Invulling cruciale functies en aansturing overheidsentiteiten moet meer prioriteit krijgen

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft tijdens zijn bezoek aan Bonaire op 3 oktober aan het bestuurscollege en de eilandsraad de noodzaak benadrukt van een adequate begrotingsuitvoering (zoals invulling cruciale functies) en aansturing van de overheidsentiteiten. “Het vergt een samenwerking en inspanning van niet alleen de afdeling financiën maar van alle directies, het bestuurscollege en de eilandsraad om dit spoedig te verbeteren”, aldus de nieuwe Cft voorzitter Raymond Gradus (foto). 

Tijdens het bezoek van het College is gesproken met de gezaghebber, het bestuurscollege en de eilandsraad. Ook is een werkbezoek gebracht aan de kamer van koophandel. Het Cft heeft zich laten informeren over de vele economische ontwikkelingen en de uitdagingen waar de verschillende sectoren mee te kampen hebben. Daarbij is ook aan orde geweest de snelle opvolging van verschillende bestuurscolleges en gedeputeerden, waardoor belangrijke besluiten vertraging oplopen. Voorzitter Raymond Gradus: “Als plannen niet (tijdig) geïmplementeerd worden, is dit niet goed voor het investeringsklimaat, schadelijk voor de economische groei en daarmee niet goed voor de samenleving van Bonaire”.  

Met de nieuwe gedeputeerde van financiën is in het bijzonder gesproken over de begrotingsuitvoering 2017 en de begrotingsvoorbereiding 2018. Daarbij is aan de orde geweest het voornemen om de personeelskosten te laten oplopen in de begroting 2018. Ook is stilgestaan bij een eerdere afspraak om een aantal cruciale vacatures in te vullen. Afspraak is dat deze cruciale functies per 1 januari 2018 ingevuld zullen zijn. Voorts heeft de gedeputeerde aangegeven met plannen te komen om de stijging van de persoonslasten te beperken.  

Tevens is gesproken over de aanbevelingen uit de verschillende rapporten ter verbetering van het financieel beheer. Het proces voor het doorlichten van de verschillende procedures en processen heeft meer tijd gekost dan oorspronkelijk gepland. Uiteindelijk zijn alle eindrapporten over de procedures en processen opgeleverd en is door de afdeling financiën een implementatieplan opgesteld. Het Bestuurscollege heeft aangegeven dit implementatieplan ter hand te nemen, zodat Bonaire over de jaarrekening 2019 een goedkeurende accountantsverklaring kan realiseren. Voorts is gesproken over de jaarrekening 2016. De gecontroleerde jaarrekening 2016 is te laat ingediend. De indiening van de ontwerpbegroting 2018 is ook vertraagd. De late indiening van de ontwerpbegroting 2018 heeft mede te maken met de late vaststelling van de jaarrekening 2016. De val van de coalitie in juli heeft daar ook aan bijgedragen. De begroting voor 2018 zal op korte termijn ingediend worden bij het Cft. 

Ook is in het bijzonder stilgestaan bij de ontwikkelingen van een tweetal overheidsentiteiten. Deze ontwikkelingen zouden majeure impact kunnen hebben op de begroting. Het Bestuurscollege heeft aangegeven de aansturing van deze overheidsentiteiten te willen verbeteren. Het Cft wil het belang daarvan onderstrepen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *