Niet tijdig inleveren ‘attestatie de vita’ resulteert in stopzetting AOV voor buiten Caribisch Nederland wonende

De unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (RCN/SZW) schort de Algemene Ouderdomsverzekering BES (AOV) op van wie niet bekend is of zij nog in leven zijn. Mensen die recht hebben op AOV wonende buiten Caribisch Nederland dienen tweemaal per jaar tussen 1 november en 15 december en 1 mei en 15 juni een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) in te leveren. Het bewijs dient te worden ingeleverd met een aangiftedatum van overeenkomstig deze data. Indien de gerechtigde dit niet doet wordt de AOV opgeschort.

Attestatie de vita indienen
Is de AOV opgeschort dan is dit op te heffen door alsnog het bewijs van in leven zijn in te leveren per mail: pensioen@rijksdienstcn.com of per post: Rijksdienst Caribisch Nederland, unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 360 Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland. Het is mogelijk tot maximaal twee jaar met terugwerkende kracht AOV terug te vragen door alsnog het bewijs van in leven zijn in te leveren. Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de gerechtigden binnenkort per brief informeren over deze regeling en tevens uitleggen hoe bezwaar kan worden gemaakt.

Plannen scheiden van afval volop in beweging

Het bestuurscollege heeft afvalverwerkingsbedrijf SELIBON (Servisio pa Limpiesa di Boneiru/Schoonmaakdienst Bonaire) onlangs laten weten dat het kan rekenen op hun steun inzake de implementatie van het milieubeleidsplan ‘Afvalbeheerplan 2013-2022’ van het Openbaar Lichaam Bonaire.
In verband met deze implementatie en het feit dat het scheiden van afval een zaak is die heel Bonaire aangaat, organiseert SELIBON in samenwerking met de overheid van Bonaire wijkinformatieavonden in de diverse buurtcentra. De eerste wordt gehouden in Rincon op 28 juli 2016 om 19.00 uur in het buurtcentrum aldaar.

De invoering van het afvalbeheerplan betekent dat Bonaire aan een groot deel van de door VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) BES gestelde milieu-eisen zal kunnen voldoen.

Op dit moment zijn SELIBON, het Openbaar Lichaam en de Nederlandse overheid bezig met de integrale voorbereiding van een aantal projecten op financieel, civiel, technisch en communicatief gebied. Communicatie zal een centrale rol krijgen binnen alle projecten. Volgens Rudsel Leito, de directeur van SELIBON is goede communicatie de enige manier om draagvlak voor de plannen te creëren binnen de Boneriaanse gemeenschap.

De eerste fase is eind februari 2016 gestart met het neerzetten van een nieuw gebouw bij Lagun (Kuskus) om afval te scheiden en een verbrandingsoven om ook biomedische afvalproducten te kunnen verwerken.

De bouw verloopt tot nog toe voorspoedig en als alles goed blijft gaan, kan deze eerste fase in het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond.
Daarnaast en eveneens onderdeel van de eerste fase, is SELIBON bezig met een oplossing voor het scheiden van afval in Rincon. SELIBON haalt wekelijks het huishoudelijk afval op in Rincon en brengt dit afval naar Lagun (Kuskus). De rest van het afval wordt over het algemeen bij Morotin gestort. Maar nadat het bedrijf diverse klachten binnenkreeg over de verwerking van het afval aldaar, is besloten om ook bij Morotin te zoeken naar mogelijkheden om het afval te scheiden en te verwerken, legt de directeur van SELIBON uit.

De oplossing voor het scheiden van afval bij Morotin bestaat onder meer uit de aanleg van een milieuplein waardoor het afval al gescheiden dan wel gesorteerd binnenkomt. Hier kan men dan onder andere tuinafval, oud ijzer, koelkasten, ander witgoed en huishoudelijke artikelen, bouwmaterialen, glas en plastic kwijt. Dit geldt overigens niet voor overleden dieren. Daar heeft SELIBON een aparte ophaaldienst voor.
Het afvalverwerkingsbedrijf zal iedere dag het vuilnis bij het milieuplein van Morotin ophalen en voor verwerking naar Kuskus brengen. Op die manier zorgt het afvalverwerkingsbedrijf dat Bonaire zich aan het beleidsplan en de milieuwet en regelgeving houdt.
“Als het eiland de traditionele manier van afvalverwerking niet verandert, zal dat de grootst mogelijke problemen veroorzaken voor het milieu, de natuur en dus het Bonaire waar we zo van houden”, pleit Dhr. Leito.

In één of meerdere wijken van Bonaire begint SELIBON in 2017 met een pilotproject. De bedoeling van deze pilot is om aan huis al een betere scheiding van afval te bewerkstelligen. Samen met de lokale overheid zal afvalverwerkingsbedrijf SELIBON dan ook wijkinformatieavonden organiseren. Zo krijgt de hele gemeenschap de kans om mee te denken en te praten over hoe het eiland nog beter kan omgaan met zijn afval. De inwoners van Rincon kunnen hiervoor zoals eerder aangegeven al op 28 juli a.s. vanaf 19.00 uur in het buurtcentrum van Rincon terecht.

Verbinding van mens met natuur: Papegaaivissen beschermen onze koraalriffen

Aanstaande dinsdag 26 juli van 19 tot 20 uur geeft STINAPA een lezing over papegaaivissen bij de CIEE aan de Kaya Gobernador Debrot.

Wist je dat er 99 verschillende soorten papegaaivissen zijn werelwijd? Je hebt de verschillende namen waarschijnlijk wel eens gehoord, Gutu (Papiamentu), parrot fish (Engels) of pez loro (Spaans). De papegaaivis wordt zo genoemd vanwege hun snavel-achtige voortanden, die ze gebruiken om algen van het rif te schrapen en eten. Koraal en algen concurreren om ruimte en licht op het rif.

In de afgelopen decennia is de hoeveelheid algen op het rif aanzienlijk toegenomen wat schade aanbrengt aan de koralen door toegang tot licht en zuurstof af te nemen. De algen concurreren met nuttige bacteriën en voorkomen dat koraal verder groeit.

De papegaaivis is een sleutelsoort die onze koraalriffen gezond houdt en de hoeveelheid algen in toom. Visserij is een van de grootste bedreigingen voor de papegaaivis (gerichte visvangst en onbedoelde visvangst in netten en fuiken).
In 2010 vaardigde de overheid een eilandelijk verbod uit op de vangst van papegaaivis om zo deze belangrijke herbivoor te beschermen en dus onze koraalriffen beter te beheren.

Aanstaande dinsdag 26 juli bij CIEE Foundation van 19 tot 20 uur, geeft STINAPA’s stagiaire Hannah Rempel een lezing over hoe papegaavissen onze koraalriffen helpen beschermen. Ze deelt ook haar bevindingen van haar eigen wetenschappelijke onderzoek naar papegaaivissen van Bonaire.

CBS: Bevolking Caribisch Nederland vrijwel gelijk gebleven

Op 1 januari 2016 telde Caribisch Nederland 24 548 inwoners. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er nog 24 593 mensen woonden. Het afgelopen jaar daalde het aantal inwoners van Sint-Eustatius, vooral door een opschoning van de bevolkingsadministratie. De bevolking van Bonaire en Saba nam toe. Dat meldt CBS.

Bonaire
Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is de bevolking op Bonaire met ongeveer 500 inwoners gegroeid, tot 19 408 personen. Dat kwam grotendeels doordat er zich meer mensen vestigden dan dat er vertrokken. Van de inwoners op Bonaire is bijna 60 procent geboren op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Het betreft dan vooral personen die op Bonaire zelf zijn geboren, maar ook Curaçao komt veel voor als geboorteland. Van de inwoners is 14 procent in Europees Nederland geboren. Op Bonaire heeft 80 procent de Nederlandse nationaliteit.

Saba
Op Saba groeide de bevolking met bijna 140 personen, tot 1 947 inwoners. Dat valt toe te schrijven aan het positieve migratiesaldo. Op Saba is het aandeel inwoners afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada relatief hoog. Dat komt omdat studenten uit Noord-Amerika een deel van hun medische opleiding op Saba volgen. Van de inwoners van Saba die op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba zijn geboren, is het merendeel op Saba geboren en een deel op Sint-Maarten. Een paar procent is in Europees Nederland geboren. Op Saba heeft 60 procent de Nederlandse nationaliteit en bijna 20 procent de Noord-Amerikaanse nationaliteit.

Sint-Eustatius
Het aantal inwoners op Sint-Eustatius daalde het afgelopen jaar met bijna 700, tot 3 193 personen. Dat komt grotendeels doordat er een opschoning van de bevolkingsadministratie heeft plaatsgevonden op dit eiland. Daarbij zijn ongeveer 600 personen als emigrant aangemerkt. Deze in meerderheid mannelijke emigranten van middelbare leeftijd zijn voornamelijk van Noord-Amerikaanse (47 procent) of Midden-Amerikaanse (39 procent) herkomst. Deze personen stonden in 2015 nog ingeschreven in de bevolkingsadministratie van Sint-Eustatius, maar bleken bij controle niet langer op dit eiland te wonen.

Bijna 60 procent van de inwoners is geboren op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Op 1 januari 2016 was meer dan de helft van de inwoners die geboren waren op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba afkomstig van Sint-Eustatius. Een deel is geboren op Sint-Maarten. Sint-Eustatius heeft relatief veel inwoners die geboren zijn in Zuid- en Midden-Amerika. Vaak gaat het om mensen die op het eiland komen werken. Ten opzichte van een jaar eerder heeft er een verschuiving plaatsgevonden: Sint-Eustatius telt meer inwoners die geboren zijn op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba en minder inwoners die Zuid- en Midden-Amerika, de Verenigde Staten en Canada als geboorteland hebben. Dat hangt samen met de eerder genoemde administratieve opschoning.

Kolegio Rayo di Solo nu ook in de steigers

Met vereende krachten onthulden gedeputeerde Nina den Heyer (OLB) en Diensthoofd RCN-OCW de heer Nolly Oleana onlangs het bouwbord, behorende bij de renovatie van Kolegio Rayo di Solo. Zij deden dit in aanwezigheid van het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, het Rijksvastgoedbedrijf, Streefkerk Architects & Consultants en aannemer Constructora Tecnica Silvousa. Hiermee gaven zij het startsein voor een ingrijpende renovatie van Kolegio Rayo di Solo.

Het te renoveren schoolcomplex bestaat uit acht gebouwen die zeer grondig onder handen worden genomen: de daken worden vernieuwd, evenals de plafonds en vloeren. Er komen nieuwe ramen en deuren, de sanitaire faciliteiten worden vernieuwd en de elektrische installatie wordt ge-upgrade. En er komt een nieuwe airco installatie met verse luchttoevoer en CO2 meters.

Met de renovatie wordt ook de indeling van de school verbeterd: de multifunctionele en administratieve ruimtes op een centralere plek en er komt een nieuw, overdekt sanitair blok bij.
De leerlingen en het onderwijspersoneel zijn al vóór aanvang van de renovatie tijdelijk ondergebracht in de oude schoolgebouwen van Kolegio Papa Cornes.
Deze gebouwen fungeren voor de duur van het onderwijshuisvestingsprogramma achtereenvolgens voor verschillende scholen als tijdelijke huisvesting. De verhuizing van de school naar de tijdelijke locatie is in goede samenwerking met het Schoolbestuur voorbereid en uitgevoerd.

Het renovatieontwerp is van Streefkerk Architects & Consultants en de uitvoering is in handen van aannemersbedrijf Constructora Tecnica Silvousa.
Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt het projectmanagement, in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De renovatie maakt deel uit van het onderwijshuisvestingsplan van Bonaire zoals in 2012 ondertekend tussen het Ministerie van OCW en het openbaar lichaam Bonaire. Doel van dit programma is om te komen tot schoolhuisvesting die optimaal bijdraagt aan de leerprestaties van de leerlingen.

Foto vlnr.: Tomiwa Safe-Adewumi van het Rijksvastgoedbedrijf, Frank Paiman van Streefkerk Architects + Consultants, Nolly Oleana van RCN-OCW, Nina den Heijer van Openbaar Lichaam Bonaire, Antonio da Silva van Constructora Tecnica Silvousa en Eveliene Coenen van Openbaar Schoolbestuur.

TCB organiseert Summer Edition van Taste of Bonaire bij Coco Beach

Zaterdag 30 juli organiseert Tourism Corporation Bonaire de derde Taste of Bonaire van 2016. Deze activiteit zal bij Coco Beach plaatsvinden van 6 tot 10:30 uur ’s avonds met als thema Summer Edition.

Het programma bestaat uit muziek, shows en natuurlijk ook het verkopen van eten, arts & crafts. Muziekgroep ESO en Silverbullet Steel band zullen het publiek vermaken en Mieke de Louw van Industry Activity gaat een mooie presentantie van Dans Boothcamp demo geven en Zumba.

Bij deze nodigt TCB iedereen uit voor de Taste of Bonaire. Kom genieten van een geweldige avond. Taste of Bonaire zaterdag 30 di juli bij Coco Beach.
Voor meer informative kunt u contact opnemen met TCB via telefoon 717-8322.

Diploma-uitreiking Vak-Officier van Dienst brandweer Caribisch Nederland

Op de feestelijke openingsdag 8 juli jl. van de nieuwe brandweerkazerne op Bonaire zijn tevens de diploma’s uitgereikt aan de deelnemers van de eerste opleiding Vak-Officier van Dienst brandweer in Caribisch Nederland. Aan de opleiding hebben deelnemers van de korpsen van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) deelgenomen.

Met trots zijn de diploma’s uitgereikt door directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering, de heer Jan-Willem Schaper, de algemeen commandant BKCN, Jair Tromp en de vakgroep decaan van de Brandweeracademie, Jaap Molenaar aan de onderstaande deelnemers die het IFV-diploma (Instituut Fysieke Veiligheid) hebben behaald:
Aruba: Ferdinand Ponson en Gino Tromp
St. Maarten: William York en Marvin Dollison
Curacao: James Wilson
BKCN: Andre Bennett (Statia), Julio Every (Saba), Kenneth de Palm, Julius Melaan, Gravey Anthonij, Glenn Rosaria (Bonaire).

Brandweerkorps CN investeert veel in de ontwikkeling van haar medewerkers met als doel een professioneel brandweerkorps met goed opgeleide en getrainde brandweermensen. Door het behalen van het diploma hebben de brandweerkorpsen in de regio er een aantal officieren bijgekregen, die klaar staan om bij ieder incident veilig, doortastend en met verstand van zaken op te treden.

De Vak-Officier van Dienst opleiding duurde 9 weken en vond plaats op Bonaire, St. Maarten en Aruba. De theorielessen en praktijkoefeningen zijn verzorgd door docenten en instructeurs van Curaçao, Aruba, St. Maarten en het Brandweerkorps CN onder toezicht van de Brandweeracademie. Diverse bedrijven en organisaties hebben medewerking verleend om oefeningen en examens op eigen terrein te laten plaatsvinden zodat er gewerkt kon worden in een realistische omgeving.

Foto vlnr.: J. Tromp, algemeen commandant. Deelnemers BCKN A. Bennett, J. Every, G. Anthonij, K. de Palm, J. Melaan en G. Rosaria.

Wandeling naar de top van Bonaire bij zonsondergang

Alweer een kans om tijdens de zonsondergang te klimmen naar het hoogste punt op het eiland! Vanwege grote belangstelling, organiseert STINAPA op zaterdag 23 juli weer een wandeling naar het topje van de Brandaris.

Heeft u ooit de zonsondergang gezien vanaf het hoogste punt van Bonaire? Deze unieke ervaring is weer mogelijk onder begeleiding van een STINAPA gids. Iedereen moet op zaterdag 23 juli uiterlijk 16:00 uur aanwezig zijn bij de ingang van het Washington Slagbaai National Park zodat we op tijd kunnen vertrekken.
Er is ruimte voor 20 deelnemers. Registreer vooraf zodat u zeker bent van uw plek. U kunt bellen naar 717-8444. Registratie vooraf is vereist voor deelname.

Deelnemers moeten hun eigen vervoer naar en binnen het park regelen.
Entree is $ 10 voor iedereen die zich vooraf heeft aangemeld voor deze wandeling.
Een goede conditie is belangrijk en kinderen van 10 jaar en ouder mogen deelnemen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene. Het tweede deel van de wandeling is behoorlijk klauteren naar de top, maar zodra u deze bereikt heeft is het uitzicht spectaculair!

Doe wandelschoenen aan, breng een fles water en een hapje mee en vergeet niet om ook een zaklantaarn mee te nemen. Iedereen zal rond 19:30 uur terug zijn bij de ingang van het park.
Als u zin heeft in een spannende en unieke ervaring, bel ons op 717-8444 om te registreren voor deze wandeling op 23 juli.

CBS: Inflatie op Caribisch Nederland daalt

De inflatie op Caribisch Nederland volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in het tweede kwartaal van 2016 gedaald, maakt CBS bekend. In het eerste kwartaal steeg de inflatie op alle drie de eilanden.

Bonaire
De inflatie op Bonaire daalde naar 0,4 procent. In het vorige kwartaal waren goederen en diensten voor consumenten gemiddeld nog 0,5 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie liep vooral terug door de prijsontwikkeling van kleding, damesschoeisel en elektriciteit. In het tweede kwartaal daalden elektriciteitsprijzen fors en deze liggen nu 5,7 procent lager dan een jaar geleden. De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een verhogend effect op de inflatie.

Sint Eustatius
Op Sint Eustatius nam de inflatie af naar -0,1 procent. In het eerste kwartaal lagen de consumentenprijzen nog 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling van huishoudelijke apparatuur en benzine zorgde voor een lagere inflatie op Sint Eustatius. Daarnaast daalden de prijzen van verse groenten en eieren sterk. Eieren zijn ruim 34 procent goedkoper dan vorig jaar.

Saba
Op Saba daalde de inflatie naar 0 procent in het tweede kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 0,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van autobrandstoffen, toiletartikelen en producten voor onderhoud van de woning had een neerwaarts effect op de inflatie. Voedingsmiddelen werden juist duurder op Saba. Zo is kaas ruim 8 procent duurder dan een jaar geleden.

Herziening inflatie Saba 2015
De gemiddelde inflatie op Saba over 2015 komt uit op 0,4 procent. Eerder meldde het CBS dat op Saba de prijzen met 0,1 procent daalden in 2015. Uit nagekomen informatie blijkt dat eind 2014 op Saba een afvalstoffenheffing is ingevoerd van 9 dollar per maand. De invoering hiervan heeft een opwaarts effect op de inflatie van 0,5 procentpunt. Ook de inflatiecijfers over 2015 die het CBS per kwartaal publiceert zijn herzien. De aangepaste cijfers staan op StatLine, de elektronische databank van het CBS.

Voorlopige cijfers
De cijfers over het tweede kwartaal van 2016 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2016.

Bron: StatLine: Caribisch Nederland http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81122NED&D1=0-2&D2=0&D3=a&D4=a&VW=T

Nieuwe waardebeschikkingen vastgoedbelasting Bonaire

De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) verstuurt vanaf de eerste week van
juli de nieuwe waardebeschikkingen vastgoedbelasting (VGB) op Bonaire. VGB is
een belasting die wordt geheven bij onder andere tweede woningen, bedrijfspanden
en braakliggende terreinen. Wanneer iemand een woning als eigenaar zelf
bewoont, hoeft er geen VGB te worden betaald.

De waardebeschikkingen VGB worden door B/CN gefaseerd verstuurd.
Eerst krijgen de eigenaren van tweede woningen de beschikking toegestuurd, daarna
de eigenaren van braakliggende terreinen. Pas later dit jaar zullen eigenaren van bedrijfspanden de nieuwe waardebeschikking VGB ontvangen. Het kan dus zijn dat iemand eerder bericht ontvangt dan bijvoorbeeld zijn buurman of broer, die ook een tweede huis bezit.

Eens per 5 jaar wordt in opdracht van B/CN de waarde van tweede woningen en bedrijfspanden opnieuw vastgesteld en wordt er een nieuwe beschikking uitgereikt. Dit is
zo in de wet geregeld. De datum die gehanteerd wordt bij de vaststelling van de nieuwe waarde, is 1 januari 2016. De beschikking is geen aanslag en er hoeft nu dus nog niet betaald te worden. Dit is pas in januari 2017 aan de orde, als de aanslagen zullen worden verstuurd.

Meer informatie over de vastgoedbelasting is te vinden op : http://www.belastingdienst-cn.nl/bcn/nl/prive/vanaf-belastingjaar-2011/vastgoedbelasting