toepassing van mensenrechten. De pijn wordt gevoeld in de ongelijke toepassing van sociaal/economische basisrechten. Dus zaken als het ontbreken van kinderbijslag, geen AOV op Nederlands niveau, ambtenarensalarissen ongelijk, geen geleidelijke verhoging van het minimumloon naar Nederlands niveau, geen huursubsidie etc. Alle andere wetten mogen verschillend zijn voor BES, maar basisrechten die mensen direct raken, behoren gelijk te zijn. Of gelijk te worden getrokken,” brengt PHU verder naar voren.

De partij is van mening dat Nederland zich moet schamen dat zij zelf niet begrepen heeft dat dit gewoon niet kan. ,,Maar wijzelf moeten ons nog meer schamen. Want onze politici hebben dit geaccepteerd. Nederland als Moeder discrimineert, maar ons politici zijn ‘ja-knikkers. Pas nu voor het eerst zegt de UPB tegen Nederland (overigens op zeer slijmerige wijze) dat zij bezwaar hebben tegen deze ongelijkheid. Maar zelfs nu komt het niet van de UPB zelf. Zij schuilen achter de Raad van State. Het is omdat de Raad van State het nu gezegd heeft, dat de UPB het ook durft zeggen. Volk van Bonaire, zie hier uw leiders,” zegt PHU.

Desondanks is de PHU blij dat de UPB eindelijk bijdraait. ,,De brief die de UPB naar Nederland heeft gestuurd zal worden gebruikt in de ‘gelijkheid rechtszaken’, waarin het Gerecht wordt verzocht om Nederland op te dragen aan BES-ouderen een ouderdomspensioen (AOV) te betalen op Nederlands niveau. Dat is ongeveer twee keer zoveel als BES-ouderen nu ontvangen. Wij zijn blij, omdat nu na 4 jaar strijd de Raad van State onze kant heeft gekozen en de UPB ook. Feit blijft, echter, dat de UPB en de DP Statia de enige 2 partijen in BES zijn die niet hebben mee gedaan in de rechtszaken voor gelijktrekking van de AOV.”

Tot slot vraagt PHU nogmaals de aandacht voor het volgende. ,,Nederland heeft bewezen een Moeder te zijn die discrimineert. Dat is verwerpelijk. Echter Nederland als Moederland is niet onze vijand. Nederland is onze vriend, maar er zijn enkele fundamentele kwesties die moeten worden opgelost. Ten eerste, moet die ongelijkheid worden recht gezet. Ten tweede, moet het Openbaar Lichaam worden omgezet in een Federale Deelstaat, zodat Bonaire veel meer autonomie zal hebben dan thans. Om dat te bereiken moet er een referendum worden gehouden vóór de evaluatie in 2015,” aldus PHU.