Commissie vestigt aandacht op internationale dag van de privacy

28 januari is de Internationale Dag van de Privacy. De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES is daarom deze week in Bonaire bijeen om voorlichting te geven en met de gemeenschap stil te staan bij het belang van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, zoals namen, adressen, inkomensgegevens, foto’s, ID-nummers en medische gegevens. Eind vorig jaar was deze Commissie al in Sint Eustatius en Saba.

Voorzitter Glenn Thodé licht toe: “Steeds meer privacygevoelige informatie wordt in digitale bestanden opgeslagen en is via netwerken en internet beschikbaar. Dat heeft natuurlijk voordelen, maar ook risico’s, bijvoorbeeld identiteitsdiefstal en computerfraude. Dit stelt hoge eisen op het gebied van de beveiliging van digitaal verwerkte persoonsgegevens. Om de aandacht op deze onderwerpen te vestigen is 28 januari uitgeroepen tot Internationale Dag van de Privacy.”

De Commissie is op 1 april 2014 ingesteld. Naast de voorzitter werden Esther Pourier en Jacques van Eck als leden benoemd. Caribisch Nederland is het eerste Koninkrijksdeel in de Cariben waar een dergelijke privacywaakhond daadwerkelijk is ingesteld. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens BES die op 10 oktober 2010 in werking is getreden. In de beginfase zal de Commissie zich vooral richten op bewustwording, zodat de wettelijke normen worden nageleefd in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

“Het is wenselijk dat burgers en organisaties weten welke rechten en verplichtingen zij hebben voordat toezicht wordt uitgeoefend. Burgers hebben bijvoorbeeld het recht om hun persoonsgegevens in te zien, onvolkomenheden daarin te laten corrigeren en ook om die te laten verwijderen in bepaalde gevallen. Dit geldt ook voor niet-ingezetenen die in Caribisch Nederland verblijven, zoals uitgezonden werknemers en toeristen,” aldus Thodé. Naast de rechten van burgers staan de verplichtingen van de personen of organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Thodé vervolgt: “Personen en organisaties die met bestanden met persoonsgegevens werken zijn verantwoordelijk voor het inventariseren en naleven van hun wettelijke verplichtingen. Als voorbeeld: verwerking van persoonsgegevens is slechts toegestaan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Als privacygegevens van een persoon aan een bedrijf worden verstrekt om daar een dienst af te nemen, mag dat bedrijf deze gegevens niet zonder toestemming van de persoon doorgeven aan een reclamebureau. Ook moeten gegevensbestanden voldoende worden beveiligd tegen oneigenlijk gebruik, zoals cyberdiefstal.”

Om de bewustwording zo effectief mogelijk aan te pakken, zal de Commissie elk jaar één thema centraal stellen. Het thema van 2015 is de arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer. Bij de voorlichting hoopt de Commissie op een vruchtbare samenwerking met partijen en belangenorganisaties die daarbij een rol kunnen spelen.

Voor de uitvoering van haar taken beschikt de Commissie over een secretaris. Het secretariaat maakt gebruik van de faciliteiten van de Rijksdienst Caribisch Nederland. De Commissie opereert inhoudelijk en organisatorisch geheel onafhankelijk. Voor vragen, signalen en klachten over de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan kan contact worden opgenomen met de secretaris, Lizanne Kos, via lizanne.kos@rijksdienstcn.com of +599 7950450. Brieven kunnen worden gericht aan de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES, p/a Rijksdienst Caribisch Nederland, Kaya International z/n, Bonaire.

Consultatie nieuwe regels over de elektriciteits- en drinkwatervoorziening

Vandaag start de consultatie van regels over de elektriciteits- en drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland. Deze regels gaan onder andere over de drinkwaterkwaliteit, de voorwaarden waaronder klanten al dan niet mogen worden afgesloten, de compensatie die klanten kunnen ontvangen bij een storing en de hoogte van de vergoeding voor aan het net geleverde elektriciteit die klanten zelf opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Deze regels horen bij het wetvoorstel over de elektriciteits- en drinkwatervoorziening, dat nu door de Tweede Kamer behandeld wordt. In het wetsvoorstel staat dat de minister nadere concrete regels kan opstellen. De consultatie betreft een voorstel voor deze nadere regels.

Iedereen kan reageren op het voorstel voor de regels. Dit voorstel is te vinden op http://www.internetconsultatie.nl/regelsElektriciteitEnDrinkwaterBes
De consultatie loopt tot 10 maart 2015. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Rijksdienst Caribisch Nederland, tel.599 715 8342 (elektriciteit) en 715 8327 (drinkwater).

Arbeidsinspectie CN legt gevaarlijke bouwwerkzaamheden stil

Op woensdag 21 januari 2015 heeft de Arbeidsinspectie Caribisch Nederland op Bonaire gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om werkzaamheden stil te leggen. Twee inspecteurs hebben de uitvoerder op een bouwwerk aan de Kaya J.N.E. Craane in Kralendijk formeel een bevel tot staken van de arbeid gegeven.

De belangrijkste reden om de bouwwerkzaamheden stop te zetten was gelegen in de vaststelling dat er onmiddellijk en ernstig gevaar was voor de bouwvakkers. Het bouwwerk was zeer slecht beveiligd tegen vallen van hoogte, waardoor de bouwvakkers ernstig gevaar liepen om naar beneden te vallen. De kans op dodelijke slachtoffers werd hierbij groot geacht.

Na de stilleging van de bouwwerkzaamheden is het bedrijf direct begonnen met het treffen van de juiste voorzieningen. Donderdagochtend 22 januari kon de stilligging door de Arbeidsinspectie worden opgeheven.

Achtergrond
De Arbeidsinspectie heeft de wettelijke bevoegdheid om in alle situaties waar de voorschriften van de Arbeidsveiligheidswet niet wordt nageleefd de arbeid te doen staken. Indien nodig kan de Arbeidsinspectie daarbij de hulp van de politie inroepen. Het niet naleven van een bevel tot staken van de arbeid kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Gelet op de huidige stand van veiligheid in de bouw schat de Arbeidsinspectie in dat in de toekomst vaker een bevel tot staken van de arbeid kan worden gegeven. De Arbeidsinspectie roept de bouwbedrijven op om alert te zijn op de veiligheid van de bouwvakkers op het werk. Het is immers in ieders belang om ongelukken op de bouwplaats te voorkomen.

Bonaire genoemd in prestigieuze media in de Verenigde Staten

USAToday.com: maandelijkse unieke kijkers (UMV) – 16.967.518
Het inheemse Bonairiaanse lionfishgerecht neemt een belangrijke plaats in op de lijst van USA Today’s “meest gedenkwaardige maaltijden van onze experts in 2014.” De plaatsing van het artikel is het directe gevolg van het bezoek van freelancer Sarah Sekula’s aan Bonaire tijdens een recente persreis in augustus 2014.

Sekula beschrijft het gerecht als een eenvoudige, maar zeer smakelijke maaltijd, die vooral gedenkwaardig is door de manier van voorbereiden van het gerecht. Het proces van het vangen en klaarmaken van lionfish wordt in dit stuk belicht. VIP Diving wordt genoemd als één van de duikcentra op het eiland waar op lionfish wordt gejaagd en The Beach Hut als één van de restaurants waar lionfish wordt geserveerd. Om dit verhaal te lezen, klik hier.

Bonaire krijgt een prominente plaats in het tweede verhaal in de maand januari in USAToday.com! De plaatsing hiervan is het directe resultaat van de deelname van freelancer Susan Barnes aan het persbezoek in juni 2014. Het is het derde verhaal dat zij heeft geschreven over haar ervaring tijdens bezoeken aan Bonaire.

Bonaire wordt prominent neergezet als één van de “10 stranden die men moet bezoeken in januari.” De stranden in Washington Slagbaai Nationaal Park worden genoemd als stranden, die bezocht moeten worden voor recreatie en ontspanning. Een foto van Washington Slagbaai Nationaal Park begeleidt het artikel.

Caribbean Journal: maandelijkse lezerskring – 195.000
Het Koraal Herstel Project van Bonaire (Coral Restoration Project) krijgt prominente aandacht in de editie van 5 januari van Caribbean Journal. Het artikel is te danken aan de betrekkingen, die er nog steeds zijn met Editor Alex Britell sinds zijn persbezoek aan Bonaire in januari 2012.

Onder de titel, “The Caribbean Island Is Growing New Coral Reefs. Here’s How,” bespreekt het artikel de inspanningen, die door de Coral Restoration Foundation worden gedaan om de koralen van Bonaire te herstellen. Er is nu zelfs een vijfde koraalkwekerij met vijf nieuwe koraalstekken geplaatst in het ondiepe water voor Harbour Village Beach Club Bonaire. Het artikel wordt vergezeld van foto’s van deze nieuwste kwekerij.

Vmbo-examenkandidaten SGB gemotiveerder

Op woensdagochtend 14 januari 2015 hadden vmbo-examenleerlingen van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) een motivatiedag bij Jong Bonaire. Het doel was om de leerlingen bewust te maken dat ze verantwoorde keuzes moeten maken om schooljaar 2014-2015 af te kunnen ronden. Bovendien wil de vmbo op deze manier ook deze groep examenleerlingen -van totaal 100- motiveren om dit daadwerkelijk te doen.

Leiders van Jong Bonaire voerden het motivatieprogramma uit voor de 87 aanwezige vmbo-examenkandidaten. De SGB mentoren en docenten fungeerden op deze dag als begeleiders van het proces. Het motivatieprogramma was divers; van ervaringsverhalen van anderen, spel, tot groepsopdrachten. De samenwerkende denktank van dit alles waren de directeur van het jeugdhuis Jong Bonaire, de heer Michaël Pocornie en SGB teamleider vmbo leerjaar 4, mevrouw Wahieda Sedney.

Bewustwording
‘Hoe lang duurt één minuut?’ Dit was een groepsopdracht waarbij op het startsein van de leider de leerlingen hun ogen dicht moesten doen, 1 minuut aftellen. Na 1 minuut gaf de leider sein dat de tijd om was. Iedereen moest om zich heen kijken. Moraal: de tijd duurt niet zolang als je het beleeft. De klok geeft de tijd aan en niet je beleving van de tijd.

Leerdoelen
Aan het einde van de motivatiedag kregen de vmbo-examenkandidaten drie vragen te beantwoorden. (1) Waarom het belangrijk is dat hij/zij een diploma haalt, zijn/haar best doet, een goede cijferlijst haalt? (2) Wat heeft hij/zij nodig om de school succesvol af te ronden? (3) En wat heeft hij/zij nodig om een succesvol leven op te bouwen? Op deze manier bevorderd en
stimuleert de school de ouderejaars vmbo’ers factoren op te noemen die invloed kunnen hebben op eigen gedrag. Bovendien kan de leerling zijn/haar eigen succesfactoren definiëren. Hierdoor ook beter inzetten.

Dit motivatieprogramma voor de SGB vmbo-examenleerlingen was een pilot die moet uitmonden tot een structureel en jaarlijks hulpmiddel ten behoeve van het mentoraat en studiesucces van onder meer vmbo-bovenbouw van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB).

Hielprik screening ingevoerd op Bonaire

Op één (1) januari 2015 is voor alle pasgeboren baby’s op Bonaire de Hielprik screening ingevoerd. De Afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) en het ziekenhuis Fundashon Mariadal werken hiervoor samen met het ministerie van VWS en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM in Nederland. Op 10 november heeft de Afdeling Publieke Gezondheidszorg in samenwerking met de deskundigen van het RIVM een workshop georganiseerd voor de professionals die de hielprik gaan uitvoeren op Bonaire en is de eerste hielprik uitgevoerd.

In de eerste week na de geboorte krijgt elke baby in Caribisch Nederland een hielprik. Met een klein prikje in de hiel worden baby’s gescreend op 17 ernstige aandoeningen. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om schade aan de gezondheid van de baby te voorkomen of te beperken. De hielprik richt zich op behandelbare aandoeningen waarbij door tijdig ingrijpen ernstige gezondheidsschade kan worden voorkomen. Behandeling kan bestaan uit medicatie of een dieet. Niet altijd verdwijnen alle klachten, maar wel kunnen complicaties verminderen en kan de conditie van de kinderen verbeteren. Dankzij de hielprikscreening worden kinderen met een ernstige aandoening opgespoord die anders misschien zouden zijn overleden of ernstig gehandicapt zouden zijn geworden.

Op Bonaire (en in Caribisch Nederland) wordt de hielprik screening op dezelfde wijze uitgevoerd als in Nederland. Binnenkort zal de Hielprik screening ook worden ingevoerd voor heel Caribisch Nederland. De invoering van de hielprikscreening op Bonaire is onderdeel van de opbouw van de publieke gezondheidszorg op Bonaire.
Hier zijn veel partijen bij betrokken zoals de Afdeling Publieke Gezondheidszorg, het ziekenhuis, de verloskundige , de kinderartsen, de kinderverpleegkundigen en het Consultatie Bureau. Voor de registratie van de pasgeboren heeft de Afdeling Burgerzaken een belangrijke rol. Ook het postkantoor heeft een belangrijke rol namelijk om ervoor te zorgen dat de hielprikkaarten tijdig in Nederland aankomen om daar in het laboratorium te worden geanalyseerd. De hielprikscreening is kortom meer dan een prik.

Kijk voor meer informatie op www.rivm.Nl/hielprikscreening.

CBS: Inflatie Caribisch Nederland gedaald in vierde kwartaal 2014

De inflatie op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland is gedaald. Op Bonaire daalde de inflatie in het vierde kwartaal van 2014 van 1,5 naar 0,9 procent. Deze daling is vooral het gevolg van goedkopere benzine en de prijsontwikkeling van kleding. Op Sint-Eustatius daalde de inflatie nog sterker van 3,4 procent in het derde kwartaal naar 1,6 procent. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de prijsdaling van elektriciteit en door de prijsontwikkeling van vliegtickets. Op Saba daalde de inflatie van 2,6 naar 2,1 procent. Hier kwam de daling vooral door de prijsontwikkeling van voeding. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Lagere inflatie op Bonaire
De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal flink gedaald naar 0,9 procent. In het derde kwartaal bedroeg de inflatie nog 1,5 procent. De daling kwam vooral door de prijsontwikkeling van kleding en benzine. Kleding was duurder dan een jaar eerder, maar de stijging op jaarbasis was in het derde kwartaal veel groter, waardoor de inflatie in het vierde kwartaal lager uitpakt. Prijzen van autobrandstoffen zijn in het vierde kwartaal fors gedaald.

Inflatie op Sint-Eustatius sterk gedaald
Op Sint-Eustatius is de inflatie sterk gedaald van 3,4 naar 1,6 procent. Dat is de laagste inflatie voor dit eiland sinds het CBS hierover publiceert. De daling is vooral het gevolg van de prijsontwikkeling van vliegtickets. In het vierde kwartaal van 2013 waren vliegtickets met 13 procent in prijs gestegen en nu zijn de prijzen gelijk gebleven; het sterk verhogende effect van de stijging in 2013 is nu uitgewerkt. De forse prijsdaling van autobrandstoffen drukte de inflatie behoorlijk en ook elektriciteit is goedkoper geworden.

Inflatie Saba ook omlaag
Op Saba daalde de inflatie van 2,6 procent in het derde kwartaal naar 2,1 procent in het vierde kwartaal. De belangrijkste oorzaak van deze daling was dat voedingsmiddelen minder in prijs zijn gestegen dan in het derde kwartaal. Gemiddeld waren voedingsmiddelen 2,8 procent duurder dan een jaar eerder, maar in het derde kwartaal was de stijging op jaarbasis een stuk groter. De kosten voor woningonderhoud hadden een verhogend effect op de inflatie van Saba.

Inflatie 2014 lager op Bonaire, maar hoger op Sint-Eustatius en Saba
Op Bonaire was de inflatie over heel 2014 met 1,5 procent iets lager dan de 1,7 procent in 2013. De jaarinflatie kwam vooral lager uit door de prijsontwikkeling van elektriciteit en autobrandstoffen. In 2013 was elektriciteit fors in prijs gestegen en in 2014 zijn de prijzen weer gedaald ten opzichte van 2013. Hetzelfde gold in mindere mate voor autobrandstoffen. Voedingsmiddelen hadden een verhogend effect op de inflatie in 2014.

Op Sint-Eustatius is de gemiddelde inflatie in 2014 uitgekomen op 2,6 procent. Dat is hoger dan de 2,3 procent in 2013. Voedingsmiddelen zijn in 2014 aanzienlijk in prijs gestegen en verhoogden de jaarinflatie. In 2013 was drinkwater beduidend goedkoper geworden op Sint-Eustatius, maar in 2014 bleef de prijs gelijk en daarmee was het verlagend effect van vorig jaar uitgewerkt.

Op Saba is de jaarinflatie net als op Sint-Eustatius gestegen. In 2014 bedroeg de gemiddelde inflatie hier 2,0 procent en in 2013 was dat 1,2 procent. Ook op Saba verhoogden duurdere voedingsmiddelen de inflatie. De inflatie nam ook toe doordat elektriciteitsprijzen in 2013 aanzienlijk waren gedaald en in 2014 juist zijn gestegen.

Voorlopige cijfers
De cijfers over het vierde kwartaal van 2014 en de jaarcijfers over 2014 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2015.

KvK nieuwe samenstelling bestuur voor 2015

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire heeft tijdens de eerste vergadering van het kalenderjaar de rol van voorzitter en vice-voorzitter voor 2015 bepaald. Respectievelijk Maricella Croes-Oduber en Huub Groot zijn daartoe verkozen. Naast de voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit de heren George Soliana, Gregory Obersi en Evert Piar.

Het bestuur neemt zich voor ook in 2015 haar werkzaamheden ten behoeve van het ondernemerschap op Bonaire met energie en enthousiasme voort te zetten.

Verlaging tarief elektriciteit

Ingaande 1 januari 2015 zal het tarief voor de elektriciteit op Bonaire met 2 dollarcent per KWH omlaag gaan. Nadat de overheid reeds afgelopen december een overeenstemming heeft bereikt met Curoil over de verlaging van de benzineprijzen, en toen aangekondigde dat met WEB gesprekken gevoerd worden over een tariefverlaging, kan nu bevestigd worden dat WEB de prijs van elektriciteit in januari verlaagt.

“Wij zijn erg blij dat onze inspanningen samen met de directie en commissarissen van WEB tot resultaat hebben geleid dat wij nu een vermindering van het tarief voor elektriciteit per 1 januari dit jaar kunnen aankondigen,” verklaart de gedeputeerde voor Economische Ontwikkeling en Financiën de heer Edsel Winklaar. “Dit betekent niet alleen een verlichting voor de consument en huishoudens, maar ook een verlaging van kosten voor bedrijven. Gecombineerd met de recente daling van de benzineprijzen verwachten we dat deze tariefverlaging van WEB zich vertaalt in meer koopkracht en een economisch impuls,” volgens gedeputeerde Winklaar.

De verlaging van de prijs van elektriciteit is mede mogelijk door de olieprijsontwikkeling op de internationale markt. Het Bestuurscollege van Bonaire heeft toestemming verleend voor de verlaging van 2 dollarcent per KWH per 1 januari 2015 conform de bepalingen van de concessie van 9 februari 2009, tevens als aandeelhouder van WEB.

Voorkom Chikungunya, bescherm uzelf tegen muggen

Tijdens de feestdagen zijn veel mensen op vakantie gegaan naar (ei)landen waar Chikungunya voorkomt. Sinds september tot begin december 2014 zijn er enkele tientallen gevallen van Chikungunya geconstateerd op Bonaire. De afgelopen weken is het aantal opgelopen naar iets meer dan 100 laboratorium bevestigde gevallen. Daar het gaat om ziektegevallen gedurende een periode van vier maanden zijn de meeste inmiddels alweer hersteld. Om te voorkomen dat meer mensen ziek worden, adviseert de Afdeling Publieke Gezondheidszorg van het Openbaar Lichaam Bonaire iedereen om zich extra goed te beschermen tegen muggenbeten. Ook personen die reizen naar gebieden waar Chikungunya veel voorkomt dienen zich goed te beschermen tegen muggenbeten.

De mug verspreidt het virus door een geïnfecteerd persoon te prikken en vervolgens een ander nog niet geïnfecteerd persoon te prikken. Gedurende de eerste ziekteweek is de kans op besmetting naar anderen het grootst. Komt u terug van vakantie van een (ei)land waar Chikungunya voorkomt en denkt u dat u mogelijk Chikungunya heeft opgelopen raadpleeg dan uw huisarts en bescherm uzelf dan extra goed tegen muggenbeten.

Chikungunya is een infectieziekte die, net als dengue of knokkelkoorts, wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus wordt overgedragen door een mug die vooral overdag steekt. De mug die Chikungunya overdraagt is de Aedes aegypti . Deze mug is te herkennen aan haar witte gestreepte pootjes. Gemiddeld 3 tot 7 dagen na besmetting door een muggensteek ontstaan de eerste ziekteverschijnselen zoals plotseling opkomende hoge koorts, ernstige spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, lichtschuwheid en huiduitslag. Deze ziekteverschijnselen verdwijnen meestal binnen 1-2 weken. De gewrichtspijnen kunnen langer aanhouden.
De beste manier om te voorkomen dat u ziek wordt op reis of na terugkomst op Bonaire, is er voor te zorgen dat u niet of zo weinig mogelijk wordt geprikt door muggen.

Maatregelen die kunnen worden genomen om muggenbeten te voorkomen zijn:
• Draag bedekkende lichtgekleurde kleding (lange broek, bloes of shirt met lange mouwen, sokken en gesloten schoenen) vooral in de vroege ochtenduren en in de namiddag.
• Gebruik een muggenspray die minimaal 25% DEET bevat op onbedekte huid of een muggenspray welke een aangetoond werkzaam middel bevat zoals lemon eucalyptus olie
• Slaap ook overdag onder een muskietennet (klamboe).
• Zorg dat uw slaapvertrek en verblijfplaats zoveel mogelijk vrij is van muggen.

Meer informatie is te vinden in de voorlichtingskrant Dengue & Chikungunya editie 2014 van het Openbaar Lichaam Bonaire. Te verkrijgen bij de Afdeling Publieke Gezondheidszorg, Kaya Neerlandia 41, telefoonnummer 717-8839.