EEZ Commissie bijeen op Saba

Op 11 en 12 oktober 2012 wordt op Saba het beheer van de biodiversiteit en de visserij in de wateren van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van het Koninkrijk in het Caribisch Gebied besproken. De Commissie die zich hier mee bezig houdt bestaat uit een afgevaardigden van elk eiland van Caribisch Nederland en van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I); verder zijn ook de Kustwacht, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de natuurorganisaties vertegenwoordigd.

Tijdens de meeting op Saba zullen met name de dit jaar gestarte monitoring van de visserij op Saba en Sint Eustatius besproken worden en de stand van zaken met het beheer van de Sababank. De boot voor de Sababank werd onlangs nog door de Directeur Generaal Natuur en Regio, Annemie Burger, tijdens haar bezoek aan de eilanden gedoopt met de naam “Queen Beatrix”. Het ministerie van I&M zal de Commissie o.a. ook inlichten over de organisatie van de respons bij maritieme incidenten zoals olievervuiling en over internationale afspraken over het verhalen van schade bij dit soort incidenten.

De EEZ Commissie komt tweemaal per jaar bij elkaar, telkens op een ander eiland, om resultaten van onderzoek aan vissen, koraalriffen, walvissen en ander leven in zee, de visserij en mogelijke bedreigingen door menselijke activiteiten te bespreken. Aan de hand hiervan brengt de Commissie advies uit over eventueel te nemen maatregelen voor het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen in zee.

De EEZ wateren beginnen op een afstand van 12 zeemijlen van de kust en vallen daardoor niet onder jurisdictie van een eiland, maar direct onder verantwoordelijkheid van het Koninkrijk. Omdat de natuur in zee zich niet houdt aan door mensen vastgestelde grenzen is het voor het duurzaam en effectief beheer van de biodiversiteit en de visserij in deze EEZ wateren noodzakelijk om dit beheer gezamenlijk aan te pakken. Daarom is afgesproken om dit met alle eilanden samen te doen. Tot nu toe hebben alleen de eilanden van Caribisch Nederland en Nederland zelf deze afspraak formeel ondertekend. Curaçao en Aruba hebben wel aangegeven dit ook te zullen doen, maar moeten dit nog formaliseren. De hoop is dat ook St. Maarten zal meedoen. Door gezamenlijk het beheer aan te pakken kan bijvoorbeeld ook gezamenlijk onderzoek gedaan worden, zodat de kosten gespreid kunnen worden.