Unit-SZW constateert dat er onduidelijkheden bestaan over de Arbeidswet

Het kan voorkomen dat je als werknemer niet precies weet wat je rechten en plichten zijn. Hetzelfde geldt voor de werkgever. Unit-SZW constateert dat er onduidelijkheden bestaan over de arbeidswet 2000 BES. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers hun basiskennis over de arbeidswet verbreden.

Onder de arbeidswet 2000 BES vallen alle afspraken die een werknemer en een werkgever met elkaar maken. De afspraken worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst komen de afspraken te staan over werkdagen- en tijden, je functie, salaris, vrije dagen enzovoort. Als er over bepaalde zaken geen afspraken worden gemaakt, dan gelden de wettelijke regels op het gebied van arbeidswet 2000 BES. Bijgaand document is een leidraad hiervoor.
Ook is het belangrijk om te melden dat alle werkgevers verplicht zijn om minimaal het wettelijk bepaald minimumloon, dat elk jaar geïndexeerd wordt, uit te betalen aan werknemers. Een overzicht hiervan is ook bijgevoegd.

De afdeling Arbeidszaken van SZW kan van dienst zijn bij twee zaken
1. Het vervullen van de rol als intermediair tussen werkgevers en werknemers bij klachten.
2. Het behandelen van ontslagaanvragen.

In haar rol als intermediair is arbeidszaken een volstrekt neutrale partij, die namens de minister van SZW objectief kijkt en oordeelt. Werknemers die het gevoel hebben onjuist te worden behandeld kunnen hier een beroep op doen. Dit geldt omgekeerd uiteraard ook voor werkgevers. In alle gevallen wordt hoor- en wederhoor toegepast.

Echo plant 20.000 bomen op Bonaire

De stichting Echo gaat in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire herbebossingprojecten op Bonaire uitvoeren. De projecten omvatten tien gebieden. Elk gebied is ongeveer één hectare groot en is met zorg gekozen. Echo wil in die gebieden in totaal 20.000 inheemse bomen planten.

In samenwerking met STINAPA zijn de werkzaamheden in Washington-Slagbaai National Park al begonnen, Andere locaties die vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar zullen worden herbebost zijn: Tolo, Brasil en Seru Largu. De overige locaties moeten nog worden uitgezocht. De gebieden zijn elk ongeveer één hectare groot, dus vergelijkbaar met een oppervlakte van honderd bij honderd meter. Elk gebied wordt omheind om te voorkomen dat geiten, ezels en varkens de jonge boompjes kunnen opeten. De boompjes worden door Echo zelf opgekweekt bij hun vestiging nabij Dos Pos. Behalve het herstellen van bossen wil Echo met het project ook de bewustwording bevorderen over het verlies, de kwetsbaarheid en het belang van het droge tropische bos op ons eiland.

Omdat Bonaire warm, droog en rotsachtig is, gaat de natuurlijke ontwikkeling van planten vaak traag. Herbebossingprojecten kunnen de natuur een handje helpen. Meer bomen betekent dat de wortels de grond beter kunnen vasthouden bij harde regenbuien. Door bladafval wordt een vruchtbare bodem opgebouwd en kan de grond meer water opnemen waardoor de bomen beter groeien. En dat betekent dat de bomen meer zuurstof maken voor mens en dier om te ademen. Bomen halen ook stof, schadelijke gassen en voedingsstoffen uit de lucht. Verder zijn bomen belangrijk omdat ze ons schaduw bieden. Daarnaast bieden bomen onderdak en voedsel aan dieren. Dus bijvoorbeeld lora’s kunnen hun kostje dan in de natuur vinden en hoeven geen vruchtbomen op kunuku’s en in tuinen meer te plunderen.

De projecten worden door Echo uitgevoerd in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire en gefinancierd door de rijksoverheid uit de zogenaamde natuurgelden. Echo zoekt betrokkenheid en steun van de lokale gemeenschap bij het opzetten en het onderhoud van bosaanplant. Vrijwilligers die een handje willen helpen kunnen contact opnemen met Echo: info@echobonaire.org of +599 701-1188.

Vijf aanhoudingen in onderzoek DRUM

Op dinsdagavond 30 augustus zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie BES in het kader van het opsporingsonderzoek DRUM van het KPCN 5 aanhoudingen verricht. Door een hechte samenwerking tussen met name KPCN, RST, KMar, Nationale Politie, Korps Politie Aruba, Korps Politie Curaçao en de Kustwacht zijn deze aanhoudingen verricht.

De aanhoudingen werden verricht met bijstand van het Arrestatieteam uit Curaçao en vonden plaats in een woning aan de Kaya Gemini te Bonaire. Na de aanhoudingen is in de woning een doorzoeking gestart.

De aangehouden mannen hebben de volgende initialen:
– F.A.C.A.
– N.A.P.G.
– C.J.R
– W.J.P.M. en
– F.A.P.
Ze zijn allemaal geboren in Venezuela. In het kader van onderzoek kan het OM geen verdere mededelingen doen.

Aanhouding in zaak DRUM

In de vroege uren van maandag 29 augustus 2016 is, in opdracht van het Openbaar Ministerie BES, een man aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de woningoverval op 17 augustus waarbij een politieagent om het leven kwam (onderzoek DRUM). Het betreft een man met de initialen R.S., geboren op Bonaire.

Na de aanhouding is onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris een woning aan de Boulevard Gobernador Debrot op Bonaire doorzocht. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen voor onderzoek.

Bij de aanhouding werd assistentie verleend door het Arrestatieteam van het Korps Politie Curaçao. Op zaterdag 27 augustus werd door het team DRUM een witte bus (”Van”) in beslag genomen. Zoals eerder gemeld komt in het onderzoek een verdachte witte bus (”Van”) naar voren.

Aanpassing brandstofprijzen met ingang van 1 september 2016

In verband met prijswijzigingen op de internationale markt, past de Bonairiaanse regering de brandstofprijzen aan. De volgende wijzigingen voor brandstofprijzen zullen per 1 september 2016 ingaan. De Bonairiaanse regering maakt bekend dat de prijsaanpassing per september 2016 een daling inhoudt voor benzine, kerosine ,voor grote en kleine gasflessen, en diesel blijft hetzelfde.

De benzine daalt met 4.70 dollarcent, voor kerosine bedraagt de daling 3.10 dollarcent, grote gasflessen (100 lbs) zijn met 2.30 dollar en de kleine gasflessen met 0.60 dollar en voor diesel de prijs blijft hetzelfde, dit in vergelijking met augustus 2016. De volgende prijsaanpassing zal in oktober 2016 zijn.

Hier volgt een lijst met alle brandstofprijzen zoals bepaald door de Bonairiaanse regering, deze zullen per 30 augustus 2016 ingaan wat de prijs voor grootverbruik betreft en op 1 september 2016 wat de prijs voor de verkoop bij de pomp betreft.

Tarief voor grootverbruik
Mogas 95 90.97 USDct per liter.
Benzine 43.00 USDct per liter.
Diesel 49.37 USDct per liter.
LPG 100LBS 21.84 USDct per gasfles.
LPG 20LBS 5.57 USDct per gasfles.

Tarief voor kleinverbruik
Mogas 95 97.80 USDct per liter.
Benzine 45.60 USDct per liter.
Diesel 53.30 USDct per liter.
LPG 100LBS 27.96 USDct per gasfles.
LPG 20LBS 7.08 USDct per gasfles.

Arbeidsinspectie blijft toezien op arbeidsveiligheid

In het kader van handhaving heeft de Arbeidsinspectie van januari 2015 tot juli 2016 inspecties uitgevoerd in de bouwsector in Caribisch Nederland. De 38 inspecties die zijn uitgevoerd in de bouw richtten zich op arbeidsveiligheid en arbeidstijden.

Bij 30 inspecties heeft de Arbeidsinspectie 29 keer een schriftelijke waarschuwingen gegeven en is 1 keer proces-verbaal opgemaakt. Bij 8 andere inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd. Daar was de veiligheid in orde.
Er werden 65 overtredingen geconstateerd op gebied van veilig en gezond werken op verschillende bouwlocaties. Van de 65 overtredingen hadden 28 overtredingen te maken met vallen van hoogte.

Ook constateert de Arbeidsinspectie dat er nog weinig bewustwording is ten aanzien van zwaar lichamelijk werk en het optreden van lichamelijke klachten hierdoor. De controlerend geneesheer van Unit SZW heeft aangegeven dat 80% van de ziektegevallen betrekking hebben op het bewegingsapparaat zoals knie-, schouder-, en rug- en polsklachten. Omdat lichamelijke belasting niet in Arbeidsveiligheidswet BES is opgekomen kon de Arbeidsinspectie ten aanzien van dit risico nog niet handhavend optreden.

De Arbeidsinspectie vindt het belangrijk dat mensen op een veilige- en gezonde werkplek kunnen werken, dit is immers voor iedereen van belang. Daarom zal de Arbeidsinspectie zich hiervoor blijven inzetten.

OM roept partijen bij elkaar over veiligheid op platteland Bonaire

Op 25 augustus is op initiatief van het Openbaar Ministerie BES een eerste bijeenkomst gehouden waarin met een breed palet aan betrokken partijen is gesproken over samenwerking bij het bevorderen van veiligheid op het platteland van Bonaire. Het OM had dit initiatief genomen in samenwerking met de Grupo di Kuater. Een groep jonge kunukero’s die zich sterk maakt voor de belangen van de kunukero’s op het eiland en de ontwikkeling van de kunuku’s wil stimuleren.

Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de kunukero’s, LVV, Economische Zaken, Platteland Ontwikkelings Plan Bonaire, KPCN, de Afdeling toezicht en handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, Stinapa en het OM BES. De Gezaghebber Edison Rijna was eveneens aanwezig en onderstreepte daarmee de betrokkenheid en medewerking van het Bestuurscollege.

De hoofdofficier van justitie had de partijen bijeen geroepen omdat Bonaire een groot probleem heeft met criminaliteit op het platteland. Een probleem dat niet door politie en justitie alleen kan worden opgelost. Alleen door samenwerking met alle goedwillende partijen kan de onveiligheid teruggedrongen worden.

De bijeenkomst had op de eerste plaats tot doel om een platform te bieden waar alle betrokkenen open maar vooral oplossingsgericht met elkaar in gesprek kunnen.Maar het was ook nadrukkelijk de bedoeling afspraken te maken over hoe samenwerking tot meer veiligheid kan leiden.

Het belangrijkste onderwerp van gesprek was het tegengaan van geitendiefstal.
De aanwezigen waren het er over eens dat er vooral ook geïnvesteerd moet worden in preventie van diefstallen. Dat er met elkaar afspraken gemaakt moeten worden waardoor het gemak verdwijnt waarmee diefstallen kunnen worden gepleegd en vooral ook het gemak waarmee gestolen geitenvlees verkocht kan worden.

Daarnaast dienen de partijen, als er diefstallen plaatsvinden, nauwer met elkaar samen te werken en informatie te delen. Het repressieve optreden dient slimmer te worden.

Concreet is afgesproken dat er twee werkgroepen worden gevormd. In de ene werkgroep, geleid door afdeling Toezich & Handhaving gaan de betrokken instanties praten over een systeem van samenwerken dat preventief resultaten oplevert. De andere werkgroep, geleid door KPCN zal afspraken gaan maken waardoor gezamenlijk en vooral adequater opgetreden kan worden als er diefstallen worden geconstateerd. De aanwezigen waren het er over eens dat samenwerking inspanningen van alle partijen zal vereisen.

Het Openbaar Lichaam/Afdeling Toezicht & Handhaving zal personeel vrijmaken om structureel te gaan surveilleren op het platteland. Begin oktober zal het platform weer bijeen komen en wordt onder meer besproken of de maatregelen die de werkgroepen hebben ingevoerd, resultaten opleveren. Organisaties die een rol kunnen en willen spelen zijn welkom om aan te sluiten bij dit initiatief.

Update zaak DRUM

In het onderzoek DRUM van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn 15 rechercheurs van de Nationale Politie uit Nederland, die bijstand komen verlenen, inmiddels gearriveerd op Bonaire en aan het werk. De teamleiding kan nu putten uit een groot team van rechercheurs, waarin ook alle benodigde specialismen vertegenwoordigd zijn.

Meteen na het incident zijn al rechercheurs van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) uit Bonaire en Curaçao te hulp gekomen en is ook door de Koninklijke Marechaussee met een heel team van op het eiland aanwezige rechercheurs bijstand geboden aan de recherche van KPCN. Ook vanuit de korpsen van Aruba en Curaçao wordt recherchecapaciteit en bijzondere kennis aan het team geleverd.

Daarnaast heeft KPCN hulp gekregen van defensiepersoneel, de Kustwacht, de douane, het Nederlands Forensisch Instituut en het Brandweer Korps Caribisch Nederland.

Ook het verzoek dat het Openbaar Ministerie en de politie aan de bevolking van Bonaire heeft gedaan om informatie en tips te geven, bleek niet aan dovemansoren gericht. Het team heeft al diverse bruikbare tips gekregen.
Inmiddels is vastgesteld dat de munitie die in het lichaam van de overleden agent is aangetroffen geen politiemunitie betreft.

Het onderzoek verkeert nu in de fase waarin alle al beschikbare gegevens worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Natuurlijk is het team ook nog druk bezig met gegevens opvragen en verzamelen.

Eerder deze week is een man aangehouden die de gebruiker was van een wit busje dat in het onderzoek als verdacht is aangemerkt. De aanhouding was nodig om te kunnen onderzoeken of hij zelf ook op enige manier betrokken zou kunnen zijn bij de onderzochte feiten. Er was onvoldoende reden om zijn voorarrest te verlengen, de man is dan ook op 25 augustus op vrije voeten gesteld, maar de man blijft verdachte.

Het busje is in beslag genomen en wordt onderzocht. Het busje zal daarna worden teruggegeven In het belang van het onderzoek kunnen in deze fase verder geen mededelingen worden gedaan over het verloop en de bevindingen. De politie en het Openbaar Ministerie willen echter nog steeds aan de bevolking vragen om tips en opmerkelijke zaken aan het team te melden.

In elk geval blijft informatie over de eerder al getoonde pet, armband en horloge van belang van het onderzoek. Het team is nog steeds op zoek naar iemand die op woensdag 17 augustus forse verwondingen heeft opgelopen die vermoedelijk door een val van hoogte zijn veroorzaakt.

Al eerder werd gevraagd om informatie over een man met kras of krabverwondingen in het gezicht. De daders moeten verwondingen hebben opgelopen van doorns. Als u iemand kent met dergelijke verwondingen, hoort de politie dit ook graag. Mensen die duidelijk ernstig gevaar lopen of om een andere dringende reden alleen anoniem hun informatie kunnen geven, kunnen in dit onderzoek ook rechtstreeks bellen met de Criminele Inlichtingen Dienst. De afdeling van de politie die juist is ingesteld om de identiteit van tipgevers te waarborgen. Daarvoor kan het nummer 795-5746 worden gebeld. Als mensen deze anonieme tiplijn bellen en teruggebeld willen worden, dan is het verzoek dat zij hun nummer achterlaten.

Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het bovengenoemde nummer . Ook alle andere informatie over dit incident is meer dan welkom. Men kan ook gebruik maken van de algemene tip lijn 717-7251 van de politie.

Militaire training op verschillende locaties op Bonaire

Vanaf 14 tot en met 23 september aanstaande zullen er oefeningen van de landmachtcompagnie plaatsvinden op Bonaire.

In het kader van het handhaven van de operationele gereedheid van de 22ste landmachtcompagnie geplaatst in de West zal er een oefening worden gehouden op de bovengenoemde datum.
De oefening heeft tot doel om kennis te maken met de omgeving op Bonaire, de lokale autoriteiten en hulpdiensten. Tevens zullen er werkzaamheden worden verricht t.b.v. STINAPA, Echo en kinderopvang Olleke Bolleke.

De eenheid zal o.a. trainen in de omgeving van Kralendijk, Rincon, Hotel Punt Vierkant, Lagun HilI, Washikemba, Bolivia Ariba en Barkadera. Tevens zal de eenheid gaan deelnemen aan de geplande rampenoefening op 15 en op 22 september wordt er een open dag ten behoeve van de lokale scholen georganiseerd.

Naast deze geplande oefening zal er ook een oefening plaatsvinden van de
Marinierscompagnie 32 RSQN uit Aruba te samen met een eenheid van USMC
Force Recon van 4 t/m 6 september 2016 in de omgeving van Barcadera.

Deze oefeningen gaan gepaard met een beleefdheidsbezoek van kapitein Marcel aan de gezaghebber van Bonaire Edison Rijna.

Huiszoeking in de zaak DRUM

Op maandag 22 augustus rond het middaguur is in het kader van het onderzoek naar de woningoverval op 17 augustus waarbij een agent om het leven kwam (onderzoek DRUM), een doorzoeking in een pand op de Kaminda Jato Bako uitgevoerd. Omdat een verdacht voertuig bij het pand was gezien hield het team er rekening mee dat een of meer van de verdachten zich in het pand schuil hielden.

Het voertuig is in beslag genomen. De gebruiker van het voertuig is aangehouden. Of de man daadwerkelijk betrokken is bij deze zaak, wordt onderzocht.
Verdere mededelingen kunnen in het belang van het onderzoek niet worden gedaan.