KvK blij met aangekondigde maatregelen om economie een impuls te geven

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire spreekt haar genoegen uit met de recente aankondiging door staatssecretaris van Financiën, de heer F.H.H. Weekers, van zijn voornemen om maatregelen te treffen teneinde de Bonaireaanse economie een impuls te geven.

Sedert 2009 is er sprake van een gestage stagnatie van de groei van het ondernemerschap als gevolg van een verslechtering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Investeringen worden uitgesteld en nieuwe of grote projecten blijven uit.

Door ondernemers en andere belastingplichtigen werd de aankomende heffing van de nieuwe vastgoedbelasting gezien als een hete hangijzer. Knelpunten waren ondermeer de aantasting van de liquiditeitspositie voor ondernemers die nu belasting verschuldigd zijn ongeacht winsten of verliezen en de nadelige financiële impact voor ondernemers die relatief veel of hoogwaardige onroerend goed bezitten, bijvoorbeeld de hotel- en toeristische accommodatiesector. De toeristenindustrie, de voornaamste pijler van de Bonaireaanse economie, staat al onder druk met stijgende kosten en concurrentie enerzijds en een afnemende vraag en bedrijfsrendement anderzijds.

Fiscale steun is zondermeer essentieel om het huidig economische tij te keren. Met het besluit van staatssecretaris Weekers, om de vastgoedbelasting in haar huidige vorm geen doorgang te laten vinden krijgt het bedrijfsleven gehoor. Dit positief resultaat werd bereikt dank zij de inzet van het georganiseerd bedrijfsleven waaronder ook de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire in nauwe samenwerking met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, de Gedeputeerde voor Economische Ontwikkeling & Bedrijfsvoering en Ondersteuning en de Rijksvertegenwoordiger voor de BES-eilanden.

De aangekondigde aanpassingen aan de vastgoedbelasting, waaronder tariefsdifferentiatie voor kwetsbare bedrijfstakken en personen, het creëren van een investeringsfaciliteit, tariefsverlaging en de extra compensatie voor de gelijktijdige heffing van de jaren 2011 en 2012 zijn een welkome soelaas voor ondernemers, investeerders en belastingplichtigen. Met een actief en vernieuwend bedrijfsleven en een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat kan Bonaire verder bouwen aan haar duurzame ontwikkeling.