OLB op alle punten vrijgesproken door rechter inzake elektra-prijs

Op Bonaire werd al sinds april 2011 gesproken over de prijzen van elektra en water op Bonaire. Sinds september 2011 werkte een energieteam bestaande uit deskundigen van het Ministerie van Economische Zaken en lokale betrokkenen aan geëigende oplossingen voor de situatie van elektra en water op Bonaire. Nadat er een uitspraak in augustus 2012 van de geschillencommissie uitwees dat Ecopower met terugwerkende kracht al haar openstaande financiële tegoeden tegenover WEB moest terugkrijgen, ontstond er commotie over de dramatische maatregelen die daartoe genomen moesten worden.

De aanvankelijk dramatische regel zou zijn het verhogen van de WEB-elektra/water prijs met meer dan 50%. Dat was zo’n hoge verhoging dat het bestuurscollege en het energieteam meteen actie ondernamen door verdere contact te zoeken met de diverse ministeries en met Haagse politieke partijen.
Mede hierdoor werd door de Minister van Economische Zaken verdere concrete acties ondernomen gebaseerd op eerdere uitspraken en akkoorden, namelijk dat publieke voorzieningen voor alle Nederlanders betaalbaar moeten zijn. Daarom heeft de Minister samen met zijn collega van I&M eraan bijgedragen dat de acuut noodzakelijke tariefstijging voor elektriciteit en water voorshands kon worden beperkt”. Er is een bedrag van 7,8 miljoen euro hiervoor beschikbaar gesteld.

Als direct gevolg van deze 7,8 miljoen euro bijdrage van de twee ministeries kon portefeuilleouder Burney El Hage de pijn ietwat verzachten door de prijsstijging elektra niet hoger te laten uitvallen dan (gemiddeld) 15%-20% voor de grootste groep gebruikers. Natuurlijk had het Bestuurscollege liever geen enkele verhoging doorgevoerd, echter de prijzen water en elektra op Bonaire zijn al meer dan 20 jaar niet geindexeerd en er is momenteel geen andere keus. Er werden wel voorwaarden verbonden aan de steun van de ministeries die met regelmatige terugkoppeling met het Bestuurscollege zijn opgesteld. Deze voorwaarden zullen garant staan voor continuïteit van de water-elektra levering, stabiliteit van de prijzen, betaalbare prijzen en verdere vergroening van de water- en elektraproductie op Bonaire.

Afgelopen dinsdag vond het kort geding plaats welke consumentenorganisatie UNKOBON had ingediend. Het OLB is op alle punten door de rechter vrijgesproken.

Hier volgt nu de integrale gerechterlijke overweging:

Het gerecht overweegt dat, waar het gaat om de vorderingen tegen het Bestuurscollege vooropgesteld dient te worden dat de rechter in kort geding slechts een marginale ruimte toekomt bij het toetsen van besluiten van bestuursorganen. Het Gerecht zal dus dienen te beoordelen of het BC niet in redelijkheid tot het besluit van 17 oktober 2012 tot verhoging van de tarieven had kunnen komen. Geoordeeld moet worden dat, gelet op de inhoud en de achtergrond van het verzoek van WEB tot verhoging, het Bestuurscollege in redelijkheid toestemming heeft kunnen verlenen tot verhoging van de tarieven. Gewezen wordt daarbij op het voor WEB nadelige arbitragevonnis in de zaak tussen Ecopower en WEB en gelet op de aan financiele steun uit Nederland verbonden voorwaarden, voldoende blijkt.

Anders dan Unkobon stelt, kan aan de tekst van het besluit van het Bestuurscollege van 17 oktober 2012 niet worden ontleend dat de toestemming onder een opschortende voorwaarde is verleend. Evenmin kan uit het besluit zelf, of uit de brief van het BC van 23 oktober 2012 een door het Bestuurscollege bedoelde of geaccorderde ingangsdatum voor de verhoging worden ontleend. Voor zover de vordering van Unkobon tegen het Bestuurscollege op deze uitgangspunten is gestoeld, is er dus ook geen grond deze toe te wijzen.

De slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen tegen et BC niet voor toewijzijng in aanmerking komen. Er is in het kader van dit kort geding geen grond om het besluit om de tarieven te verhogen niet in stand te houden.

Beslissing:
Het gerecht weigert de gevorderde voorlopige voorzieningen.