Akkoord over maximumprijzen ‘basismand supermarkt’ bereikt

Begin april is een werkgroep gevormd, met als doel een (tijdelijk) basismandje samen te stellen van eerste levensbehoeften tegen betaalbare prijzen. De werkgroep, waarin vertegenwoordigers van supermarktvereniging VBIS (Vereniging Bonaireaanse Importeurs en Supermarkten), consumentenorganisaties Unkobon en Fundashon Tienda pa Konsumidó Bonaire (FTpKB) en de overheid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben samengewerkt aan een oplossing, heeft op unanieme wijze een werkbare prijsbeheersingsmethode gekozen.

De overeengekomen prijsbeheersingsafspraak die op 6 juni jongstleden is bereikt, bepaalt dat er voor 36 basisproducten een maximumprijs zal gaan gelden. De supermarkten die lid zijn van VBIS hebben toegezegd dat van deze 36 producten ten minste één merk wordt aangeboden tegen een prijs die niet hoger ligt dan de benchmarkprijs. Deze zogenoemde benchmarkprijzen zijn door SEO Economisch Onderzoek onderzocht en vastgesteld.

Gedeputeerde van Economische Zaken dhr. Edsel Winklaar geeft aan meer dan tevreden te zijn met het bereiken met deze overeenkomst. “Dit resultaat hebben we gezamenlijk op relatief korte termijn kunnen bereiken. Het feit dat ook de betrokken supermarkten de noodzaak van dit initiatief inzien en zélf deze keuze hebben gemaakt, heeft hier absoluut aan bijgedragen. Samenwerking zoals in deze werkgroep is nieuw voor Bonaire. We hebben een vernieuwende stap in de goede richting gezet!’’.

Om dit initiatief goed onder de aandacht te kunnen brengen zal er vanaf 1 juli 2014 een campagne worden gestart onder de naam ‘BonKompra’. Het is de bedoeling om de consument duidelijk te maken welke producten tot het BonKompra pakket behoren. Deze ‘BonKompra’ producten zullen in de schappen worden voorzien van een herkenbaar bordje. Tevens zullen de deelnemende supermarkten herkenbaar worden gemaakt door middel van een deursticker met hetzelfde ‘BonKompra’ logo.

In de eerste weken van juli 2014 zullen de supermarkten die nu lid zijn van VBIS de maximumprijzen toepassen op de betreffende producten die op dat moment in de schappen liggen. Er is afgesproken dat er voor 31 augustus 2014 volledig aan de afspraak zal moeten worden voldaan.
Het is voor het eerst dat een dergelijke prijsbeheersingsafspraak wordt toegepast op de Caribisch Nederlandse eilanden, waardoor Bonaire hiermee dus een primeur introduceert.

Op de foto: De werkgroep samen met gedeputeerde Edsel Winklaar

Internationale tafeltennis trainerscursus op Bonaire

De afgelopen week vond op Bonaire een officiële cursus plaats die opleid tot tafeltennistrainer. Voor de eerst vond een dergelijke training plaats op het eiland. Een unieke gebeurtenis derhalve. Deze cursus werd verzorgd door een ervaren docent (Ramon Ortega uit Spanje) van de International Table Tennis Federation (ITTF). Tijdens de cursus kwamen onderwerpen aan bod zoals warming-up, tafeltennistechnieken, spelregels, voeding, verzorging bij blessures, etc. Ook werd veel aandacht gegeven aan spelvormen en het leren van tafeltennis aan kinderen. Een aanzienlijk deel bestond uit praktijkoefeningen. Tijdens de cursus werd ook uitgebreid aandacht besteed aan de gehandicaptensport. Zo werd de deelnemers geleerd hoe tafeltennis te spelen in rolstoelen en met krukken. Zowel het theorie gedeelte als de praktijk vonden plaats op de locatie van Jong Bonaire.
Aan de 5-daagse zeer intensieve training, van ’s ochtends 9 uur tot ’s middags 6 uur, werd deelgenomen door geïnteresseerden vanuit FESBO, Jong Bonaire en uiteraard van de tafeltennisbond zelf. Ook was er een grote delegatie van 7 personen afkomstig uit Curaçao. Aan het einde van cursus moesten alle deelnemers een presentatie verzorgen die mede bepaalde of ze wel of niet slaagde voor de cursus. Uiteindelijk hebben 9 van de 11 personen afkomstig uit Bonaire de cursus met een positief resultaat afgesloten en kunnen zij gecertificeerd ITTF tafeltennistrainer worden. Echter alle deelnemers gaven aan het einde van de training erg veel te hebben geleerd.

Samenwerking Curaçao en Bonaire
De cursus stond ook in teken van de steeds verdergaande samenwerking tussen de tafeltennis bonden van Curaçao en Bonaire. Tijdens de cursus hebben de voorzitters van beide bonden hierover overlegd gevoerd. Napi Boekhoudt (Curaçao) en Erik van Veenendaal (Bonaire) hebben afgesproken dat er in augustus een gezamenlijke jeugdtrainingsdag zal plaatsvinden. Ook zal de Bonairiaanse seniorenselectie in september afreizen naar Curaçao voor een ontmoeting en zullen diverse jeugdteams gaan deelnemen aan een grootst internationaal jeugdtoernooi dat in Oktober op Curaçao zal plaatsvinden.

Caribisch Nederlander voelt zich meestal veilig

Ruim een kwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelde zich in 2013 wel eens onveilig. De helft van de inwoners is van mening dat er geen, en 40 procent dat er weinig criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Minder dan een op de vijf inwoners werd in 2013 slachtoffer van een of meer delicten. De cijfers komen uit de Omnibusenquête die het CBS in 2013 in Caribisch Nederland heeft uitgevoerd.

Minste onveiligheidsgevoelens op Sint-Eustatius
In 2013 voelde 28 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland zich wel eens onveilig. Op Sint-Eustatius is dat aandeel met 10 procent het laagst. Op Saba gaf 28 procent aan zich wel eens onveilig te voelen, en op Bonaire 33 procent. In Europees Nederland had gemiddeld 37 procent wel eens een onveilig gevoel.

Weinig of geen criminaliteit in eigen buurt
De veiligheid in de eigen buurt krijgt van inwoners van Saba en Sint-Eustatius een rapportcijfer van 8,8. Op Bonaire is het rapportcijfer een stuk lager, maar wel ruim voldoende (7,3). Daar is 40 procent van mening dat er geen criminaliteit in de buurt voorkomt, en 46 procent vindt dat het weinig voorkomt. Op Sint-Eustatius vindt 80 procent en op Saba 70 procent dat er in hun buurt geen criminaliteit is.

Bijna een op de vijf inwoners slachtoffer van delict
17 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland gaf in 2013 aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer delicten in de afgelopen twaalf maanden. Diefstal uit auto, boot, tuin of erf kwam het meest voor (6 procent), gevolgd door woninginbraak, vernielingen, zakkenrollerij en geweldsdelicten. Diefstal komt het meest voor op Bonaire (7 procent), vernieling op Sint-Eustatius (8 procent) en geweldsdelicten op Saba (6 procent).
Niet alle slachtoffers meldden dit bij de politie. Woninginbraak, diefstal van auto of ander voertuig en geweldsdelicten werden vaker gemeld dan diefstal uit auto, boot, tuin of erf, vernieling en zakkenrollerij.

Twee op de vijf personen ervaren veel overlast in eigen buurt
Aan de respondenten is gevraagd naar overlast in hun eigen woonbuurt. Voor dertien vormen van overlast is gevraagd of deze wel eens voorkomen in de eigen buurt, en zo ja, in welke mate men er zelf overlast van ervaart. In Caribisch Nederland zei 80 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder dat er minimaal een van deze overlastproblemen in hun eigen buurt voorkomt. Dat is minder dan in Europees Nederland, waar 94 procent dit aangaf.

Van de overlast in de buurt had 41 procent van de bevolking in Caribisch Nederland zelf veel last. Dit is vooral het geval op Sint-Eustatius (57 procent). Op Saba was dat aandeel 49 procent, en op Bonaire ervaren met 37 procent de minste mensen veel overlast. In Europees Nederland gaf 46 procent van de bevolking in 2013 aan veel overlast in de buurt te ervaren. Zowel in Caribisch als in Europees Nederland ervaren mensen de meeste overlast van verkeer (zoals te hard rijden), gevolgd door fysieke verloedering van de buurt (zoals dierenpoep en rommel op straat). Sociale overlast (zoals dronken mensen op straat) wordt in mindere mate gerapporteerd. Jongere Caribische Nederlanders ervaren meer sociale overlast dan ouderen. Hoger opgeleiden ervaren meer fysieke verloedering dan lager opgeleiden en vrouwen meer verkeersoverlast dan mannen.

Op Saba wordt meer sociale overlast ervaren dan op Bonaire en Sint-Eustatius, en op Sint-Eustatius heeft men meer last van fysieke verloedering dan op de andere twee eilanden.

Viering 30 jarig jubileum twee medewerkers Voogdijraad

Op zaterdag 14 juni jl. is het 30-jarig jubileum gevierd van Emmalien SintJago en Alfonso Winklaar van de Voogdijraad. Tijdens een gezellige bijeenkomst met familie en medewerkers werd stilgestaan bij het feit dat zij op 15 juni 1984 hun carrières begonnen bij de Voogdrijraad op Bonaire. Emmalien als secretaresse en Alfonso als bode.

Alfonso heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot archivaris en is daarnaast vertrouwenspersoon van de afdeling; Emmalien werkt nu als alimentatie medewerker. Zij vormen een stabiele factor bij de voormalige Voogdrijraad van de Antillen en nu van de Voogdijraad Caribisch Nederland.

Directeur Voogdijraad CN, Curvin George zei in zijn speech dat hij er trots op is om deze mensen in zijn organisatie te hebben. Ondanks de interne veranderingen bij het professionaliseren van de Voogdijraad in de afgelopen jaren, zorgen zij ervoor dat de organisatiecultuur levendig blijft. Hij sprak namens het gehele team en bedankte hen voor hun inzet voor de Voogdijraad op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Renovatie Kaya Nikiboko Zuid, 2e fase

De eerste fase van het project “renovatie Kaya Nikiboko Zuid” is half juni afgerond. De weg tussen de rotonde bij v/d Tweel en de nieuwe rotonde ter hoogte van Kaya Kanari is weer open voor verkeer.
De tweede fase van het project zal in de week van 23 juni 2014 van start gaan. Fase 2 bestaat uit twee delen, te weten:

Fase 2a:
Renovatie van het gedeelte Kaya Nikiboko Zuid vanaf de nieuwe rotonde (kaya Kanari) t/m de T-kruising van de weg met de Kaya Sabana.
De weg zal worden gerenoveerd conform de eerste fase; langs de rijbaan worden fietsstroken aangebracht, aan de westkant komt een voetpad.

Fase 2b:
Aanleg rotonde ten westen van de kerk met de aanzet van de aansluitende wegen.
Als eerste zal fase 2a worden uitgevoerd. Deze fase zal naar verwachting in december dit jaar zijn afgerond. Afhankelijk van de voortgang van het project en externe omstandigheden (bijvoorbeeld regenseizoen) zal in een later stadium worden besloten of fase 2a (rotonde) ook nog dit jaar zal worden uitgevoerd.
De eerste maanden van het project (fase 2a) zullen worden gebruikt om de kabels en leidingen ondergronds aan te brengen en te saneren. Tevens zal dan de hemelwaterriolering en de bermen (voetpad) worden gemaakt. Tijdens deze periode zal de weg overdag geheel afgesloten zijn. Vanaf 4 uur zal de weg worden opengesteld als 1-richtingsweg.
In een later stadium, tijdens het aanbrengen van de wegfunderingen en asfalt, zal de weg dag en nacht afgesloten zijn.

Tijdens het werk zal er een omleidingsroute worden ingesteld. De bedrijven die aan de Kaya Nikiboko Zuid liggen, zullen bereikbaar blijven. Met borden zal dit worden aangegeven. Met de desbetreffende bedrijven is reeds overleg gevoerd. Tijdens de uitvoering zal om de 3 á 4 weken met de bedrijven worden overlegd over de voortgang van het project en eventuele problemen die zich zouden kunnen voordoen.

Afspraken n.a.v. het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen BES van 19 juni 2014

Meerjarenprogramma
In de CN-week is met de openbare lichamen voor het eerst gesproken over een meerjarenprogramma voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Afgesproken is dat de komende maanden een meerjarenprogramma met de eilanden zal worden uitgewerkt, dat kan worden gedragen door het Rijk en de eilandbesturen. Volgend jaar vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.

Vrije uitkering
Er zal een onderzoek komen naar de hoogte van de vrije uitkering. In de vrije uitkering is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met gewijzigde inwonersaantallen.

Ook is een actualisatie nodig van het referentiekader onderzoek aan de situatie in
2014. De regelgeving en ambities zijn sinds 2011 (de basis van de huidige vrije uitkering) gewijzigd. Ook zijn – dikwijls met rijksmiddelen – eilandelijke achterstanden aangepakt, maar is beperkt rekening gehouden met de (hogere) structurele (onderhouds) lasten hiervan.

Stimulering economie en sociaal
Voor economische ontwikkeling wordt in totaal 1,4 mln euro (cumulatief) door BZK ter beschikking gesteld (uit de restmiddelen SONA/AMFO) voor de drie openbare lichamen.

Bovenop de reeds beschikbaar gestelde gelden van 5,3 mln euro (cumulatief) door VWS, SZW en W&R voor de integrale aanpak van sociaaleconomische problematiek, stelt BZK extra middelen ter beschikking voor de sociale problematiek ter grootte van 2 mln euro (cumulatief).

Het kabinet en het bestuurscollege van Bonaire omarmen de centrumvisie op Kralendijk. Het kabinet is bereid te bezien onder welke voorwaarden de hiervoor benodigde panden waar nu rijksambtenaren zijn gehuisvest kunnen worden betrokken bij deze visie. Er zullen nadere afspraken om te komen tot een nieuw bestuursgebouw. De Rijksgebouwendienst zal in samenspraak met de eilandbestuurders deze nieuwbouw realiseren. Hiermee kan de eilandelijke overheid beter en efficiënter haar taken uitvoeren. De eventuele besparingen bij de openbare lichamen, worden door de eilanden ingezet voor het bestrijden van de sociaaleconomische problematiek.

Er komt een nieuw bestuursgebouw op Sint Eustatius voor zowel rijksambtenaren als eilandelijke ambtenaren. Tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen hebben de minister van BZK en het bestuurscollege van Sint Eustatius hierover een convenant ondertekend.

Met ingang van heden is PUM Netherlands senior experts (Programma Uitzending Managers) inzetbaar voor ondernemers en overheden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BZK neemt de overheadkosten van deze organisatie voor haar rekening.

Certificaat uitreiking STINAPA Junior Rangers

Op vrijdag 13 juni bij Divi Flamingo Beach Resort, vond de certificaatuitreiking plaats voor de STINAPA Junior Rangers. Gedurende het schooljaar hebben deze jongeren hun tijd, 2 halve dagen per week, besteed aan het STINAPA Junior Rangers programma.

Desiree Croes, coordinator van de afdeling Natuur en Milieu Educatie van STINAPA, is al 4 jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma. 36 jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar, hebben het afgelopen schooljaar veel tijd besteed aan het bestuderen van de natuur en bovendien hebben zij vrijwillig verschillende werkzaamheden verricht. Elke dinsdagmiddag en zaterdagochtend kwamen de jongeren vol enthousiasme samen. Niet alleen om te leren maar ook om samen plezier te hebben.
Deze jongeren leren niet alleen over de natuur en milieu van ons eiland, maar krijgen ook de kans om hun leiderschap capaciteiten te ontwikkelen. Ze leren met respect te luisteren naar de mening van een ander en presentaties te geven voor een groot publiek.
Mw. Lydia Emerencia, fan van het Junior Rangers programma, was degene die de certificaten aan de jongeren overhandigde. Tevens werden de sponsoren en vrijwilligers in het zonnetje gezet, als blijk van waardering aan allen die op de een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de STINAPA Junior Rangers. Hier maakte Desiree gebruik van een Afrikaanse gezegde:” Je hebt de hulp nodig van een heel dorp om een kind op te voeden. Wij bij STINAPA kunnen het niet alleen, we hebben de hulp nodig van iedereen. Hartelijk bedankt voor de bijdrage die jullie hebben geleverd aan de STINAPA Junior Rangers.”

Organisaties die certificaat van erkenning mochten ontvangen:
Cargill – Voor hun financiele steun
RBC Bank Bonaire – Voor hun financiele steun
ACU – Voor hun financiele steun
Divi Flamingo – voor hosting de graduation party
Dive Friends Staff i personal – Voor duiklessen
Dive Divi Flamingo – voor het uitlenen van duikmaterial en ook boat dives.
GoooDive Bonaire – voor training Lionfish jagers binnen de Junior Rangers
Cressi-Theo Knevel – voor training technisch ouderhoud van ‘regulator’ en werken met een ‘dive computer’.
Carib Inn – Voor onderhoud van de duik uitrustingen

Voor hun steun aan het programma:
Dutch Caribbean Nature Alliance, Sea Turtle Conservation,
Conch Bonaire – Sabine Engel, Kevin O’Brian, Echo Foundation, CIEE Bonaire, Hecky van Romondt, Mangrove Center, Irene Da Cunda, Agnes Joosten, Rosemary Kurty

Vrijwilligers van het programma:
Suzy Swijgert, Pamela Werdath, Tjerk Reintjes, Danielle Noeken, Dedrie & Ulf Pederson, Paulo Bertuol, MonaLisa Domacasse, Ramon de Leon, Fernando Simal

Luchtvaartsector commiteert zich aan plan nieuwe terminal Flamingo Airport

De Nederlandse luchtvaartsector heeft zich bereid verklaard de plannen voor de vernieuwing en uitbreiding van Flamingo Airport actief te steunen.
Tijdens een bijeenkomst op Schiphol is onder voorzitterschap van gedeputeerde Edsel Winklaar een stuurgroep geïnstalleerd die tot taak heeft de plannen in een stroomversnelling te brengen. Tot de stuurgroep zijn onder meer toegetreden CEO Camiel Eurlings van KLM, vice chairman Peter Hartman van Air France-KLM en CEO Elie Bruynixcks van TUI/Arke . Ook de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij InselAir heeft toegezegd zich bij het initiatief aan te sluiten. Jan Kloos, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het vliegveld, maakt eveneens deel uit van de stuurgroep die in het bijzijn van gezaghebber Edison Rijna is geïnstalleerd.

Daar werd ook het voorontwerp van het architectenbureau Van Ringen in Groningen gepresenteerd. De opdracht was de lokale sfeer en het openluchtconcept van het huidige stationsgebouw te behouden. Met een vloeroppervlakte van ruim 8000 vierkante meter op de begane grond wordt de terminal twee keer zo groot. De indeling is er op gericht om de passagiersstromen, met inachtneming van de internationale veiligheidsnormen, efficiënt en comfortabel te verwerken.

Daarnaast is er plaats voor o.a. restaurants, winkels etc. Een nieuwe terminal is onderdeel van fase 3 van de vernieuwing en uitbreiding van de luchthaven. Fase 1 bestond uit de verlenging van de startbaan. Fase 2 omvat een nieuwe verkeerstoren en nieuw platform. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal deze tweede fase, net als de eerste, bekostigen, maar voor fase 3 moet BIA NV zelf op zoek naar financiering. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen, is een nieuwe terminal onontbeerlijk.

BIA hoopt hiervoor tegen gunstige voorwaarden een lening van de Nederlandse overheid te krijgen. Een investering die zichzelf terugverdient omdat van een adequate luchthaven een sterke economische impuls uitgaat die veel extra werkgelegenheid met zich mee zal brengen. Zo wil de KLM samen met de regionale airlines Inselair en het Braziliaanse GOL van Bonaire een ‘hub’ te maken tussen Europa en Latijns-Amerika. Volgens Hartman heeft ook partner Delta interesse om Flamingo Airport te gebruiken als knooppunt tussen Noord- en Zuid-Amerika. Hij ziet tevens een rol voor Bonaire op het gebied van luchtvracht.

Voorwaarde is wel dat fase 3 wordt uitgevoerd. Stuurgroepvoorzitter Winklaar heeft van Air France-KLM, Arke en Luchtverkeersleiding Nederland de toezegging gekregen dat deze partijen zich maximaal zullen inzetten om politiek Den Haag ervan te overtuigen dat het verstandig is te investeren in de ontwikkeling van de infrastructuur van Bonaire. Dat is het effectiefste wapen tegen werkloosheid, armoede en verpaupering, aldus de stuurgroep.

GGD Bonaire meldt bevestigd geval van Chikungunya op Bonaire

De Afdeling Publieke Gezondheidszorg/GGD Bonaire heeft op vrijdag 13 juni 2014 een melding van een bevestigd geval van Chikungunya ontvangen. Het gaat om één geval. Uit onderzoek door de Afdeling Publieke Gezondheidszorg/GGD Bonaire blijkt dat de ziekte hoogstwaarschijnlijk in het buitenland is opgelopen. De Afdeling Publieke Gezondheidszorg/GGD heeft de nodige preventieve maatregelen genomen.

Chikungunya komt voor in gebieden rond de Indische oceaan, in een deel van Afrika en recent sinds oktober 2013 ook in de Caraïben. De ziekte verloopt over het algemeen mild, maar in uitzonderlijke situaties kunnen langdurige klachten optreden. De maatregelen die genomen moeten worden om te verkomen dat Chikungunya zich verspreid, zijn dezelfde maartregelen die genomen moeten worden om Dengue te voorkomen. Zowel het Dengue als ook het Chikungunyavirus wordt overgebracht door de mug Aedes aegypti. Deze muggen steken overdag.

De ziekte begint acuut met griepachtige verschijnselen. Typische symptomen van een Chikungunya infectie zijn koorts, gewrichtsklachten en huiduitslag. De naam Chikungunya komt uit het Swahili en betekent “hetgeen dat krom maakt” door de soms hevige gewrichtspijnen die de ziekte kan veroorzaken. De ziekte verloopt meestal mild. De klachten verdwijnen spontaan en duren meestal niet langer dan een week. Slechts zelden treden complicaties op. Na eenmaal de ziekte te hebben doorgemaakt, is er sprake van levenslange immuniteit.

U kunt zichzelf beschermen tegen deze ziekte door te voorkomen dat u wordt gestoken door deze mug. Wanneer u koorts heeft, dient u zich extra goed te beschermen tegen muggenbeten, om te voorkomen dat u de ziekte via een mug overdraagt naar een ander.

De meest effectieve preventie van de ziekte van Chikungunya en Dengue is het voorkomen van broedplaatsen van deze muggen. Een mug heeft niet veel water nodig en kan al broeden in een voorwerp ter grootte van een dopje van een frisdrank fles. De Afdeling Publieke Gezondheidszorg/GGD Bonaire adviseert u daarom om minimaal één keer per week uw huis en uw tuin te inspecteren op mogelijke broedplaatsen van muggen en deze broedplaatsen te verwijderen. Tonnen en drums die worden gebruikt om water op te vangen, dienen goed te worden afgesloten met bijvoorbeeld muggengaas of doek. Voorwerpen zoals autobanden, etensbakjes, emmers, waar water in kan blijven staan, dienen te worden weggegooid of op een droge plaats te worden bewaard.

Dengue en Chikungunya bestrijding wordt gedaan door de Afdeling Publieke Gezondheidszorg/GGD Bonaire en de Sectie Vector Controle in nauwe samenwerking met alle relevante actoren. Dit wordt gedaan op een geïntegreerde wijze gebaseerd op de richtlijnen van de World Health Organization (WHO).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Publieke Gezondheidszorg/GGD op telefoonnummer 717-8839.

Aanstelling Interim-directeur en Nieuw Bestuurslid STINAPA

Het Bestuur van STINAPA heeft het genoegen u mee te delen dat per 1 juni 2014 de heer Johan Afman is aangetreden als Interim-directeur voor de periode van 1 jaar. In deze functie volgt hij de heer Willem van Hees op die deze functie ruim zes maanden heeft uitgeoefend. Het Bestuur van STINAPA is de heer van Hees dankbaar voor het kundig leiden van STINAPA gedurende deze periode.
De heer Johan Afman heeft eerder functies bekleed op Bonaire bij het toenmalige Eilandgebied Bonaire en was in opdracht van het Eilandgebied betrokken bij werkzaamheden ter voorbereidingen van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Tevens is de heer Charles Vos toegetreden tot het Bestuur van STINAPA en is bovendien benoemd tot Secretaris. Charles Vos heeft twee jaar op Bonaire gewerkt als General Manager van Sand Dollar en is onlangs benoemd als General Manager van Divi Flamingo.
De heer Charles Vos volgt de heer Chris de Bres op als vertegenwoordiger van BONHATA in het Bestuur van STINAPA.

De heer Chris de Bres heeft enige tijd geleden als bestuurslid en (plv) Secretaris afscheid genomen van STINAPA. De heer De Bres heeft veel werkzaamheden voor STINAPA verricht en heeft steeds blijk gegeven van een grote betrokkenheid bij het behalen van de doelstellingen van STINAPA. Het bestuur van STINAPA kijkt daarom met dankbaarheid terug op de bestuursperiode van Chris de Bres.