Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat houden rampenbestrijding training op Sint Maarten

Op donderdag 6 juni organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Rijkswaterstaat (RWS) een bestuurstraining op St. Maarten voor medewerkers van Saba, Sint. Eustatius en Bonaire die betrokken zijn bij de rampenbestrijding en crisis beheersing op zee. Deze training maakt onderdeel uit van een opleidings-, trainings- en opleidingstraject (OTO) dat Rijkswaterstaat dit jaar organiseert. Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn: de gezaghebbers van Saba, Sint. Eustatius en Bonaire, Secretaris van de Rijksvertegenwoordiger, Eilandsecretarissen/rampencoördinatoren, Liaison ministerie van Infrastructuur en Milieu, Kustwacht CARIB, Scheepvaartinspecteurs ILT, Liaison ministerie van Economische Zaken (natuurbeheer), Managers Natuurparken, Havenmeesters, Regionaal Brandweercommandant Caribisch Nederland.

De training is gericht op de meer bestuurlijke kant van de rampenbestrijding. Op strategisch niveau geven de gezaghebbers en de Rijksvertegenwoordiger leiding aan de bestrijding. Eventuele besluiten die zij nemen stemmen zij zo goed mogelijk met elkaar en andere betrokken partijen af. Een goede onderlinge samenwerking is hierbij zeer belangrijk. Alle betrokken mensen moeten daarom weten wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.

Het doel van de training is om onder andere; de
lokale en regionale autoriteiten vertrouwd te maken met hun rol, taken en verantwoordelijkheden bij de bestrijding van een maritiem incident op basis van de huidige bestaande afspraken/processen en het Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland; het
in kaart brengen van het crisismanagement netwerk en nadere afspraken maken rond samenwerking en afstemming; inzicht verschaffen in het proces van crisisbeheersing en de relatie en samenwerking met andere partners; het delen van ervaringen (oil spill Nustar en berging Crazy Mary Ann 2012) ten aanzien van crisiscommunicatie en het verhalen van kosten en
het komen tot een eenduidige aanpak en nadere afspraken.

Na afloop van deze training moet er helderheid zijn over ieders rol, taken en verantwoordelijkheden bij de bestrijding van een maritiem incident en de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de lokale, regionale en nationale overheid.

Tijdens deze training wordt de gelegenheid genomen om ook te praten over Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO): Wat wordt onder OTO verstaan; wat zijn de ambities lokaal en nationaal, het krijgen van helder beeld van
de verantwoordelijkheden en taken zowel lokaal als nationaal, afstemming oefenbeleidsplan eilanden en OTO-traject RWS, komen tot eenduidig beeld en afspraken voor samenwerking.

In vervolg op deze gezamenlijke training vindt eind van dit najaar voor elk eiland apart een training plaats. De eilandelijke beleid- of rampenteams worden dan in hun eigen omgeving geoefend en getraind.