Opschoonactie Handelsregister Bonaire

Het houden van het handelsregister, waarin alle ondernemingen op Bonaire gevestigd, alsmede nevenvestigingen en rechtspersonen ingeschreven staat, is een van de voornaamste taken van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire. Om de garantie te geven dat de informatievoorziening uit het register juist en volledig is is de KvK grotendeels afhankelijk van de medewerking van degenen die gehouden zijn tot het doen van opgaaf.

Omwille hiervan organiseert de KvK tussen 1 maart en 15 april, 2013 een speciale ‘opschoonactie’ van het handelsregister, waarbij een medewerker van de KvK op vaste dagdelen meer kan uitweiden over de handelsregisterwet, de functionarissen persoonlijk begeleidt bij het invullen van formulieren en instructies geeft met betrekking tot de opschoning.

De opschoonactie heeft als voornaamste doel reeds ingeschrevenen te bewegen hun registergegevens te actualiseren c.q. aan te vullen. Hiertoe kan men kosteloos gebruik maken van de gelegenheid tot inzage van het eigen dossier. Van belang is vooral het deponeren c.q. actualiseren van de gegevens van de functionarissen (bv. leden van de raad van commissarissen), adres- en andere contactgegevens zoals telefoon, fax, email- en website-adres. Voorts worden inschrijvingsplichtigen verzocht ontbrekende onderliggende stukken m.b.t. registerformulieren te overleggen (identiteitsbewijzen e.d.) en/of te updaten.

Als tweede doel wordt nagestreefd om nog niet ingeschreven inschrijvingsplichtigen aan te sporen zich te melden voor inschrijving. Deze oproep is met name gericht op starters en verenigingen. Voorts worden gestaakte ondernemingen uitgenodigd zich uit te schrijven uit het register en betalingsachterstanden van de jaarlijkse bijdragen weg te werken. Hiertoe hanteert de KvK een betalingsregeling.

De Kamer van Koophandel nodigt hierbij alle inschrijvingsplichtigen uit om van deze speciale opschoonactie gebruik te maken en hun voordeel ermee te doen. Bij voltooiing van de opschoning wordt u een gratis uittreksel van uw inschrijving verstrekt. Wilt u graag een afspraak maken, meer informatie over de opschoonactie ontvangen of de brochure met betrekking tot het handelsregister opvragen dan kunt u contact opnemen met de Kamer te Kaya Grandi 67, T 717 5595 of via e-mail: businessinfo@kvkbonaire.com.