Onderzoek naar mogelijke vervuiling Gotomeer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal vervolgonderzoek verrichten naar de milieueffecten op het Gotomeer van de brand bij Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC) als het bestuurscollege van Bonaire daartoe een formeel ondersteuningsverzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu indient.

Het chemisch vervolgonderzoek zal zich in eerste instantie richten op de eventuele milieurisico’s van de mogelijke aanwezigheid en verspreiding van verontreinigde stoffen in de bodem, (grond)water, organismen en slib van het Gotomeer. Daarbij zal ook vervolgonderzoek worden verricht naar de aanwezigheid van PFOS (perfluor octaan sulfonaat), een stof die zich in het milieu ophoopt en moeilijk afbreekt. PFOS kwam tot voor kort nog voor in brandblusschuim maar is inmiddels in Nederland verboden. Eerder onderzoek van het RIVM in het Gotomeer heeft aangetoond dat milieurisico’s van PFOS niet kunnen worden uitgesloten. Aanbevolen werd om aanvullend onderzoek te verrichten.

Het RIVM zal het programma van eisen voor dit onderzoek in nauw overleg met de directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire opstellen. Het is de verwachting dat het onderzoek dit jaar kan worden afgerond. Op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek is het aan het bestuurscollege van Bonaire om te beoordelen of vervolgstappen noodzakelijk zijn en zo ja, welke maatregelen tot de mogelijkheden behoren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Het bestuurscollege heeft ook financiële ondersteuning gevraagd bij het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie voor onderzoek door onderzoeksinstituut Imares naar mogelijke gevolgen voor de natuur, zoals het verdwijnen van flamingo’s in het Gotomeer. GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent stelde hierover kortgeleden Kamervragen. Een dergelijk onderzoek is echter pas zinvol als de resultaten van het RIVM vervolgonderzoek beschikbaar zijn en daadwerkelijk milieurisico’s worden gesignaleerd. Er is op dit moment nog geen verband aangetoond tussen achteruitgang van de aantallen flamingo’s en mogelijke chemische stoffen in het Gotomeer door de brand bij BOPEC.