Akkoord arbeidsvoorwaarden ambtenaren Rijksdienst Caribisch Nederland

De bonden en de directeur van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) hebben vandaag in het sectoroverleg Caribisch Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2013 en 2014. Voor dit resultaat is vier dagen intensief onderhandeld in een periode van 3 maanden.
Alle partijen zullen het resultaat van de onderhandelingen voorleggen aan hun achterban. Op 20 en 21 juni moet op St. Eustasius blijken of partijen het definitief eens zijn over dit tweejarige onderhandelingsresultaat.

In het sectoroverleg zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:
• Harmonisatie salaristabellen. Voor alle Rijksambtenaren gaat op 1 juli 2013 dezelfde salarisopbouw gelden. Met overgangsrecht is overeengekomen dat niemand van de zittende ambtenaren er op achteruit gaat. Ambtenaren die nu een hoger vooruitzicht hebben dan in het nieuwe salarisgebouw, behouden dat vooruitzicht. Als gevolg van de verschillende uitgangsposities lopen de inkomenseffecten van de harmonisatie uiteen, maar bedragen voor heel RCN gemiddeld 0,85% in 2013, 1,45% in 2014 en 4,2% structureel. Voor bijvoorbeeld de brandweermensen bedraagt de gemiddelde structurele verbetering uit hoofde van de harmonisatie zelfs 6,25%.
• Verhoging Eindejaarsuitkering met $ 250,– tot $ 750,– per 1 januari 2013 en wederom met $250,– tot $ 1000,– per 1 januari 2014
• Verhoging van de opbouw van de vakantie-uitkering met 0,5% tot 8% per 1 juni 2013. Deze zal dus voor het eerst in 2014 worden uitgekeerd.
• Algemene verhoging van de salarissen per 1 januari 2014 met 0,5%.
• Daarenboven krijgen alle ambtenaren in juli 2013 nog een eenmalige harmonisatiebonus van $800,– bruto. Voor deeltijd dienstverbanden wordt naar rato een harmonisatie-uitkering verstrekt.
• Ambtenaren die naast hun normale functie nog voor bijzondere taken beschikbaar zijn en daarvoor zijn opgeleid en geoefend krijgen hiervoor met ingang van 2013 jaarlijks een eenmalige gratificatie van $300, alsmede een extra vergoeding van $5,– per uur bij daadwerkelijke inzet op die activiteit (het betreft hier o.a. IBT’ers, BHV’ers, Bomverkenners en nog enkele groepen.
• Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid bij dienstongevallen, zijn aanvullende maatregelen afgesproken ter bevordering van de mobiliteit en de wervingspositie en is afgesproken dat jaarlijks voor 2 dagen per jaar afspraken gemaakt kunnen worden over collectieve bedrijfssluiting.

De inkomensverbetering die voortvloeit uit dit akkoord bedraagt voor 2013 gemiddeld 3,20 % en voor 2014 gemiddeld 3,00%. De structurele doorwerking van de overeenkomst bedraagt 6,3% + een eenmalige bonus in 2013 van $ 800,–.