Gezaghebber Emerencia werkt voorstel uit voor bevordering eenheid van bestuur binnen Besturscollege

Zoals bekend heeft de Eilandsraad van Bonaire in vergadering d.d. 11 juni j.l. bij meerderheid besloten om op de Gezaghebber een dringend beroep te doen om de eenheid in bestuur binnen het BC te bevorderen. De Eilandraad heeft de Gezaghebber gevraagd om binnen 2 weken een aanvang te maken met het proces.

De Gezaghebber heeft besloten het dringend verzoek van de Eilandraad te accepteren en heeft hiertoe een conceptplan opgesteld met het doel te voorwaarden te creëren dat eenheid van bestuur binnen het BC wordt bevorderd. Het conceptplan is inmiddels verzonden naar de leden van het BC en de Eilandraad voor eventuele commentaren en suggesties.

In het conceptplan heeft de Gezaghebber een onderscheid gemaakt in drie (3) dimensies van eenheid van bestuur, te weten de inhoudelijke dimensie, de procedurele en procesmatige dimensie en de gedragsdimensie.

De inhoudelijke dimensie betreft zowel een wettelijke afstemming en een beleidsmatige afstemming binnen het Bestuurscollege. De inhoudelijke dimensie is de meest fundamentele dimensie. De procedurele en procesmatige dimensie van eenheid van bestuur impliceert dat het bestuur consistent is in de toepassing van bestuursrechtelijke beginselen, zoals de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB), en overige regels en afspraken betreffende bestuurlijke processen. De gedrag- en relatie dimensie van eenheid van bestuur manifesteert zich in coherent gedrag en werkrelaties van en tussen bestuurders en topambtenaren op basis van gedragscodes. Het gaat om afspraken ten aanzien van algemeen gedrag en werkrelaties binnen het Bestuur die bevorderlijk zijn voor vertrouwen in en betrouwbaarheid van de overheid.

Het plan gaat ervan uit dat eenheid van bestuur alleen bereikt kan worden als elke Bestuurder medeverantwoordelijkheid wil dragen. De Gezaghebber kan niet alleen verantwoordelijk worden gesteld voor eenheid van bestuur. Bovendien is eenheid van bestuur een proces dat continu is.

Eenheid van bestuur is aldus een kwestie van op coherente en continue wijze voldoen aan bepaalde doelen, afspraken en voorschriften: beleidsdoelen, wettelijke vereisten, regels ten aanzien van deugdelijkheid van bestuur en gedragscodes.

De Gezaghebber heeft de reactie gevraagd van de BC leden en hoopt per 24 juni a.s. het definitief plan af te ronden en over te gaan tot uitvoering.