Kolegio San Bernardo informeert ouders over renovatieplannen

Tijdens een ouderavond die op 31 januari 2013 plaatsvond bij Jong Bonaire, hebben de schoolleiding van de Kolegio San Bernardo en vertegenwoordigers van de Rijksgebouwendienst de aanwezige ouders geïnformeerd over het geplande renovatietraject van deze school.

In een presentatie door Programmamanager Frans de Witte van de Rijksgebouwendienst werden de geplande werkzaamheden uit de doeken gedaan. Kolegio San Bernardo wordt zeer grondig onder handen genomen: de daken worden volledig vernieuwd, er komen nieuwe ramen en deuren, de toiletten worden gerenoveerd en in aantal uitgebreid. De gerenoveerde gebouwen worden bovendien voorzien van nieuwe airco installaties met verse luchttoevoer en CO2 meters. Daarnaast wordt er nieuwe groenvoorziening aangebracht en wordt de schoolomheining vernieuwd.
De ouders konden tijdens de ouderavond ook vragen stellen en werden in de gelegenheid gesteld om de bouwtekeningen te bekijken.

De leerlingen zullen tijdens de renovaties in vervangende klaslokalen worden ondergebracht. Tijdens de eerste helft van de renovatie, van maart tot en met de grote vakantie, worden de leerlingen van drie klassen ondergebracht in leegstaande lokalen van de aangrenzende St. James Medical School. Na de grote vakantie kan de eerste groep leerlingen terugkeren naar hun gerenoveerde klaslokalen. Dan volgt de tweede renovatieperiode, die naar verwachting tot eind 2013 zal duren. Gedurende deze periode zullen de leerlingen van de overige vijf klassen worden ondergebracht in de lokalen van de St. James Medical School en in twee andere, inmiddels gerenoveerde lokalen van Kolegio San Bernardo.

Voorafgaand aan de renovaties zullen de aanwezige asbesthoudende materialen worden verwijderd. Uit een eerdere inventarisatie is bekend dat het huidige Kolegio San Bernardo asbesthoudende bouwmaterialen bevat. Het betreft de dakplaten, een aantal kokers in de gevel en enkele omhullingen van kolommen op de begane grond. Hierbij gaat het om het niet gevaarlijke zogenaamde “hechtgebonden asbest”, waar de asbestvezels stevig in het materiaal vastzitten. De situatie is onderzocht en de gebouwen zijn veilig bevonden voor gebruik door de leerlingen en leraren.

Het asbest zal, als onderdeel van de renovatiewerkzaamheden, worden verwijderd. Zo kan het materiaal ook in de toekomst geen gevaar vormen voor de leerlingen en leraren. De verwijdering van het asbest gebeurt buiten werk- en schooltijd en in het weekend of tijdens vakanties. Gedurende de sanering zal het werkterrein door de saneerders worden afgesloten met hekken, borden en linten om leerlingen, leraren en andere geïnteresseerden buiten het werkgebied te houden. Na verwijdering wordt het asbesthoudende materiaal luchtdicht verpakt en in speciale zakken opgeborgen in containers. De verwijdering van het asbest zal gebeuren conform de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals vastgesteld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Er zal gewerkt worden met een aannemer die voldoet aan deze wet- en regelgeving en die hiervoor is gecertificeerd en ruime ervaring heeft met asbestsanering. De naleving van deze wet en regelgeving zal worden gecontroleerd door DROB en de arbeidsinspectie.

Het renovatietraject van Kolegio San Bernardo wordt uitgevoerd onder aansturing van de Rijksgebouwendienst en vormt onderdeel van de onderwijshuisvestingsplannen. Deze plannen zijn door de Openbaar Lichamen, waaronder Bonaire, en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgesteld ter verbetering van de onderwijshuisvesting in heel Caribisch Nederland, tussen 2012 en 2017.