Bonaire binnen vijf jaar afvalvrij

Het bestuurscollege heeft het Afvalbeheerplan voor de komende tien jaar vastgesteld. Het college wil al binnen vijf jaar een situatie bereiken waarbij zo min mogelijk afval op Bonaire wordt gestort. Dat kan door zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen en te hergebruiken. Slechts een kleine hoeveelheid restafval zal dan nog worden gestort. De inzet van het college is om de afvalverwerking op Bonaire op eenzelfde niveau te brengen als de afvalverwerking in Europees Nederlandse gemeenten.

Deze omslag vergt grote investeringen in het afvalbeheer. Niet alleen financieel, maar ook in de communicatie, het management en de uitvoering. Daarom heeft het college verheugd gereageerd op de schriftelijke toezegging van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mw. W. J. Mansveld, dat het ministerie het openbaar lichaam Bonaire en het afvalbedrijf Selibon met personele en financiële middelen ondersteunt bij de noodzakelijke inhaalslag op het gebied van afvalbeheer.

Nu wordt bijna alle afval op Bonaire gestort en nog slechts weinig gescheiden ingezameld en hergebruikt. In vijf jaar tijd wil het bestuurscollege dit volledig omdraaien, zodat dan nog nauwelijks afval zal worden gestort. Door afvalstromen apart te houden en gescheiden in te zamelen, kan het opnieuw worden gebruikt als een secundaire grondstof. Glas kunnen we bijvoorbeeld vermalen tot zand of uitvoeren naar het buitenland waar het wordt omgesmolten tot nieuw glas. Zo is er ook hergebruik mogelijk van papier en karton, kunststoffen, metalen, motorolie, frituurolie, tuinafval en puin. Veel afval is dan niet meer waardeloos, maar een waardevolle grondstof. Als hergebruik op het eiland zelf niet mogelijk is, proberen we daarvoor mogelijkheden te vinden in de regio of in het buitenland. Selibon heeft hiermee in samenwerking met BonRecycling al een begin gemaakt.
Gevaarlijk afval moeten we ook apart houden en verwerken vanwege de milieuschadelijkheid. Voor de kleine hoeveelheid afval die dan nog overblijft, moet onderzoek worden gedaan naar de verwerkingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld verbranding in de regio of in het buitenland. Het college wil ook de illegale stort en het zwerfvuilprobleem terugdringen.

Het Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022 loopt vooruit op het Milieuprogramma Bonaire 2014 – 2018. Het concept Milieuprogramma bevat behalve afvalbeheer ook de overige prioriteiten uit de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES: bodem- en waterbeheer, vergunningverlening en toezicht op milieubelastende bedrijfsactiviteiten. Het bestuurscollege wil het Milieuprogramma begin volgend jaar vaststellen.