Druk bezochte conferentie over kinderrechten in Caribisch Nederland

Op 12 september jl. heeft Karin Kloosterboer van Unicef Nederland een presentatie gehouden naar aanleiding van het Unicef-rapport Kind op Bonaire: Kinderrechten in Caribisch Nederland dat in mei is uitgekomen. Professionals vanuit de jeugdketen waren uitgenodigd en de opkomst was groot . Ongeveer 50 mensen vanuit diverse organisaties die met jeugd werken (o.a. onderwijs, zorg, OLB, Voogdijraad) waren bijeen. Gezaghebber dr. Lydia Emerencia en gedeputeerde Sylvana Janga-Serfilia waren ook aanwezig en namen actief deel aan de discussies.

Karin Kloosterboer gaf in haar presentatie aan, dat de kinderrechten gezien moeten worden als minimum-normen waaraan de landen die het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben getekend moeten voldoen. Zowel Europees Nederland als Caribisch Nederland moeten deze kinderrechten naleven. Er kunnen verschillende wegen worden bewandeld om de normen te bereiken, maar de minimum normen moeten wel worden bereikt Dit is ook door het College voor de Rechten van de Mens bevestigd.

Als in dat licht gekeken wordt naar de stand van zaken in Caribisch Nederland moeten we constateren, op basis van het rapport Kind op Bonaire, dat geen van deze minimumnormen wordt behaald. Dat betekent, dat er de komende tijd veel moet gebeuren om de achterstand weg te werken. Dit wordt erkend vanuit de Rijksoverheid en dat betekent ook dat er geïnvesteerd moet worden in de doelgroep Jeugd.

De aanwezigen gaven aan, dat het niveau van jeugdvoorzieningen waarnaar gestreefd wordt niet duidelijk is vanuit de Rijksoverheid, met uitzondering van OCW. OCW heeft aangegeven dat zij streven naar het Nederlands niveau. De deelnemers gaven aan dat, uitgaande van de minimumnormen die in de kinderrechten zijn beschreven, extra investeringen noodzaak zijn. Gezien de nood die bestaat voor de jeugd kan hier niet lang mee gewacht worden. De vertegenwoordigers van de Rijksoverheid en het OLB gaan gezamenlijk bezien hoe ze hier aandacht voor kunnen vragen.

In het middagprogramma werd de in het rapport beschreven problematiek levendig uitgebeeld door een aantal jongeren van Bonaire Youth Outreach Foundation in een rollenspel. Zij beeldden een gezin uit dat te kampen had met gezondheidsproblemen/verslaving, te kleine woonruimte, problemen met opleiding, onmacht van ouders, huiselijk geweld en een tienermoeder. De deelnemers aan de conferentie gingen met hen in gesprek en bedachten voor hen in multi-disciplinair teamverband een hulpverleningsplan. Deze wijze van samenwerken rond een gezin leverde mooie plannen op en als bijkomend voordeel dat organisaties ook veel informatie konden uitwisselen over hun aanbod. Iedereen was het er unaniem over eens dat er nog veel te winnen valt in gerichte samenwerking rond een casus.

De conferentie heeft de nodige input geleverd voor de opzet van integraal jeugdbeleid waarin aandacht wordt gevraagd voor een inhaalslag die op Bonaire gemaakt moet worden om tot naleving van het kinderrechtenverdrag te komen.