ROA CN versterkt banden met SBB

Tijdens een intensief werkbezoek op 18 t/m 20 augustus hebben de twee stichtingen, Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) en
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de invoering van herziene kwalificatiedossiers binnen Caribisch Nederland uitvoerig besproken en de eerste stappen gezet naar nauwere samenwerking.

Het middelbaar beroepsonderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal per 1 augustus 2016 overgaan tot gebruik van nieuwe kwalificatiedossiers. Dit zorgt voor veranderingen in het ontwerp van opleidingsinhoud. Door deze vernieuwing zijn er mogelijkheden om opleidingen beter af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt. De stichtingen hebben tevens georiënteerd naar hoe de lokale erkenningsprocedure van leerbedrijven gelijk te stellen met de wijze in Europees Nederland.

SBB toetsingskamer manager, Ad Woudenberg, en beleidsadviseur, Mirjan de Lange, spraken met de CN scholen en ROA CN adviseurs tijdens een videoconferentie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met ROA CN zijn er afspraken gemaakt voor verdere ontwikkeling van expertise en een kwaliteitszorgsysteem.

Pers en communicatie adviseurs vieren Dag van de Pers

De afdeling Communicatie van de Rijksdienst Caribisch Nederland organiseert ter gelegenheid van de Dag van de Pers jaarlijks een activiteit voor de leden van de pers en communicatie deskundigen van de overheid die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba werkzaam zijn. Dit jaar gebeurt dit voor de vijfde keer.

Voor de Dag van de Pers 2014 is als thema gekozen “Caribisch Nederland – Europees Nederland; net even anders….” of te wel “Hoe hoort het eigenlijk, hoe ga je met elkaar om, wat zijn de regels voor etiquette en protocol”. In dit geval ligt de nadruk op de overeenkomsten en verschillen tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland.

De workshop wordt gegeven door Marianne Wiltjer, projectleider communicatie Koninklijk Huis bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Zij heeft zowel in Europees- als Caribisch Nederland gewoond en gewerkt.

Dit jaar is ervoor gekozen om op Bonaire en op de Bovenwinden aparte workshops te houden. Op Bonaire vindt deze plaats op de Dag van de Pers, maandag 1 september, op Saba op 4 september en op Sint Eustatius op 5 september.

Naast het educatieve deel van de dag, wordt ook op alle drie de eilanden de Dag van de Pers gevierd met een informeel samenzijn van de pers en communicatie adviseurs.

Nieuw bevel tot preventief fouilleren op Bonaire

Op 11 augustus werd u middels een persbericht geïnformeerd over de beslissing van de Hoofdofficier van Justitie tot preventief fouilleren.
Sindsdien zijn tientallen personen en voertuigen gecontroleerd waarbij onder meer munitie en messen in beslag zijn genomen. Op 13 augustus heeft zich helaas wederom een ernstig misdrijf voorgedaan waarbij vuurwapens zijn gebruikt.

De indruk is dat de wapens waarmee overvallen gepleegd zijn, zich nog op straat bevinden. In elk geval zijn deze helaas nog niet in beslag genomen. Het bedreigende karakter van (vuur)wapenbezit en het gebruik hiervan vormt nog steeds een zeer ernstige inbreuk op de rechtsorde en vergroot de gevoelens van onveiligheid binnen de Bonairiaanse gemeenschap.

Daarom heeft de Hoofdofficier van Justitie een nieuw bevel tot preventief fouilleren op basis van de Wapenwet BES afgegeven, voor de periode tot en met 7 september 2014.

OM en politie onderkennen dat goedwillende burgers door dit nieuwe bevel langer overlast kunnen ondervinden van deze bevoegdheid van de politie. Maar vanwege de genoemde dreiging is het belangrijk dat preventief fouilleren kan worden ingezet, ten behoeve van de veiligheid van diezelfde burgers.
Het maakt ook duidelijk dat bij de bestrijding van criminaliteit en wapenbezit in het bijzonder, iedereen een rol heeft.

Politie en OM roepen opnieuw iedereen op tips over overvallen of (vuur)wapens door te geven aan de politie. Dit kan ook via de tiplijn, nummer 717-7251. Uw hulp is nodig! Politie en OM zullen van hun kant bevoegdheden, menskracht en inventiviteit blijven inzetten om geweld te voorkomen en geweldplegers op te sporen.

Bruto binnenlands product Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar

Het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar (USD), zo blijkt uit berekeningen van het CBS. De consumptieve bestedingen (door gezinnen en overheid tezamen) dragen daar 310 miljoen USD aan bij. Belangrijke posten bij de gezinsconsumptie zijn de uitgaven aan voeding (21% van de gezinsconsumptie) en de uitgaven voor huur en elektriciteit en gas (ook 21%). De bruto investeringen (inclusief de verandering in de voorraden) in 2012 hebben een omvang van 86 miljoen USD. Consumptie en investeringen samen vormen de binnenlandse bestedingen. De buitenlandse bestedingen in Bonaire (de uitvoer van goederen en diensten) komen vooral vanuit het toerisme. De totale uitvoer in 2012 bedraagt 181 miljoen USD. De invoer van goederen en diensten komt uit op een bedrag van 205 miljoen USD. Belangrijke producten bij de invoer van goederen zijn onder andere voedingsmiddelen, industriële goederen en olieproducten.

Dit bbp-cijfer volgt op een eerdere, voorlopige raming in mei jl. Bij die raming – die uitkwam op een iets lager bbp-cijfer van 364 miljoen USD – was nog niet alle nu beschikbare informatie verwerkt. Met name de specifieke enquête bij de bedrijven op Bonaire naar opbrengsten en kosten van productie in 2012 op het eiland was toen nog niet volledig afgerond. De toevoeging van deze informatie leidt tot een opwaartse bijstelling van 8 miljoen USD in het bbp.

Technische toelichting
Verantwoordelijkheid statistiek Bonaire bij CBS
Sinds de staatkundige veranderingen per 10 oktober 2010 is het CBS in Nederland verantwoordelijk voor de statistieken van de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Vergelijkbaarheid in de tijd
Het laatste jaar waarvoor een bbp-cijfer voor Bonaire is berekend, is 2008. Deze berekening is nog gemaakt door CBS Nederlandse Antillen. Het cijfer voor 2012 is echter om een aantal redenen niet vergelijkbaar met het cijfer uit 2008. Ten eerste is het bbp voor 2012 berekend volgens de nieuwe richtlijnen van de Verenigde Naties uit 2008 (het SNA 2008), terwijl het cijfer voor 2008 nog is berekend volgens de richtlijnen uit 1993. Verder heeft de staatkundige verandering ook bepaalde structurele veranderingen in de economie teweeg gebracht. Zo is de handel met (bijvoorbeeld) Curaçao in 2012 geregistreerd als in- en uitvoer, terwijl dat in 2008 binnenlandse handel was. Ook in de verwerking van overheidsgegevens zijn veranderingen opgetreden, omdat de eilanden van Caribisch Nederland nu als bijzondere gemeenten van Nederland (openbaar lichaam) worden geregistreerd.

Opsporingsonderzoek naar belastingfraude gepleegd op Bonaire

Op dinsdag 19 augustus en woensdag 20 augustus is op Bonaire en op Curacao onderzoek gedaan naar aanleiding van het vermoeden van belastingfraude. Een bouwbedrijf op Bonaire en haar directeur worden verdacht.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie zijn door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), in samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland en de douane op 19 augustus doorzoekingen verricht in woningen aan de Kaya Triton en de Kaya Cauca. Daarnaast is een bedrijfspand aan de Kaya Industria Pariba doorzocht.

De rechter-commissaris was bij het onderzoek betrokken.
Het doel was om administratie- en andere gegevens in beslag te nemen in het kader van het opsporingsonderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonbelasting en het niet afdragen van ABB die wel aan een opdrachtgever in rekening is gebracht.

Met hetzelfde doel is op 20 augustus op Curacao administratie in beslag genomen bij een administratiekantoor dat werkt voor het bedoelde bouwbedrijf.
De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en werkt ook voor de Belastingdienst Caribisch Nederland. De FIOD komt in actie wanneer de Belastingdienst sterke vermoedens heeft dat een belastingplichtige op grote schaal fraude pleegt door het niet betalen van de verschuldigde belastingen.
In het kader van het onderzoek is de verdachte C.T.M. op 19 augustus aangehouden.

Expositie kunstwerken gedetineerden JICN “Arte, Pintura, i Obra di Man JICN 2014” op zaterdag 23 augustus

Op zaterdag 23 augustus van 14.00 tot 16.00 uur worden in het Sentro Deportivo Jorge Nicolaas, de sporthal, aan de Kaya Amsterdam kunstwerken geëxposeerd die gemaakt zijn door gedetineerden van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), locatie Bonaire. Iedereen is van harte welkom om deze expositie te bezoeken.

Vorig jaar was de eerste expositie: ‘Les Arte i Pintura 2013’, waarbij diverse prachtige schilderijen van verschillende gedetineerden werden tentoongesteld.
Deze keer zullen naast schilderijen, ook andere kunstwerken tentoongesteld worden, die door de gedetineerden zijn vervaardigd, onder begeleiding van de docent de heer Andres Figaroa. Deze kunstwerken hebben de gedetineerden zelfstandig en naar eigen initiatief gemaakt. Tijdens deze expositie is er niet alleen de gelegenheid om de kunstwerken en schilderijen te bekijken, maar kunnen ze ook worden gekocht.

Ook is er gelegenheid om foto’s te bekijken van onder anderen meubels die de gedetineerden hebben gemaakt. De mogelijkheid bestaat om dit soort meubels te bestellen. Op een later moment zullen de bestellingen op maat worden gerealiseerd en geleverd.

De opbrengst van de verkopen zal worden gebruikt om te kunnen voorzien in meer materialen, zodat JICN de gedetineerden kan blijven stimuleren en motiveren tot het positief inzetten van hun talenten en vaardigheden.

De vernieuwde website van Bonaire is live

Tourism Corporation Bonaire is erg trots op de lancering van de geheel vernieuwde website van Bonaire www.tourismbonaire.com. In een steeds veranderende wereld is het een uitdaging om tactiek en strategie aan te passen aan de wisselende omstandigheden. Het hebben van een goedlopende website is een must.

De vernieuwde website is een belangrijke toevoeging aan de digitale marketing instrumenten, die TCB gebruikt om de duik- en ecobestemming Bonaire te verkopen aan toekomstige bezoekers. De heldere en levendige kleuren; de mooie foto’s en het gebruiksgemak brengen Bonaire letterlijk naar uw desktop, tablet of mobiele telefoon. Bovendien:
• De website is meer visueel en gebruiksvriendelijk.
• Alle pagina’s hebben een deeloptie voor social media en SEO (Search Engine Optimization). Daarnaast tonen de meeste pagina’s Tripadvisor reviews.
• De website is momenteel in het Engels; echter in de komende weken komt er ook een Nederlandstalige en Spaanstalige versie.

TCB wil de private sector bedanken voor haar medewerking door het verstrekken van actuele informatie en foto’s. Staat uw accommodatie of bedrijf nog niet op de website, dan kunt u uw informatie sturen naar TCB, zodat wij u alsnog toe kunnen voegen. Voor vragen met betrekking tot de website kunt u contact met ons opnemen met telefoonnummer 717 8322 of via email marketing@tourismbonaire.com. Veel plezier met de nieuwe Bonaire website.

Preventieve fouilleringsacties door de politie afgelopen weekeinde

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus heeft de politie in de nachturen in verschillende wijken preventieve fouilleringsacties gehouden. Er zijn meer dan 35 voertuigen gecontroleerd en locaties waar groepen mensen bijeenkomen. De politie heeft verschillende kleine hoeveelheden drugs en zakmessen in beslag genomen. Er waren geen aanhoudingen.

Vanaf zondag heeft de politie ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) bij deze preventieve fouilleringsacties. De politie zet deze controles voort welke deel uit maken van verschillende acties die als doel hebben het gevoel van veiligheid terug te brengen in de gemeenschap en om de criminaliteitsgolf van de laatste tijd te bestrijden.

De politie heeft de steun en coöperatie van de gemeenschap nodig in deze inspanning en roept daarom weer de hele gemeenschap op om in het geval je een misdaad ziet plaats vinden of als je een tip hebt, om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie via de politiecentrale op telefoonnummers 715-8000 of 717-8000, het alarmnummer 911 of de anonieme tiplijn 717-7251.

Koraalrif experts uit het Caribisch gebied bijeen op Curaçao

Vorige week kwam een groep van koraalrif experts vanuit het hele Caribische gebied bijeen op Curaçao om de noodzaak van goede monitoring te bespreken om effectief beheer van de koraalriffen in de regio te waarborgen. Er werd overeenstemming bereikt over de minimale hoeveelheid en het soort gegevens dat door alle landen met koraalriffen in de regio zou moeten worden verzameld. Een organisatiestructuur werd opgesteld om een nieuw, actief regionaal netwerk voor koraalrifmonitoring op te zetten, met een kerngroep die verantwoordelijk zal zijn voor regelmatige rapportering, het evalueren van data standaarden, het opzetten van een centrale database, het aanmoedigen van meer landen om zich bij het netwerk aan te sluiten en het identificeren van mogelijke financieringsbronnen. Speciale aandacht zal ook gaan naar opbouw van lokale capaciteit door middel van opleidingen en deskundige ondersteuning bij koraalrifmonitoring.

Deze workshop van koraalrifexperts, die in het Curaçao Sea Aquarium plaatsvond, vond plaats in het kader van het Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), in samenwerking met het United Nations Environment Program (UNEP) Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol voor het Caribisch gebied en het Regionale Activiteiten Centrum (RAC) van SPAW, dat door Frankrijk op Guadeloupe gehuisvest wordt. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland op Bonaire, ondersteunde deze workshop en zorgde voor de organisatie van de workshop op Curaçao in samenwerking met het Curacao Sea Aquarium.

GCRMN is de data arm van het International Coral Reef Initiative (ICRI) waarvan Nederland ook lid is. Zij publiceerden onlangs een baanbrekend rapport: “Status and Trends of the Caribbean coral reefs: 1970-2012” dat uitgebreid in de publiciteit kwam, ook omdat de riffen van Curaçao en Bonaire volgens dit rapport tot de top drie van de regio behoren. Dit rapport, onder redactie van de eminente koraalrifonderzoeker Jeremy Jackson, omvat een regio-brede evaluatie van veertig jaar koraalrif gegevens en komt tot een aantal verrassende bevindingen.

Eén daarvan is dat klimaatverandering tot nog toe slechts een ondergeschikte factor is in de aftakeling van de koraalriffen. Veel grotere bedreigingen vormen lokale schadelijke menselijke activiteiten, zoals overbevissing, lozing van afvalwater en het veroorzaken van erosie en sedimentatie. Er werd een directe relatie gevonden tussen de aanwezige hoeveelheden grazers, zoals papegaaivissen en zee-egels en de gezondheid van het koraalrif; lage aantallen papegaaivissen gingen steevast gepaard met verslechterde riffen. Een andere duidelijke relatie werd gevonden tussen aantallen toeristen op een eiland en de toestand van het koraalrif.

Eilanden met meer dan 2.000 toeristen per vierkante kilometer per jaar bleken minder dan 14% koraalbedekking te hebben. Een ander rapport dat vorige maand werd vrijgegeven, “Towards Reef Resilience and Sustainable Livelihoods, a handbook for Caribbean coral reef managers” geeft de uitkomsten van een groot regionaal, meerjarig onderzoeksproject genaamd Future of Reefs in a Changing Environment (FORCE). Men vond onder andere dat het verschil tussen goede en slechte riffen voor driekwart kan worden verklaard vanuit de aanwezigheid of afwezigheid van goed bestuur.

Deze rapporten maken duidelijk dat de koraalriffen effectief kunnen worden beheerd en beschermd, maar om dat te doen moeten ze nauwlettend worden gevolgd. De workshop op Curaçao werd bijeengeroepen om de koraalrifmonitoring in de hele regio nieuw leven in te blazen en te coördineren. Deze workshop bracht voor het eerst deskundigen van de belangrijkste monitoringprogramma’s in de regio bijeen, samen met regionale vertegenwoordigers betrokken bij koraalrifmonitoring voor GCRMN. Zij bespraken hoe de koraalrifmonitoring beter ondersteund en gestimuleerd kan worden, met name ook in gebieden die de mensen of de deskundigheid voor regelmatige monitoring missen.

De deelnemers werden het eens over een aantal basisgegevens die minimaal verzameld moeten worden door alle landen met koraalriffen in de regio en de normen waaraan deze gegevens moeten voldoen. Er werd ook overeenstemming bereikt over het opzetten van een centrale database voor eenvoudige invoer van verzamelde gegevens via internet en automatische rapportage.

Om deze inspanningen te coördineren zal een kerngroep van mensen uit de regio onder coördinatie van het SPAW-RAC periodiek een regionaal rapport opstellen; overleggen over wetenschappelijke kwaliteit, standaardisatie en methoden; toezicht houden op het database management; capaciteitsopbouw ondersteunen; nieuwe monitoringtechnieken en -technologie evalueren; en proberen de nodige fondsen te werven. Deze stuurgroep zal ook belast zijn met de goede interne en externe communicatie van het regionale netwerk, en zal alle landen in de regio stimuleren om zich bij dit netwerk aan te sluiten. Zij zal regelmatig bijeenkomen, waar mogelijk gebruikmakend van andere relevante regionale bijeenkomsten. Het nieuwe netwerk voor de regio heeft als voorlopige naam “Caribbean Coral Reef Conservation & Monitoring Network”. Het zal worden geformaliseerd door middel van aankondigingen en uitnodigingen om mee te doen rond het eind van dit jaar.

Korps Politie Caribisch Nederland fouilleert preventief

Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire is sinds zondag 10 augustus 2014 op bevel van de Hoofdofficier van Justitie bezig met preventief fouilleren.
Waar en wanneer er preventief wordt gefouilleerd, wordt vooraf niet bekend gemaakt. Het gaat om verrassingsacties. Behalve dat personen preventief zullen worden gefouilleerd zal ook bagage worden onderzocht, evenals vervoermiddelen (op basis van Wapenwet BES). Deze bevoegdheid kan zonder concrete verdenking tegenover elk persoon worden ingezet.

Aanleiding voor het bevel zijn de in de afgelopen tijd met een vuurwapen gepleegde gewapende overvallen op Bonaire. Het bedreigende karakter van (vuur)wapenbezit en het gebruik hiervan vormt volgens het Openbaar Ministerie (OM) een zeer ernstige inbreuk op de rechtsorde en vergroot de gevoelens van onveiligheid binnen de gemeenschap. Dit te meer nu er zich een aantal gewapende overvallen heeft voorgedaan in of nabij openbare gelegenheden waar veel publiek aanwezig was.

Het illegaal wapenbezit wordt door KPCN en OM niet getolereerd. Het preventief fouilleren kan en zal een bijdrage leveren aan het opsporen en uit het maatschappelijk verkeer verwijderen van wapens en aan het beperken van vuurwapen gerelateerde criminaliteit, zoals atrako’s.

OM en KPCN zetten het middel van preventief fouilleren in om een einde te maken aan de groeiende gevoelens van onveiligheid en om de rust onder de bevolking op Bonaire terug te brengen. Het past ook binnen het door de Driehoek Bonaire aangekondigd en al toegepast beleid van preventieve maatregelen door de politie, zoals het actief aanspreken van personen en intensivering van opvallende surveillance. Kortgeleden, tijdens een persconferentie kondigde KPCN aan een offensief te beginnen tegen de golf van overvallen op het eiland. Korpschef Hildegard Buitink zei bij die gelegenheid: “We gaan dit niet accepteren”.

De politie en het OM beseffen dat preventief fouilleren een ingrijpend middel is waar veel mensen hinder van kunnen ondervinden. Het bevel ertoe is dan ook niet onbeperkt. De grenzen die het OM aan deze politiebevoegdheid heeft gesteld, worden echter nog niet bekend gemaakt om kwaadwillenden niet wijzer te maken dan nodig is.

Politieleiding en OM zullen er vanzelfsprekend nauwgezet op toezien dat de grenzen van de bevoegdheid in acht worden genomen.