Kroon opent workshop concept milieuprogramma Bonaire

Gedeputeerde Kroon was belast met de opening van de workshop Concept Milieuprogramma. Kroon bracht bij deze gelegenheid naar voren dat Bonaire naar een duurzame ontwikkeling streeft. “Dat hebben we twintig jaar geleden al vastgelegd in het bekende ‘Rapport Pourier’ over de sociaaleconomische toekomst van Bonaire. Vervolgens is dat dertien jaar geleden ook als uitgangspunt genomen in ons eerste eilandelijke Natuurbeleidsplan en bijna tien jaar geleden in ons eerste eilandelijke Milieubeleidsplan.
Nu staan we op het punt om zowel voor ons milieubeleid als ons natuurbeleid nieuwe plannen te ontwikkelen.”

Het streven naar een duurzame ontwikkeling komt tot uitdrukking in ons motto “Groei met behoud van natuur en cultuur”. Maar wat wil dat zeggen; een duurzame ontwikkeling? De betekenis van het begrip duurzame ontwikkeling laat zich het gemakkelijkste vertalen in het concept van de drie P’s:
People
Profit (Prosperity)
Planet
Het gaat, met andere woorden, om het evenwicht tussen sociale belangen (people), economische belangen (profit of prosperity) en ecologische belangen (planeet). Als deze belangen harmonisch samengaan, dan werken we gezamenlijk aan een duurzame ontwikkeling waarbij we nu en in de toekomst kunnen profiteren van wat dit eiland ons te bieden heeft.

Bij het streven naar een duurzame ontwikkeling past dat we op een zorgvuldige manier omgaan met onze leefomgeving. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: bodem, water, lucht, afval, bedrijfsmatige activiteiten en ruimtelijke ordening. Ook onderwerpen zoals geluid, energie, drinkwater en de manier waarop we omgaan met (milieu)calamiteiten mogen we niet vergeten. Op Bonaire kunnen we op deze punten nog wel dingen verbeteren.
Milieuzorg hoort gewoon bij een goede huishouding en bedrijfsvoering. Het vergt misschien wat aanpassingen thuis of in uw bedrijf. Maar wie gewend is om netjes te werken, is al flink op weg. En milieuzorg werpt niet alleen vruchten af op de langere termijn. Ook op de korte termijn kan het voordeel opleveren, denk maar aan de financiële voordelen van water- en energiebesparing.

Medewerkers van het openbare lichaam hebben samen met hun collega’s van de gemeente Breda en met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de hoofdlijnen voor een Milieuprogramma opgesteld. Die hoofdlijnen komen vandaag aan de orde. En ik wil ieder van u vragen dit aan te vullen met uw ideeën en opmerkingen. Wij zullen uw suggesties zo goed mogelijk meenemen en verwerken in het Milieuprogramma. Daarna komen we bij u terug voor een inspraakronde. Pas daarna zal het bestuurscollege zijn goedkeuring aan het Milieuprogramma geven en het doorgeleiden naar de eilandsraad om het vast te stellen

Tot slot: ik ben ervan overtuigd dat milieuzorg en natuurbescherming niet alleen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Bonaire, maar ook aan de verdere professionele ontwikkeling van uw organisatie of bedrijf. Bonaire werkt aan een groene toekomst!