Fikse tegenvaller stroomprijs

Het stroomtarief op Bonaire moet met tenminste 50% worden verhoogd.
Dat is het directe gevolg van de uitspraak van de arbiters in het conflict tussen Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB NV) en Ecopower, de exploitant van het windmolenpark. Die laatste mag van de arbitragecommissie de exploitatiekosten die in de praktijk aanzienlijk hoger uitvallen dan was voorzien voor de volle honderd procent doorberekenen aan WEB en dat ook nog eens met terugwerkende kracht. Een enorme dreun voor heel Bonaire…

De uitspraak is bindend en beroep is niet mogelijk. Aan het gegeven dat Ecopower WEB met onmiddellijke ingang hogere rekeningen kan sturen plus dat WEB alsnog vele miljoenen extra over de afgelopen jaren aan Ecopower moet betalen valt helemaal niets te veranderen. Elk ander bedrijf zou in dit geval meteen failliet worden verklaard maar dat kan men met WEB niet doen: ,,De continuïteit van de levering van stroom en water moet hoe dan ook worden gegarandeerd”, aldus gedeputeerde Burney El Hage.

In de toch al krappe begroting van de eilandelijke overheid is geen ruimte om verliezen van WEB te dekken. In het verleden heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) herhaaldelijk benadrukt er voor in te staan dat de energietarieven in Caribisch Nederland betaalbaar blijven. Tot nu toe is er aan die stellingname geen concrete invulling gegeven. Wel werkt er al enige tijd een speciaal ‘Energieteam’, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van ELI, WEB en het Bestuurscollege aan deze complexe materie. Zoals de feiten er nu liggen, is er jammer genoeg geen andere conclusie mogelijk dan dat de hogere kosten – waarmee WEB zich geconfronteerd ziet – doorberekend moeten worden aan de burgers.

El Hage: ,,Een snelle berekening laat zien dat een tariefsverhoging van zeker 50% nodig is om de exploitatie van WEB kostendekkend te laten zijn. Dat is natuurlijk desastreus voor de samenleving. De meeste burgers kunnen dat niet opbrengen. De klap komt dubbel hard aan want winkels en bedrijven zullen hun hogere energiekosten moeten doorberekenen in hun prijzen. Ook voor de toerist wordt Bonaire duurder.”
De gedeputeerde ziet het somber in maar is geenszins van plan bij de pakken neer te zitten: ,,Natuurlijk blijven wij met man en macht zoeken naar alternatieven. Echter, nu zijn dit de feiten die wij onder ogen moeten zien. Ik wil die ook niet verborgen houden voor onze burgers. Die kunnen er tegelijkertijd van op aan dat wij geen mogelijkheid onbenut laten om als er een uitweg is, deze te vinden.”

De eerste stap die gezet wordt, is met de Rabobank (de eigenaar van Ecopower) praten. In het weekeinde, meteen na het bekend worden van de beslissing van de arbiters, heeft het Bestuurscollege ook al uitvoerig overlegd met Rijksvertegenwoordiger Stolte. El Hage: ,,Inzet is om met Ecopower betalingsafspraken te verkrijgen want het geld om (met terugwerkende kracht) alle rekeningen te betalen is er simpelweg niet. Als eilandelijke overheid kunnen wij ook niet de kapitaalmarkt opgaan om geld te lenen. Het gaat er nu om dat wij tijd winnen zodat wij in overleg met alle partijen aan een structurele oplossing kunnen werken. Daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid voor de directie van WEB, namelijk om er alles aan te doen de kostenefficiency op te voeren”, aldus El Hage.

In zijn tijd als Eilandraadslid in de oppositie wees huidig gedeputeerde El Hage het Bestuurscollege vaak op het belang van heldere afspraken met Ecopower. ,,Na mijn aantreden kreeg ik pas echt inzicht in de risico’s. We hebben toen gekeken naar de mogelijkheid dat WEB Ecopower zou overnemen, tegen een marktconforme prijs waarbij het Rijk een zachte lening zou verstrekken. Dat is tot op heden niet gerealiseerd,” aldus El Hage.