Aanpak van illegaal afgraven van zand en steen krijgt hoge prioriteit

Op een groot aantal plaatsen op Bonaire is illegaal zand en steen afgegraven. Deze afgravingen tasten het landschap en de natuur aan. Conform de Eilandverordening Natuurbeheer (A.B. 2008, no.23) is het dan ook verboden om zonder vergunning van het Bestuurscollege activiteiten te ondernemen die schadelijk kunnen zijn voor de natuur, de natuurwaarden en het landschap. Tevens is het verboden om zonder vergunning gronden op te hogen of af te graven (artikel 40.4 Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire A.B. 2010, no.21).

Het afgraven van zand en steen zonder vergunning is daarnaast diefstal. Eind juli 2011 heeft het Bestuurscollege zich op het standpunt gesteld dat dit niet langer toestaan is en heeft samen met de politie en de officier van Justitie afgesproken om consequent te handhaven. Bij overtreding zal proces-verbaal worden opgemaakt en zal worden overgegaan tot inbeslagname van materialen en materieel zoals shovels en trucks. De waarschuwing geldt niet alleen voor bestuurders van shovels en trucks, maar ook voor opdrachtgevers en afnemers.
Mede namens de partners in de handhavingsketen, informeert de gezaghebber de gemeenschap dat strikte naleving van de wet zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Directie Ruimte en Ontwikkeling en Directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire.