Dierenwelzijnsbeleid Bonaire veroorzaakt onnodige commotie in Den Haag

Het bestuurscollege is tegelijkertijd blij en vereerd dat de politiek in Den Haag aandacht toont voor Bonaire. Vandaag werd namelijk bekend dat er een vijftal Kamervragen zijn gesteld over de mogelijke overbrenging van Bonaireaanse ezels naar Haiti. Middels deze ingezonden brief wil het OLB opheldering verschaffen rondom de ontstane misopvattingen hieromtrent.

Het huidige bestuurscollege is thans bezig om-net zoals (bijna) iedere andere gemeente in Nederland- een dierenwelzijnsbeleid op te stellen. Thans bevindt dit zich echter nog in een voorstadium, een fase waarin verkend wordt wat de opties zijn om de problematiek van loslopende dieren op te lossen. Voor de goede orde: het gaat niet alleen om slechts een ezelbeleidsplan, maar om een integraal dierenwelzijnsbeleid waarbij alle dieren meetellen. Bonaire is wettelijk verplicht om een oplossing te vinden voor de overlast van voornamelijk loslopende geiten, ezels en honden; ook om verdere achteruitgang van flora en fauna tegen te gaan. Dit kan Bonaire doen door het opstellen van een strategische natuurbeleidsplan, waarvan het dierenwelzijnsbeleid een onderdeel vormt.

De problematiek van loslopende geiten, honden en ezels is niet van vandaag, maar speelt al jarenlang. De loslopende dieren, waaronder dus ook de wilde ezels, veroorzaken vaak zeer ernstige ongelukken, waarvan niet alleen de dieren maar ook de mensen slachtoffer worden. Het aantal geiten is reeds in aantal afgenomen, waardoor er minder ongelukken zijn geweest met loslopende geiten. Eenzelfde aanpak van de rondlopende wilde ezels lijkt aldus een goede optie om verkeersongelukken te voorkomen.

Ten onrechte wordt vaak gezegd dat de ezels behoren tot de inheemse diersoorten, echter dit is niet het geval: in het verleden zijn deze dieren geimporteerd als vervoermiddel. Helaas is het ook zo dat de dieren, naast verkeersschade, ook veel schade aanrichten aan de Bonaireaanse natuur. Doordat Bonaire een relatief grote populatie loslopende ezels bezit, is er een constant tekort aan voedsel voor hen. Verder worden de ezels vaak mishandeld (door mensen en honden) en wellicht ook sexueel misbruikt, zoals PVVD-Eerste Kamerlid Koffeman aanhaalde in zijn Kamervragen van 9 juli jongstleden.

Verantwoordelijk gedeputeerde James Kroon wilt een dierenwelzijnsbeleid ontwerpen dat past bij alle factoren, zoals de geldende (rijks)wetten en een goede verhouding tussen natuur, dieren en mensen. Daarom is hij gestart met het onderzoeken hoe de beste oplossing gevonden kan worden, echter dit is slechts nog in een verkennende fase. In dit stadium worden alle wereldwijd toegepaste oplossingen bekeken en zo leerde men kennen hoe de Turks, Cai en Caicos eilanden in 2008 kozen voor het verplaatsen van de ezels naar andere eilanden. Hierin werden ze ondersteund door een organisatie die zich al veertig jaren hardmaakt voor ezelwelzijn (Donkey Sanctuary Nederland). Daarnaast heeft Kroon en zijn staf gesprekken gevoerd met mensen van diverse pluimage, waaronder mensen van de Donkey Sanctuary Bonaire, om de adviserende fase zo democratisch mogelijk te maken.

Het OLB betreurt het dat er op basis van onvolledige informatie en onderbuikgevoelens wilde (internationale) handtekeningenacties gestart zijn. Normaliter is het zo dat een lokale overheid zelf het lokale bestuur kan bepalen, zonder dat de Tweede Kamerleden zich daarmee bemoeien. Dat is immers een onmogelijke opgave voor de Kamerleden, naast het feit dat het buiten hun bevoegdheid ligt om lokaal beleid te maken. Afsluitend wilt gedeputeerde James Kroon nogmaals erop hameren dat de heden gestelde Kamervragen van mevrouw Thieme zeer prematuur zijn: het dierenwelzijnsbeleid is nog niet vastgesteld, doch bevindt zich slechts in een verkennende fase waarin de beleidsmakers openstaan voor alle mogelijke en wenselijke opties. Het kan niet zo zijn dat lokaal beleid wordt bepaald door internationale handtekeningen-acties; wat zou bijvoorbeeld moeten gebeuren als er een handtekeningenactie zou ontstaan met de strekking “stuur de ezels naar Colombia” en daarmee 10.000 handtekeningen zouden worden opgehaald? Goed bestuur vindt plaats op basis van ratio en empirisch, wetenschappelijk onderzoek en niet op basis van de waan van de dag.

Namens het Bestuurscollege Bonaire
Gedeputeerde James Kroon.