Eilandsraad vraagt steun Tweede Kamer

De Eilandsraad heeft in een aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg verzonden brief het Nederlandse parlement gevraagd minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te bewegen terug te komen op haar besluit te snijden in het zorgpakket voor Caribisch Nederland waardoor een aantal medische behandelingen sinds 1 januari jl. niet langer worden vergoed.

In de door alle Eilandsraadsleden mede-ondertekende brief wordt verwezen naar de vergadering van afgelopen dinsdag: ,,Als Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire hebben wij in onze vergadering van 15 januari 2013 uitgebreid stil gestaan bij de per 1 januari van dit jaar door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doorgevoerde inperking van het Zorgpakket Caribisch Nederland. Dit besluit heeft tot grote ongerustheid in onze kleine gemeenschap geleid. Geen Eilandsraadslid dat de afgelopen weken niet overstelpt is met verontruste reacties van burgers die zich ernstig zorgen maken om het toch al kwetsbare zorgaanbod.”

De leden van de Eilandsraad schrijven dat zij kennis nemend van alle feiten unaniem een motie hebben aangenomen waarin onder meer is opgenomen dat de ingreep van de minister het welzijn van de Bonaireaanse gemeenschap hard raakt. In de motie spreekt de Eilandsraad zijn steun uit aan het Bestuurscollege en zorgaanbieders in hun aanbod aan de minister om te overleggen over andere mogelijkheden besparingen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de basale zorg.

De Eilandsraad spreekt van een ‘discutabel besluit’ en voegt er aan toe ‘bijzonder teleurgesteld’ te zijn over de door de minister gevolgde procedure: ,,Die doet geen recht aan een correcte omgang van het Rijk met andere vertegenwoordigende organen en zijn burgers maar staat bovendien op gespannen voet met onder meer artikel 209 van de WOLBES en de tijdens diverse overleggen gemaakte afspraken over de door ministeries jegens de openbare lichamen in acht te nemen zorgvuldigheid.”

De Eilandsraadsleden schrijven ,,zich heel goed te kunnen indenken dat de bevolking ten zeerste geschokt is dat de minister zich, nu dat haar kennelijk beter uitkomt, beroept op het gelijkheidsbeginsel terwijl dat principe geen opgeld doet bij al die rijksvoorzieningen in Caribisch Nederland die (soms tot ver) onder het niveau van Europees Nederland liggen.

De brief eindigt met het verzoek aan de Tweede Kamer om ,,al die stappen te ondernemen die nodig zijn om de minister er toe te bewegen haar besluit in heroverweging te nemen, met de openbare lichamen in overleg te treden en in afwachting daarvan de werking van haar besluit op te schorten.”