Onderhandeling arbeidsvoorwaarden ambtenaren wordt voortgezet

Afgelopen week is in het sectoroverleg Caribisch Nederland intensief onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren in Caribisch Nederland, ook wel de CAO onderhandelingen genoemd. Het overleg wordt namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgezeten door Sybren van Dam, directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Er nemen vier bonden deel aan het overleg, namelijk de ABVO, de NAPB, de Straf/ACOM/ACP en de Wicsu.

Het belangrijkste onderdeel van inzet van de werkgever was een invoering van een nieuw uniform salarisgebouw voor alle ambtenaren in Caribisch Nederland, inclusief het onderwijspersoneel. Op dit moment zijn er alleen al binnen RCN vier sterk verschillende salarissystemen. Ook ieder openbaar lichaam en het onderwijs hebben een eigen salarisgebouw. De samenvoeging van al die salarisschalen in één nieuw systeem is een uiterst complexe zaak.

Het bleek niet mogelijk het overleg hierover binnen deze paar dagen af te ronden. De werkgever heeft aangegeven zeer te hechten aan de beëindiging van de verschillende beloningen voor functies die volgens de gehanteerde functiewaarderingssystemen even zwaar zijn. Daarnaast heeft de werkgever voorstellen gedaan ten aanzien van een verbetering van de voorzieningen bij dienstongevallen. Tevens stelt de werkgever voor een aantal stimuleringsmaatregelen te nemen om – als er geen personeel op de eilanden te vinden is – mensen met een link met Caribisch Nederland elders te werven. Ook de inzetbrieven van de bonden, met daarin onder anderen wensen ten aanzien van indexering, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, maar ook uniformering van de salarissen, zijn voor een eerste verkennende ronde besproken.

Er zijn nog geen conclusies getrokken. Wel is afgesproken op korte termijn wederom bijeen te komen om te bezien of tot een gezamenlijke opvatting over de uniformering van de salarissen alsmede een pakket van arbeidsvoorwaardenmaatregelen kan worden gekomen. Het overleg zal in mei worden voorgezet.