Karel’s pier draagt bij aan economische en toeristische waarde van Bonaire

Met de eerste herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire, is de eerste stap gezet voor het aanleggen en in gebruik hebben van de uitbreiding van Karel’s Pier. In februari van dit jaar is er, met de vergunningverlening door Rijkswaterstaat aan Jokaya N.V. voor de aanleg van de steiger, een volgende belangrijke stap gezet ten behoeve van de toeristische ontwikkeling van Bonaire. Daarbij is er door zowel de lokale als de Rijksoverheid een belangrijke afweging gemaakt tussen economische en milieu belangen. De uitbreiding van de pier hangt samen met de nieuwbouw van Hotel Zeezicht.

In het kader van de belangenafweging heeft het Bestuurscollege alle reacties en bezwaren tegen het mogelijk maken van de uitbreiding van de bestaande pier in overweging genomen. Hierbij gaat het zowel om de bezwaren die zijn ingediend tegen de herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan als om de bezwaren tegen de vergunning van Rijkswaterstaat.

Ter toelichting: de vergunning van Rijkswaterstaat is gebaseerd op de “Wet maritiem beheer BES”. In deze wet zijn regels vastgelegd betreffende activiteiten, in of bij de zee, die invloed kunnen hebben op de veiligheid van de scheepvaart, het milieu, de natuur van kust en zeeën en het maritiem archeologisch erfgoed in zee. De vergunningaanvraag is getoetst op de effecten van de aanleg en gebruik van de pier op deze aspecten. Rijkswaterstaat gaat, in overleg met Jokaya N.V. en het eilandsbestuur, toezicht houden op de naleving van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning.

Het Bestuurscollege is zich zeer bewust van het milieubelang binnen het onderwaterpark in combinatie met de waarde daarvan voor het (duik)toerisme. Om die reden heeft het huidige bestuur, net zoals voorgaande eilandbestuurders, – ondanks herhaalde verzoeken van ondernemers – door de jaren heen niet willen afdingen op deze conserverende beleidslijn.

Tegelijkertijd is het Bestuurscollege zich bewust van de toeristische ontwikkeling van het eiland en de noodzakelijke voorzieningen die dit met zich meebrengt. Voor het Bestuurscollege is het daarbij van belang om de (natuur)beschermende regelgeving continu onder de loep te nemen en te toetsen aan de huidige omstandigheden. Bescherming van het onderwaterpark blijft daarbij centraal staan maar in het kader van zorgvuldig bestuur en de toeristische ontwikkeling van Bonaire moet er ook oog zijn voor andere belangen. Daarom zal het Bestuurscollege constant nagaan hoe nieuwe initiatieven zich verhouden tot de kwaliteit van het onderwaterpark.

Zo kan er bijvoorbeeld medewerking aan initiatieven worden verleend als aangetoond is dat deze een meerwaarde voor Bonaire hebben, binnen de regelgeving vallen en het milieubelang niet schaden. Het Bestuurscollege is van mening dat dit concrete initiatief van de uitbreiding van de pier bij Karel’s Beach Bar de toets aan deze belangrijke criteria kan doorstaan.

Tot slot
Het Bestuurscollege is, met het oog op zorgvuldigheid, van plan om op korte termijn na te gaan welke ruimte de kwaliteit van het onderwaterpark biedt voor nieuwe initiatieven die de economische danwel toeristische ontwikkeling van het eiland ten goede komen. Dit wordt gedaan in de vorm van een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) ten behoeve van het gehele onderwaterpark. De uitkomsten van deze SMB geven richting aan de wijze waarop Bonaire de komende periode kan en wil omgaan met initiatieven in of nabij het onderwaterpark.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling.