Geactualiseerde eilandgids Caribisch Nederland online

De Eilandgids Caribisch Nederland is onlangs op een aantal onderdelen geactualiseerd. De gids werd voor het eerst uitgebracht in December 2013 en is toen huis-aan-huis verspreid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In de tussentijd zijn er een nieuwe Rijksvertegenwoordiger en een nieuwe gezaghebber op Bonaire aangetreden. Zij hebben beide een nieuw voorwoord geschreven. Ook zijn de contactgegevens van een aantal rijksdiensten geactualiseerd.

De gids is te vinden op: www.rijksdienstcn.com/eilandgids

 

Akkoord voor Kwaliteitverbetering en samenwerkingsovereenkomst

Op maandag 23 februari jongstleden vond de ondertekening van de Kwaliteitverbetering en samenwerkingsovereenkomst, met verschillende stakeholders, plaats op het bestuurskantoor.

Het Openbaar Lichaam Bonaire, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Zorg Verzekering Kantoor (ZVK), Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Belastingdienst CN (B/CN), Koninklijke Marechaussee (KMar), Samenleving & Zorg (OLB) en Burgerzaken Bonaire (OLB) spreken in deze overeenkomst met elkaar af samen te werken aan de verbetering van de kwaliteit van de gegevens in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA V).

Dit is een belangrijke mijlpaal omdat hiermee de juridische grondslag wordt gelegd voor bestandsvergelijkingen tussen PIVA V en de diverse registraties van de ketenpartners. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige ketenpartners al geautoriseerd zijn voor PIVA V (zoals Belastingdienst). De vervolgstap is dat via het terugmelden van geconstateerde afwijkingen in de gegevens de kwaliteit van het PIVA V bestand zal toenemen. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt binnen de werkgroep PIVA V (bestaande uit vertegenwoordigers van de ketenpartners).

Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van de terugmelding vanuit ZVK. Wijzigingen en updates in adresgegevens van ZVK worden maandelijks gescand en doorgegeven aan Burgerzaken, waardoor PIVA V direct geactualiseerd kan worden.
Hierdoor wordt een situatie bewerkstelligd die er toe zal leiden dat instanties gebruik maken van eenduidige gegevens. Dit leidt tot administratieve lastenverlichting en sluit het netwerk voor wat betreft fraude situaties.

Voor de burger zal deze doorontwikkeling betekenen dat hij niet overal zijn gegevens opnieuw dient aan te melden. Instanties beschikken op termijn immers al over die gegevens.

WEB geeft informatie over stroomstoring

Op dinsdag 24 februari 2015 heeft om 04:42 uur een stroomstoring plaatsgevonden in een aantal wijken op Bonaire. Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) heeft direct een onderzoek ingesteld naar de oorzaak en de omvang van de storing. De storing was om 05:52 uur opgelost.

De stroomstoring is veroorzaakt door plotselinge uitval van productiemiddelen. Hierdoor is het beveiligingssysteem van WEB in werking getreden en heeft deze automatisch de wijken uitgeschakeld om vergaande problemen te voorkomen.

Als gevolg hiervan was de elektriciteitstoevoer tijdelijk uitgeschakeld voor klanten van WEB in de volgende wijken: Noord Saliña, Nawati Zuid, Antriol Pabou, Antriol Pariba (gedeeltelijk), Den Stashi, Bona Bista, Finca Verde, Gurubu, Kaya Gobernador N. Debrot (gedeeltelijk) en omgeving.
Water- en Energiebedrijf Bonaire biedt haar excuses aan voor het ongemak.

Zendtijd voor politieke partijen in Caribisch Nederland

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft afgelopen week een brief gestuurd naar de politieke partijen in Caribisch Nederland (CN) die mee gaan doen aan de eilandsraad-verkiezingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om ze te informeren over de zendtijd die aan politieke partijen wordt toegewezen. Op grond van de Mediawet BES heeft het CvdM aan politieke partijen zendtijd toegewezen op de omroepdiensten van de drie eilanden.

Hoeveelheid toegewezen zendtijd
Elke politieke partij waarvan de aanduiding is geregistreerd in het register van aanduidingen voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad van één van de drie openbare lichamen, wordt zendtijd toegewezen voor het uitzenden van één radiospotje van 1 minuut en 20 seconden en één televisiespotje van 3 minuten op de omroepdiensten van het desbetreffende openbaar lichaam.

Indeling van de toegewezen zendtijd
De omroepdiensten in CN dienen deze zendtijd beschikbaar te stellen. De radio- en/of televisie-uitzendingen vinden plaats in de periode van 7 maart 2015 tot en met 13 maart 2015 tussen 12.00 en 14.00 uur, waarbij per dag één spotje van een politieke partij wordt uitgezonden. In de week van de verkiezingen, het weekend daaraan voorafgaand en op zondag, wordt geen zendtijd aan politieke partijen toegewezen.
De loting waarbij de volgorde is bepaald waarin de politieke partijen de spotjes uitzenden, is door een notaris verricht. Daarbij is ook de indeling van de zendtijd over de omroepdiensten bepaald.

De politieke partijen dienen de toegewezen zendtijd geheel en alleen voor programma-aanbod op politieke terrein te gebruiken.

Dit besluit van het Commissariaat voor de Media wordt over 14 dagen gepubliceerd op: www.cvdm.nl

 

Voorstel voor wekelijkse vlucht naar Bonaire vanuit Panama

Een vertegenwoordiging van Bonaire bestaande uit zowel de private als publieke sector, is van 10 tot 12 februari gereisd naar Panamá City voor meetings met COPA Airlines. De delegatie die geleid werd door gedeputeerde Edsel Winklaar, bestond verder uit Martien van der Valk voor BHG; Charles Vos voor BONHATA; Yasmin Perez, de TCB vertegenwoordiger in Zuid Amerika en Candice Kimmel, de TCB vertegenwoordiger in Noord Amerika. In Panama heeft de Nederlandse Ambassadeur te Panama, Mr. Wiebe J. de Boer, de delegatie versterkt.

Op het hoofdkantoor van COPA is de delegatie ontvangen door Gabriel Varela, Sr. Director Planning, Pricing & Revenue Management, Olga Guizado, Planning Manager and Daniel Tapia, Planning Analyst. Deze meeting met COPA was gericht op het benutten van COPA’s ‘Hub of the Americas’ op Tocumen Airport als een knooppunt voor verkeer van duiktoeristen vanuit geheel Zuid Amerika naar Bonaire. De delegatie presenteerde een voorstel voor een wekelijks weekend vlucht, hetzij op vrijdag, zaterdag of zondag, voor het winter seizoen 2015/2016.

“Bonaire heeft sinds 2012 gesprekken gevoerd met COPA op de Routes Americas of World Routes conferenties, met het doel om COPA naar Bonaire te brengen” merkte gedeputeerde Winklaar op. “Vorig jaar september hebben wij een marktstudie laten doen door internationale experts ASM, om de potentiële vraag en het verkeer vanuit Latijns Amerika goed in kaart te brengen. Met deze concrete informatie en prognoses waren wij nu in staat een solide ‘business case’ te presenteren, dat Bonaire hoger positioneert als mogelijke nieuwe bestemming voor COPA,” concludeerde hij.

Als vervolg op de meeting, zal Bonaire additionele informatie m.b.t. aankomsten uit Zuid Amerika van de afgelopen jaren en ook de tarievenstructuur van Zuid-Amerikaanse tour operators, duik centra en reisagenten verschaffen aan het team van COPA.

Vlnr: Charles Vos, Flamingo Divi Resort Bonaire; Candice Kimmel, TCB Nort Amérika;
Embahador Hulandes na Panamá, Sr. Wiebe J. de Boer; Martien van der Valk, Sapias Holding, Bonaire; Diputado Edsel Winklaar; Gabriel Varela, COPA – Sr. Director Planning, Pricing & Revenue Management; Daniel Tapia, COPA – Planning Analyst; Olga Guizado; COPA – Planning Manager. (Niet op de foto, Yasmin Perez, TCB Zuid Amerika).

Staatssecretaris Fred Teeven start bouw nieuwe Justitiële Inrichting op Bonaire

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Fred Teeven heeft op 19 februari 2015 een eerste bouwhandeling voor de nieuwe gevangenis uitgevoerd op de bouwlocatie van de nieuwe Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire. Deze handeling markeert de officiële start van de bouw aan de Kaminda Lagun (Plantage Aruba) die circa 18 maanden zal duren. Tijdens zijn toespraak zei de staatssecretaris: “Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. Er komt hier een capaciteit van 125 plekken en dat is niet alleen goed voor de justitie keten op het eiland maar ook voor de werkgelegenheid.”

De staatssecretaris is momenteel op werkbezoek in Caribisch Nederland. Zijn bezoek staat grotendeels in het teken van kennismaking met de justitie organisaties in Caribisch Nederland , met een focus op het gevangeniswezen, reclassering en justitieel jeugdbeleid.

Op de foto v.l.n.r. Peter Hennephof, Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen en Fred Teeven, Staatssecretaris Veiligheid en Justitie

Voorlichtingscampagne verkiezingen Caribisch Nederland van start

Op donderdag 19 februari 2015 is de voorlichtingscampagne voor de Eilandsraadsverkiezingen 2015 officieel begonnen. Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is verantwoordelijk voor de voorlichtingscampagne in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op woensdag 18 maart vinden de verkiezingen plaats. Stemgerechtigden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius bepalen dan welke partij of partijen deel gaan uitmaken van hun respectievelijke Eilandsraden die toezicht houden op de activiteiten van hun individuele bestuurscolleges. Stemgerechtigden beslissen met hun stem dus mee over de koers van hun eiland voor de komende 4 jaar.

De komende weken, tot en met 18 maart, zal de campagne alle aspecten van het stemproces behandelen en zal er via verschillende media gecommuniceerd worden om de bewoners van de eilanden zo volledig mogelijk te informeren over het stemproces zodat ze goed en geïnformeerd kunnen stemmen.

Het concept dat gebruikt wordt voor de campagne is gebaseerd op de natuur, die op de eilanden een belangrijke rol inneemt en waar iedere inwoner individueel maar ook samen met elkaar een verantwoordelijkheid in heeft. Iedere kiesgerechtigde kan haar steentje bijdragen aan dit proces. Per slot van rekening vormen alle inwoners samen hun unieke eiland. Het concept vergelijkt het zaaien van zaadjes die in de toekomst gaan groeien en bloeien met het stemmen voor de toekomst. De slogan: ‘Plant uw stem, laat het groeien!’ staat dan ook volledig in dit teken.

Behalve RCN zullen ook de openbare lichamen de bevolking informeren over de komende eilandsraadsverkiezingen. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen en zullen de stempassen huis aan huis bezorgen.

Onderzoek Claro: verdachten van smokkel van drugs op Bonaire worden vervolgd

In 2013 is door de Koninklijke Marechaussee (Kmar), in samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Recherchesamenwerkingsteam, onder leiding van het Openbaar Ministerie BES, een uitgebreid onderzoek gestart naar drugssmokkel vanuit Bonaire naar Nederland. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen van de Marechaussee en de Criminele Inlichtingendienst van het KPCN.
Het onderzoek is na de start stilgelegd in verband met Country Garden maar eind 2014 weer voortgezet.

In het onderzoek zijn tussen november 2014 en februari 2015 13 mannen, in leeftijd variërend tussen de 21 en 53 jaar, op Bonaire en Curacao aangehouden. Ruim de helft van de verdachten was werkzaam op Flamingo Airport op Bonaire.
De smokkelaars maakten onder meer gebruik van trolleys met dubbele bodem en rugzakken die aan boord van een vliegtuig werden gebracht. De rugzakken werden op diverse plaatsen in het vliegtuig verstopt om er vervolgens in het land van bestemming uitgehaald te worden.

In totaal is ruim 70 kilo cocaïne inbeslaggenomen. Twee hoofdverdachten zitten nog vast, de overige personen zijn inmiddels in vrijheid gesteld maar blijven verdachte in deze zaak.

Vijf van de aangehouden verdachten, waaronder de hoofdverdachten zijn gedagvaard om op 4 maart te verschijnen voor de strafrechter op Bonaire. De verdachten wordt betrokkenheid bij de smokkel van meerdere partijen drugs in 2013 ten laste gelegd. De twee hoofdverdachten wordt bovendien verweten dat zij deel hebben genomen aan een criminele organisatie.
Andere verdachten zullen op een later moment voor de rechter moeten verschijnen.

21 februari – Internationale Moedertaaldag

Zaterdag 21 februari 2015 wordt de internationale dag van de moedertaal gevierd. Aanleiding om de Internationale Moedertaaldag op 21 februari te vieren, zijn de rellen van 1952 in Bangladesh toen diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als een van de twee nationale talen.

Ofschoon de dag Dag van Moedertaal wordt genoemd gaat het om het wereldwijd promoveren van de talige verscheidenheid en de meertaligheid op deze dag.

Het thema voor dit jaar is “ Het zoveel mogelijk promoten van boeken/materiaal in de moedertaal” zowel op scholen als in de openbare bibliotheken. In ons geval betekent dit het promoten van “dushi Papiamentu” binnen onze samenleving. Papiamentu telt mee.

Unesco schenkt veel aandacht aan de identiteit van talen. Een moedertaal en de verschillende talen die een persoon kan praten, beïnvloedt die persoon enorm. Taal is ook belangrijk op het gebied van: creativiteit, culturele expressie en ontwikkeling. Het leren van andere talen vormt geen bedreiging voor de moedertaal. Wanneer iemand meerdere talen spreekt zorgt dat voor verscheidenheid waardoor het uitwisselen van kennis en ervaring gemakkelijk wordt. Het leren van verschillende talen moet de pilaar voor het onderwijs zijn in de 21ste eeuw !

Bestuurscollege ziet toekomst in ontwikkeling Sunset Beach

Onlangs is door Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) bekend gemaakt dat het terrein te Sunset Beach, ter ontwikkeling, beschikbaar is gesteld aan projectontwikkelaars van het lokale Coco Beach Management (CBM). Het plan van CBM om in een periode van drie jaar, waarin de definitieve ontwikkeling van het gebied door projectontwikkelaars in overleg met BOG nader wordt uitgewerkt, alvast het strand op te knappen en hier kleinschalige horeca en (water)sportvoorzieningen te gaan exploiteren is in januari 2015 aan OLB kenbaar gemaakt. Het strand blijft geheel voor het publiek toegankelijk. CBM is in januari direct aan de slag gegaan met de aanleg van het strand.

De werkzaamheden zijn tijdelijk door OLB stopgezet vanwege het nog niet door de ontwikkelaar beschikken over de hiertoe benodigde vergunningen, Het betreft hier vergunningen voor het verwijderen van vegetatie uit de kustzone, het plaatsen van een keermuur en het storten van zand. Verder is er toestemming vereist voor het plaatsen van containers ten behoeve van horeca en sportfaciliteiten. Voor het plaatsen van een demontabele keermuur wordt een spoedprocedure gevolgd, aangezien deze een belangrijke functie heeft in het beschermen van het onderwaterpark tegen uitstromen van het reeds geplaatste zand.

De benodigde vergunningen zijn ondertussen door ontwikkelaar CBM aangevraagd en worden door OLB in nauw overleg met Stinapa, de Commissie natuurbeheer Bonaire, BOG en CBM behandeld. De overheid heeft toegezegd haar medewerking te verlenen om deze vergunningen zo spoedig mogelijk te behandelen. Zodat CBM binnenkort verder kan gaan met het aanleggen van het strand ten behoeve van het publiek. De aanvragen tot vergunning worden binnenkort ook ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden hiervan kennis kunnen nemen en hiervan zal een kennisgeving worden gepubliceerd. Het werkverbod blijft geldig, totdat de noodzakelijke vergunningen zijn verleend.

Het bestuurscollege is zeer verheugd met de plannen van de projectontwikkelaar en heeft het standpunt dat er op Bonaire behoefte bestaat voor een dergelijk publiek strand. Het behoud van de natuur staat echter ook hoog in het vaandel van het bestuurscollege, zodoende dient gewaarborgd te worden dat met de aanleg van het kunstmatig strand geen schade aan de natuur in en om het onderwaterpark wordt toegebracht alvorens de ontwikkelaar verder mag met de uitvoering van de plannen. Het OLB ziet hier in samenwerking met Stinapa op toe.