Afvalwaterverordening door Eilandsraad aangenomen

De eilandsraad heeft ingestemd met het ontwerp van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire. Deze nieuwe verordening bevat regels die nodig zijn voor de uitvoering van het Rioleringsproject Kralendijk.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij LVV en aan de aanleg van een rioleringsstelsel. De Eilandsverordening afvalwater is nodig omdat hierin de regels staan voor het aansluiten op het riool van de huishoudens en bedrijven in de kuststrook. Een andere reden is dat de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES sinds 1 juli jongstleden voorschrijft dat het openbaar lichaam over een afvalwaterverordening moet beschikken. Daarnaast voldoet Bonaire zo aan de afspraken met de Europese Unie, die het project grotendeels financiert.

Inzamelen en transporteren
Na de zomervakantie begint de fase waarin de aansluitingen op het riool worden gerealiseerd.de bestuurlijke onderhandelingen over deze verplichte aansluiting met Nederland zijn nog niet afgerond. De huishoudens en bedrijven die hiermee te maken krijgen hoeven nu zelf geen actie te nemen. De overheid zal tijdig een brief sturen en door middel van voorlichting informeren over de gang van zaken.

De afvalwaterverordening regelt het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Dat gaat verder dan de huishoudens en bedrijven in de kuststrook die verplicht op het riool worden aangesloten. De overheid heeft ook de plicht om in aangewezen gebieden het afvalwater op te halen met tankwagens. Het gaat daarbij vooral om de bebouwde kom en om percelen binnen de 500 meter aan weerszijden van de weg naar Rincon en naar Lagun.

Zorgplicht
De verordening bevat ook de plicht voor iedereen die afvalwater loost om ervoor te zorgen dat het milieu geen schade lijdt. Dat betekent dat de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater in principe niet mogen worden vervuild. Ook mag de werking van de zuiveringsinstallatie niet worden belemmerd door verkeerde stoffen of producten in het afvalwater te doen.

Het rioleringsproject is een actie uit het Milieubeleidsplan Bonaire ter bescherming van de volksgezondheid, de gezondheid van onze koraalriffen Dit komt ook ten goede aan het toerisme en de economie van het eiland. Uiteindelijk is het dus in het belang van ons allemaal. Verantwoordelijk gedeputeerde James Kroon is tevreden dat zijn afvalwaterverordening door de eilandsraad is aangenomen.