Start seksuele gezondheidscampagne

Deze week start de seksuele gezondheidscampagne op Bonaire. Deze week is speciaal uitgekozen door de afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire vanwege Wereld Aids dag op 1 december.

In deze week kwamen de huisartsen van Bonaire bij elkaar samen met de op dit gebied deskundige medewerkers van Fundashon Mariadal en medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid in de workshop “Hiv and Testing”. Deze workshop stond in het teken van “pro actief testen”. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden besproken om veel meer te testen op Hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Immers, als een persoon weet dat hij of zij de besmetting heeft kan hij/zij door goede behandeling zichzelf èn zijn omgeving beschermen.

Vanaf vandaag zijn de campagnematerialen te zien en te beluisteren in de verschillende media: posters, jingles en spotjes en interviews. In het voorjaar ontvangt elk huishouden op Bonaire thuis een folder over seksuele gezondheid.

De huidige publiekscampagne richt zich op de gehele bevolking. De nadruk ligt op het verminderen van de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen en Hiv en het verminderen van ongewenste zwangerschappen, zoals tienerzwangerschappen en zwangerschappen die beëindigd worden door middel van abortus. Veilig vrijen en verstandig condoomgebruik zijn de hoofdboodschap tijdens deze campagne. Bij onbeschermd seksueel contact (zonder condoom) met iemand die niet de vaste partner is, en na wisselende contacten is het verstandig zich te laten testen op soa’s en Hiv. Iedereen kan daarvoor terecht bij de huisarts.

In het voorjaar en gedurende het jaar 2017 wordt deze campagne uitgebreid met voorlichtingsmaterialen speciaal voor jongeren. Daarnaast is er in de nabije toekomst ook meer aandacht voor seksuele mishandeling en discriminatie op het gebied van seksuele geaardheid.

De gedeputeerde van volksgezondheid, mevrouw Nina den Heyer is verheugd over de verhoogde belangstelling onder publiek en medische sector voor de seksuele gezondheidsproblematiek. Twee studiebijeenkomsten in één jaar over Soa/Hiv voor de medische sector van Bonaire èn de start van een publieksvoorlichtingscampagne zijn een positief signaal. Op deze manier draagt het Openbaar Lichaam volop bij aan de bevordering van de seksuele gezondheid van de Bonairiaanse burger .

Het “voorkomen van besmetting” de beste manier is om de verspreiding van Soa/Hiv een halt toe te roepen. Veilig seksueel gedrag heb je zelf in de hand. Zorg er daarom voor dat je veilige seksuele relaties aangaat, gebruik een condoom, en wees je bewust van de risico’s van onveilig vrijen. Toch een risico gelopen? laat je testen!
Het Openbaar Lichaam Bonaire staat voor bevordering een gezonde samenleving. Die gezonde samenleving is een taak van ons allemaal.

Militaire training op verschillende lokaties op Bonaire

Van 5 tot en met 15 december aanstaande zullen er oefeningen van de landmachtcompagnie plaatsvinden op Bonaire.

In het kader van het handhaven van de operationele gereedheid van de 23e landmachtcompagnie geplaatst in de West zal er een oefening worden gehouden op de bovengenoemde datum.
De oefening heeft tot doel om kennis te maken met de omgeving op Bonaire, de lokale autoriteiten en hulpdiensten. Tevens zullen er werkzaamheden worden verricht t.b.v. Washington Park en de Directie Samenleving en Zorg.

De eenheid zal o.a. trainen in de omgeving van Kralendijk, Rincon, Hotel Punt Vierkant, Lagun HilI, Washikemba, Bolivia Ariba en Barkadera. Tevens zal de datum, onze eenheid gaan deelnemen aan de geplande rampenoefening.

Deze oefeningen gaan gepaard met een beleefdheidsbezoek van kapitein Marcel aan de gezaghebber van Bonaire Edison Rijna

Nieuw bestuurslid PCN

pcn-bestuurslidPensioenfonds Caribisch Nederland heeft afgelopen week een nieuw bestuurslid geinstalleerd in de persoon van Roy Hooker. De van Sint Eustatius afkomstige Hooker vervangt vanaf 15 november jl. het van Saba afkomstige bestuurslid Will Johnson, die na een periode van 6 jaar bestuurslidmaatschap is afgetreden.

Eigenlijk liep het bestuurslidmaatschap van Johnson al 2 jaar geleden af. Omdat de voordracht van een nieuw lid de nodige tijd in beslag heeft genomen, werd Johnson verzocht aan te blijven totdat het nieuwe bestuurslid officieel zou zijn benoemd. Bestuurders voor PCN en andere financiële instanties op de BES-eilanden worden aan toetsing onderworpen van De Nederlandse Bank (DNB).

Het bestuur van PCN bestaat uit twee leden die worden voorgedragen door de gezamenlijke werkgevers en twee leden die worden voorgedragen door de gezamenlijke werknemers, ofwel de vakbonden. Het bestuur van PCN bestaat, naast het nieuwe bestuurslid Roy Hooker uit voorzitter Harald Linkels, vice-voorzitter Valdemar Marcha en Gerard Bergsma. In dezelfde vergadering waar Roy Hooker officieel werd benoemd, werd ook voorzitter Linkels voor een nieuwe termijn van 4 jaar benoemd in het bestuur.

Het bestuur hecht grote waarde aan de continuiteit van het bestuur, zeker in de turbulente tijden waarmee het pensioenfonds wordt geconfronteerd. Roy Hooker kent een lange carrière als accountant, maar ook als voormalig gedeputeerde van het toenmalige Eilandgebied Sint Eustatius. Hooker volgde in voorbereiding op zijn toetreding diverse cursussen en draaide al ruim een jaar mee als aspirant-lid van het bestuur voor het opdoen van de nodige ervaring. Het bestuur van PCN toonde zich zeer erkentelijk tegenover scheidend bestuurslid Johnson en bedankte deze voor zijn inzet.

Op de foto: scheidend bestuurslid Will Johnson (links) en aantredend bestuurslid Roy Hooker.

Hartweek Bonaire groot succes

hartweekMet het overhandigen van 2 AED’s (automatic external defribilator) aan de directeur van Stinapa Herman Sieben werd de Hartweek 2016 feestelijk afgesloten De bedoeling is dat een AED geplaatst wordt bij de ingang van Park Washington Slagbaai en de ander in een voer/of vaartuig een plaats krijgt .
Daarmee komt een van de idealen van de Stichting Hart voor Bonaire om overal op het eiland zogenaamde 6 minuten zones te realiseren, een stapje dichterbij.

Een andere doelstelling is het geven van voorlichting ter preventie van hart- en vaatziekten. Gedurende de afgelopen week werden 5 verschillende drukke locaties bezocht .Zo werd informatie gegeven over de noodzaak tot regelmatig sportbeoefening en bewegen. In dat kader is Hart voor Bonaire een van de medeorganisatoren van de Budget Marine triatlon op zondag 11 december aanstaande.

Daarnaast kon men informatie inwinnen over het proefproject ”Schooltuintjes ”wat samen met de Rotary Club Bonaire op de Pelikaan en de Sint Bernardus school wordt uitgevoerd.
Middels het zelf kweken van groente en fruit leren de leerlingen van groep 6 t/m 8 hoe men zich gezond kan voeden. De van den Tweel moestuintjes actie is daarbij een enorme steun geweest.

Tenslotte kon men gratis de bloeddruk laten meten en bloedsuiker alsmede cholesterol gehalte laten bepalen. Zo werden door 4 verpleegkundigen onder leiding van Dr Selly Pourier,Dr Marjanne Voesten en Professor Henk ter Keurs meer dan 300 personen gescreend.

De Stichting Hart voor Bonaire heeft ,op veler verzoek, aangekondigd in dezelfde periode in 2017 weer een zelfde invulling aan de Hartweek te zullen geven.

De Afdeling Publieke Gezondheid spuit tegen muggen als bestrijding van Zika

De Afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar lichaam Bonaire is sinds vorige week begonnen te spuiten in de buurten tegen de muggen die de ziekten dengue, chikungunya en zika kunnen overbrengen naar mensen. De Afdeling heeft een toename van de hoeveelheid muggen geconstateerd en constateert nog steeds een toename van aantal zika-gevallen op Bonaire.

De sectie Vector Controle heeft gespoten tegen muggen in Antriol Pariba en Antriol Pabou, het centrumgebied, Playa Pariba, Playa Pabou en Nikiboko. Vervolgens wordt er gespoten in Tera Kora en daarna onder andere de buurten; Belnem, Nort Saliña, Republiek , Hato, en Rincón. De pick-up met de fumigatie machine zal tussen 18:00 en 21:00 in uw straat langskomen wanneer deze in uw buurt is.

Voorkom dat u zika krijgt. Zorg ervoor dat uw huis muggenvrij is door ramen en deuren dicht te houden of te voorzien van een muggenscreen (horren). Zorg ervoor dat u niet geprikt wordt door muggen. Het gebruik van een muggenspray is een effectieve manier om uzelf te beschermen tegen muggen.

Gebruik een muggenspray die het middel DEET bevat. U kunt ook een muggenspray gebruiken die een van de volgende middelen bevat: Picaridin, Oil of lemon eucalyptus of IR3535. Gebruik de muggenspray volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket. De mug Aedes aegypti welke de ziekten Zika, Dengue en Chikungunya kan overbrengen prikt overdag en is meer actief in de vroege ochtend en late middag.

Draag licht gekleurde kleding, lange broek, hemd of bloes met lange mouwen, sokken en gesloten schoenen, vooral in de vroege ochtend en late middag. Slaap ook overdag onder een muskietennet.

Het zika virus kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Zwangeren dienen daarom alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zij geprikt worden door muggen door de eerder genoemde maatregelen te nemen. Omdat bewezen is dat Zika ook kan worden overgedragen via sexueel contact, wordt aanbevolen dat indien zwangeren sexueel contact hebben, dat zij ten alle tijden een condoom gebruiken totdat de baby is geboren. Deze aanbeveling geldt in alle gevallen ongeacht of de partner symptomen heeft van zika of niet. De reden hiervoor is dat 4 op de 5 mensen die zika krijgen geen symptomen hebben. Met andere woorden u kunt het zika virus overdragen aan uw zwangere partner zonder dat u het weet.

De Afdeling Publieke Gezondheid benadrukt dat spuiten tegen muggen een zeer kort effect heeft, alleen een gedeelte van de volwassen muggen doodt en daarom alleen wordt toegepast als laatste middel om zoveel mogelijk geinfecteerde muggen te doden. Zolang de broedplaatsen van deze muggen niet worden verwijderd blijven de muggen zich voortplanten. De overheid verzoekt daarom alle inwoners van Bonaire om minimaal één keer per week hun tuin te controleren op alle voorwerpen waar water in kan blijven staan en deze weg te gooien, of om te draaien zodat er geen water in kan blijven staan of op een droge plaats te bewaren. Zo kunt u voorkomen dat muggen kunnen broeden in uw tuin en omgeving.

Samen kunnen wij Bonaire schoon en gezond houden.

Boeteoplegging loondervingswetten met ingang van 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de nieuwe beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES in werking. Deze regel houdt in dat een werkgever een boete opgelegd kan krijgen als hij of zij zich niet aan de regels houdt die in de Wet ziekteverzekering BES of de Wet ongevallenverzekering BES zijn opgenomen.

Zowel bij de Wet ziekteverzekering BES als bij de Wet ongevallenverzekering BES kan een boete worden opgelegd in de volgende situaties:
.
• De werkgever betaalt de werknemer niet of niet tijdig een uitkering uit gelijk aan de loondervingsuitkering;
• De werkgever voldoet niet of niet tijdig aan de verplichting om formulieren in voorraad te hebben voor de melding van een ongeval of van ziekte in het kader van de Wet ongevallenverzekering BES of de Wet ziekteverzekering BES;
• De werkgever voldoet niet of niet tijdig aan de verplichting om na de melding van een ongeval of van ziekte onverwijld een afschrift van een volledig ingevuld en ondertekend formulier aan de werknemer te doen toekomen, ook indien deze bedlegerig is;
• De werkgever verhaalt uit de wet voortvloeiende kosten geheel of gedeeltelijk op het loon van de werknemer;
• De werkgever voldoet niet of niet tijdig aan de verplichting om op verzoek van de RCN-unit SZW (daaronder mede begrepen de inspectie) inlichtingen te verstrekken of noodzakelijke gegevens over te leggen;
• De werkgever voldoet niet aan de verplichting om aanwijzingen ten behoeve van de uitvoering van de wet op te volgen.

De boete wordt namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgelegd door het hoofd van de RCN-unit SZW. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft en de mate waarin een overtreding vaker voorkomt (hetzij gelijktijdig of in de tijd achter elkaar). Concreet betekent een en ander het volgende.

Het normbedrag van de boete bedraagt:
a. voor werkgevers met meer dan 20 werknemers: $ 1.400;
b. voor werkgevers met 10 tot en met 20 werknemers: $ 1.050;
c. voor werkgevers met 5 tot en met 9 werknemers: $ 700;
d. voor werkgevers met minder dan 5 werknemers: $ 350.

Naar mate een overtreding vaker voorkomt (hetzij gelijktijdig of in de tijd achter elkaar) wordt het boetebedrag hoger, tot het maximale niveau van
$ 2.800 wordt bereikt.

Bij de berekening van een boete worden uitsluitend de vanaf de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel geconstateerde overtredingen betrokken. Eventueel vóór 1 januari 2017 geconstateerde overtredingen kunnen wel meewegen bij het bepalen van de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid.

Overigens is het opleggen van een boete geen automatisme. Het hoofd van de RCN-unit SZW kan besluiten te volstaan met een waarschuwing. Hierbij wordt vanzelfsprekend de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid in aanmerking genomen.

De boeteoplegging is geregeld in de Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES. De beleidsregel is op 16 augustus 2016 gepubliceerd in de Staatscourant 2016, nr. 43020. Bezoek www.Rijksdienstcn.com voor de officiële publicatie.

Disclaimer: aan dit persbericht kunnen geen rechten worden ontleend; de tekst van de officiële publicatie is bindend.

‘Taste of Bonaire Wellness’ in het Wilhelmina Park op zaterdag 19 november 2016

Tourism Corporation Bonaire, de afdeling Volksgezondheid, Mas Eventz en Bonaire Wellness Committee gaan de krachten bundelen en samen een nieuw evenement opzetten, de ‘Taste of Bonaire Wellness’. De bedoeling van dit evenement is om alle getalenteerde professionals die gezondheid en welzijn en de bewustwording van het bewegen en gezondheid onder de lokale gemeenschap bevorderen, in de schijnwerpers zetten.
De eerste ‘Taste of Bonaire Welness’ vindt plaats op zaterdag, 19 november van 17.00uur tot 22.00uur in het Parke Wilhelmina.

Tijdens dit evenement zijn er live-demonstraties op het podium. Ok zijn er Zen-gebieden, waar belangstellenden kennis kunnen maken met yoga en meditatie. Er worden presentaties gehouden door personen die gezondheid en welzijn bevorderen op het eiland via activiteiten als ‘Reiki’, ‘Tai Chi’, ‘Yoga’, ‘Pilates’ en ‘Zumba’, om enkele te noemen. Ook zal de Markt van Playa worden gehouden.
Tijdens de ‘Taste of Bonaire Wellness’ is er eten en lekkernijen te koop, maar ook gezonde zaken, zoals onder meer natuurlijke kruiden en glutenvrije smoothies. Ook is er gelegenheid om diverse artikelen en producten te kopen.

Het evenement gaat van start met een ‘5K Walk Run’ die om 17.00or start bij het Parke Wilhelmina.
Een ieder wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de loop. Voor meer informatie over de loop kan men contact nemen met Mas Eventz op het telefoonnummer: 7966270.
Als speciale attractie tijdens de ‘Taste of Bonaire Wellness’ is er een optreden van ‘Dance Sensation’ en van de muziekgroep ‘Formashon Musikal Krioyo’.

TCB, de Afdeling Volksgezondheid, Mas Eventz en Bonaire Wellness Committee nodigt de bevolking van Bonaire en alle bezoekers uit om even gezellig met ons samen te zijn.

Verbinding mens met natuur: Inventarisatie schade aan het rif van Bonaire na Matthew

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op dinsdag 22 november van 19 – 20 uur geeft STINAPA bij CIEE aan de Kaya Gobernador Debrot 26 een lezing over de inventarisatie van de schade na Orkaan Matthew.

Wijnand de Wolf, Bonaire National Marine Park Manager, en Hannah Rempel, Assistent Bioloog, geven een gedetailleerde uitleg over de bevindingen van de inventarisatie gedaan door STINAPA werknemers, vrijwilligers en consultants.
Entree is gratis en iedereen is welkom.

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN KOMEN WEER NAAR BONAIRE

Eerder dit jaar waren de vertegenwoordigers al op Bonaire en hebben gedurende de spreekuren vele klachten over de overheid in ontvangst genomen. Heeft u deze mogelijkheid gemist? Of bent u met uw klachten naar de overheid gegaan maar u krijgt maar geen gehoor? Dan kunt u eind november weer terecht bij de vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman is er wanneer er iets mis gaat tussen u en de overheid, bijvoorbeeld Rijksdienst Caribisch Nederland, de politie of het Openbaar Ministerie. De Nationale ombudsman onderzoekt of de overheid zich behoorlijk gedraagt en of alle wetten, regels en bestuurlijke procedures goed worden uitgevoerd en toegepast. De ombudsman bekijkt of de overheidsinstantie open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht en eerlijk en betrouwbaar handelt.

Over twee weken zullen de vertegenwoordigers: Yvonne Kraan en Marlies van der Niet wederom steun bieden aan de burgers van Bonaire. Om de klachten van burgers in ontvangst te kunnen nemen zullen er spreekuren worden gehouden. Deze spreekuren vinden op diverse locaties plaats van maandag 21 november tot en met donderdag 24 november. Elke burger met een klacht over een overheidsinstantie, die er samen met de instantie niet uitkomt, kan terecht op een van de spreekuren. Het inschakelen van de Nationale ombudsman is geheel kosteloos.

Spreekuren op Bonaire:
• Playa, Kaya Industria 15a (tegenover benzinestation Bonaco)
Maandag 21 november, 18:00 – 20:00

• Rincon, Sentro di Bario
Dinsdag 22 november, 18:00 – 20:00

• Antriol, Plasa Francisco Chiku Goeloe
Dinsdag 22 november, 09:30 – 12:00
Woensdag 23 november, 09:30 – 12:00
Donderdag 24 november, 09:30 – 12:00

Voor de spreekuren hoeft u geen afspraak te maken. Voor vragen kunt u bellen met 512-8681 (alleen bereikbaar van maandag 21 november tot en met donderdag 24 november).

Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl/cn of op onze Facebook pagina: Nationale ombudsman Caribisch Nederland. Of mail ons via Y.Kraan@nationaleombudsman.nl of M.vanderNiet@nationaleombudsman.nl

De Kinderombudsman
De Kinderombudsman is op 17 en 18 november op Bonaire. De Kinderombudsman zet zich in voor de rechten van kinderen en controleert of deze rechten worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman gaat tijdens dit bezoek in gesprek met kinderen en jongeren om van hen te horen hoe het met hen gaat. Daarnaast zal de Kinderombudsman vertegenwoordigers van diverse instanties ontmoeten.

Kijk voor meer informatie over het bezoek van de Kinderombudsman op www.dekinderombudsman.nl/caribischnederland of neem contact op met Merel Eijken +31 6 52595307

De allereerste Google Business View van de ABC eilanden

Een nauwe samenwerking tussen Marketing Match en 360weergave heeft geleid tot de allereerste Google Business View van de ABC eilanden. Hiermee zetten zij, gezamenlijk met de opdrachtgevers, het eiland letterlijk op de (Google) kaart.

Google Business View nodigt mensen wereldwijd uit een kijkje te nemen in een bedrijf, een rondje te lopen rondom het zwembad of een blik te werpen in een kantoorruimte. Een Google Business Tour schept vertrouwen en laat bezoekers een locatie ervaren nog voordat ze er zijn geweest.

VIP Diving, een lokale duikschool, is het allereerste bedrijf van de ABC eilanden die een virtuele tour aanbiedt. Eigenaar Bas Noij vindt het belangrijk om met zijn tijd mee te gaan en denkt dat deze innovatie mooi aansluit op zijn bedrijfsvisie. “Het is modern en het geeft mensen een open en transparant beeld van onze organisatie. Wij zijn trots op ons bedrijf en laten dat graag aan anderen zien. Hoe mooi is het dat dat nu overal ter wereld kan?”, aldus Bas Noij. Klik hier om de tour te bekijken.

In de loop van de week worden de virtuele tours van All seasons apartments, AVIS Car Rental, Bonaire Workspaces en Windhoek Resort Bonaire beschikbaar gemaakt.

De Google gecertificeerde fotograaf Tommy de Lange ziet nog veel mogelijkheden op Bonaire en komt begin 2017 terug om het eiland verder op te kaart te zetten. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met Marketing Match via info@marketingmatch.nu