Gedeputeerde El Hage blij met steun politiek Den Haag inzake elektra-watervoorziening

Als gevolg van de bindende uitspraak van de arbiters staat de uitleg van de overeenkomst tussen Ecopower en WEB op de betwiste punten niet langer ter discussie. Als gevolg hiervan zouden de prijzen voor water-elektra verhoogd moeten worden. Doordat verantwoordelijk portefeuillehouder Burney El Hage meteen na de arbitrage-uitspraak actie heeft ondernomen, is de prijsverhoging minder hoog dan aanvankelijk gevreesd.

Op dit moment geldt de wet Elektriciteitsconcessies BES. Het bestuurscollege is op grond van de wet bevoegd om de tarieven voor de levering van elektriciteit vast te stellen. Het bestuurscollege heeft samen met de staatssecretaris afspraken gemaakt; Ten eerste zal de betalingsverplichting aan Ecopower worden afgezet tegen de nog uit te voeren diepte- en uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de organisatorische herstructurering van WEB, uitgaande van de drie hoofdtaken van het bedrijf, namelijk elektriciteit, water- en rioolwaterzuiveringvoorzieningen met een duidelijke gescheiden en transparante bedrijfsvoering. Het doel is om van WEB een goed gemanaged, efficiënt, multi-utility bedrijf te maken.

Minister Verhagen liet weten “Wij staan voor betaalbare publieke voorzieningen voor alle Nederlanders. Daarom wil ik samen met mijn collega van I&M eraan bijdragen dat de acuut noodzakelijke tariefstijging voor elektriciteit en water voorshands kan worden beperkt”. Er is een bedrag van 7,8 miljoen euro hiervoor beschikbaar gesteld.

Als direct gevolg van deze 7,8 miljoen euro bijdrage van de twee ministeries zal de prijsstijging niet hoger uitvallen dan (gemiddeld) 15%. Conform de indiening van de aanvraag van de aanvraag van een nieuwe prijstijging van WEB aan het Bestuurscollege zullen voor de normale huishoudens de volgende cijfers gelden:

Verbruik: Oude rekening: Nieuwe rekening: Verschil:
100 kWh/mnd     35,70         38,90                    3,20
200 kWh/mnd     70,25        77,80                     7,55
300 kWh/mnd    103,00     116,70                    13,70
400 kWh/mnd    135,10      155,60                   20,50

Hiermee heeft portefeuillehouder El Hage voor Bonaire definitief gezorgd dat stabilisatie en distributiecontinuïteit van water en elektra verzekerd is. El Hage: “wij zijn de twee ministeries zeer erkentelijk voor hun begrip en snelle acties die ze nu genomen hebben. Ook willen wij een woord van dank richten aan de Tweede Kamerleden die de noodoproep uit Bonaire meteen omgezet hebben in concrete Kamervragen.”

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de steun van de ministeries die met regelmatige terugkoppeling met het Bestuurscollege zijn opgesteld. Deze voorwaarden zullen garant staan voor -1- continuïteit van de water-elektra levering, -2- stabiliteit van de prijzen, -3- betaalbare prijzen en -4- verdere vergroening van de water- en elektraproductie op Bonaire.

Er kan dus gesteld worden dat het besluit van het Bestuurscollege om na alle perikelen de steun uit Den Haag in te roepen, wel gelukt is door een extra bijdrage van 7,8 miljoen euro.