Tevredenheid over diensten Rijksoverheid toegenomen; zorg om koopkracht blijft

Tijdens een persconferentie heeft Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte de resultaten van de één-meting van het belevingsonderzoek Caribisch Nederland gepresenteerd. De resultaten laten zien dat de tevredenheid onder de inwoners van Caribisch Nederland over het onderwijs, de gezondheidszorg, de veiligheid en de politie fors is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Aandachtspunt blijft nog altijd de koopkracht.

Over de kwaliteit van de medische zorg is 61% tevreden (was in 2011:36%). 48% voelt zich veiliger sinds 10-10-10(was 31%). Over de dienstverlening van de belastingdienst is 67% tevreden (was 39%). 56% is tevreden over het onderwijs (was 40%). De dienstverlening van de IND wordt door 56% positief gewaardeerd (was 48%).
Deze grotere tevredenheid vertaalt zich voor een deel in het rapportcijfer. Daar waar de Rijksoverheid vorig jaar nog een 5,4 kreeg, wordt nu een 6,1 gegeven Deze, gezien de fors toegenomen tevredenheid over de diensten, bescheiden stijging kan gelegen zijn in de zorgen ten aanzien van de koopkracht, aldus het rapport. Een percentage van 67% van de bevolking van Caribisch Nederland stelt in koopkracht te zijn terug gegaan sinds 10.10.10. In 2011 was dit overigens nog een percentage van 81%. Ten aanzien van de inkomensontwikkeling was in 2011 de meerderheid (57%) nog positief gestemd. Nu voorziet 38% een inkomensverbetering. Het rapport geeft aan dat deze zorgen over de koopkracht mogelijk ook doorklinken in het vertrouwen in de toekomst van de eilanden. Was in 2011 nog 58% hierover nog positief gestemd, in 2012 is dit percentage gedaald naar 41 %. Dit is in lijn met de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen in Europees Nederland.

Koopkracht
De Rijksvertegenwoordiger ging tijdens de persconferentie in op de maatregelen die recent door de overheid zijn genomen om financiële verlichting te brengen. Hij noemde onder meer fiscale maatregelen en maatregelen op het gebied van uitkeringen zoals deze onlangs in de CN week zijn overeengekomen. Ook noemde hij de mogelijkheden die de openbare lichamen hebben op het gebied van prijsbeleid.
De Rijksvertegenwoordiger deed een beroep op de winkeliers, bevolking en media om te zorgen dat de door de overheid genomen maatregelen nu ook in de praktijk worden uitgevoerd. Hij sprak de verwachting uit dat de winkeliers hun verantwoordelijkheid nemen om de prijzen daadwerkelijk te verlagen.

Achtergrond onderzoek
In opdracht van de Rijksvertegenwoordiger heeft onderzoeksbureau Curconsult voor de tweede maal een belevingsonderzoek uitgevoerd onder 650 inwoners van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag: ‘Hoe beleven de burgers van Caribisch Nederland de veranderingen als gevolg van de gewijzigde staatkundige veranderingen binnen het Koninkrijk en hoe heeft de dienstverlening van de Rijksdiensten zich ontwikkeld?’

Het volledige rapport is te vinden op www.rijksdienstcn.com