Driehoek distantieert zich van opmerkingen brief James Finies

De Driehoek Bonaire heeft kennis genomen van een schrijven van de heer James Finies, gedateerd 27 januari 2013 en gericht aan “Human Rights Council and Treaties Division”, met betrekking tot de gebeurtenissen op en rond de Dia di Boneiru
(Dag van Bonaire 6 september 2012)
De Driehoek Bonaire bestaat uit de Gezaghebber, mevrouw Emerencia, de Hoofdofficier van Justitie, de heer Van Delft en de Korpschef, de heer Rooijakker en is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid op Bonaire, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

De Driehoek distantieert zich met klem van een aantal opmerkingen in de brief van de heer Finies inzake het optreden en/of uitlatingen van de Gezaghebber, de Hoofdofficier en/of de Korpschef.

De Driehoek respecteert en erkent het recht op demonstratie en vrije meningsuiting.
Een verbod op manifesteren op de Dia di Boneiru was niet aan de orde en is door de Driehoek nimmer verkondigd.

In de aanloop naar Dia di Boneiru heeft de Driehoek getracht om samen met een aantal vertegenwoordigers van de manifestanten te komen tot afspraken om die dag in goede banen te leiden. Afspraken met enerzijds respect voor het programma van die dag, en anderzijds met respect voor de openbare orde, rust en veiligheid op die dag, en uiteraard, voor het recht van demonstreren.
Uitgangspunt was dat een ieder ’s-avonds ongeschonden en veilig naar huis kon terugkeren.
Een ieder had er dus belang bij dat de samenkomst vreedzaam zou verlopen: de burgers van Bonaire, de genodigden en natuurlijk ook de manifestanten.

De Driehoek heeft gezamenlijk en eensgezind besloten dat er die dag geen geweld tegen manifestanten zou worden gebruikt, noch door de politie, noch door andere opsporingsambtenaren. De Driehoek merkt op dat er geen andere autoriteiten zijn die deze beslissing konden beïnvloeden en/of hier enige zeggenschap over zouden hebben.
Het waarborgen van de veiligheid van alle burgers was, is en blijft een verantwoordelijkheid van de Driehoek Bonaire. En deze doelstelling is op de Dia di Boneiru volledig bereikt.

Ten slotte heeft de Driehoek het verloop van Dia di Boneiru geëvalueerd met alle betrokken partijen, inclusief een aantal vertegenwoordigers van de manifestanten.
Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor de viering van dit jaar waarbij wederom de veiligheid van een ieder centraal zal staan.