Overheid vraagt ideeën voor Milieuprogramma Bonaire

Op woensdag 3 oktober heeft het openbaar lichaam Bonaire de hoofdlijnen van het Milieuprogramma Bonaire 2013 – 2017 gepresenteerd. Iedereen die dat wil kan tot eind oktober met voorstellen komen voor het milieuprogramma.

Gedeputeerde James Kroon van milieu opende de bijeenkomst voor belanghebbenden. De gedeputeerde zei dat het zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving past in ons streven naar een duurzame ontwikkeling. “Een weg die Bonaire al twintig jaar geleden is ingeslagen. Bonaire werkt aan een groene toekomst.”

Ideeën
Het vaststellen van een Milieuprogramma door de eilandsraad is een verplichting uit de nieuwe Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. Medewerkers van de Directie Ruimte en Ontwikkeling hebben met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en milieudeskundigen van de gemeente Breda de hoofdlijnen van het Milieuprogramma 2013 – 2017 ontwikkeld.

Tot eind oktober bestaat de gelegenheid om schriftelijk commentaar te geven op de hoofdlijnen van het milieuprogramma en om suggesties en ideeën aan te dragen. Deze kunnen worden ingediend bij de afdeling Milieu en Natuur van de directie Ruimte en Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 – 23. Na verwerking van de opmerkingen zal het bestuurscollege in december of januari een standpunt innemen over het conceptprogramma. Daarna volgt de start van een inspraakronde voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en NGO’s. In mei volgend jaar zal de eilandsraad het Milieuprogramma vaststellen.

Voordelen
Belangrijke onderwerpen in het Milieuprogramma zijn: water, bodem, afval, bedrijven, externe veiligheid en gevaarlijke stoffen. Ook aan bod komen: milieueffectrapportages, ruimtelijke ordening, energie, lucht, licht en geluid.
De zorg voor onze leefomgeving is belangrijk voor ons welzijn en onze gezondheid. Het verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen is voor een klein eiland als het onze essentieel. Duurzaamheid kan tot kostenbesparingen leiden door water- en energiebesparing en het hergebruik van afval. We moeten onze afhankelijkheid van de wereldwijd stijgende energieprijzen verminderen door meer te doen met wind- en zonne-energie. Door duurzame ontwikkeling kunnen nieuwe banen ontstaan, bijvoorbeeld bij het hergebruik van afval. De milieukennis die we hier opdoen is een nieuw exportproduct naar andere (ei)landen. En een ‘groen Bonaire’ is goed voor het toerisme en het internationale imago van ons eiland.