Project “renovatie Kaya Nikiboko Zuid” uitgelopen

Het project “renovatie Kaya Nikiboko Zuid” is uitgelopen doordat er vertraging is opgetreden in de aanleg van nieuwe kabels en leidingen.
De planning van het project is op dit moment als volgt:
Rotonde Kaya Kanari:
Er dienen nog werkzaamheden uitgevoerd te worden m.b.t de aanleg van bestratingen en het asfalt in de fietspaden moet nog worden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zullen op ca. 11 april zijn afgerond.
De rotonde zal dan worden opengesteld voor verkeer.
De tak op de rotonde met de Kaya Nikiboko Zuid aan de zuidzijde zal nog wel gesloten blijven i.v.m. met nog uit te voeren werkzaamheden op de Kaya Nikiboko Zuid (vanaf de rotonde v/d Tweel t/m de nieuwe rotonde Kaya Kanari).

Kaya Nikiboko Zuid (vanaf de rotonde v/d Tweel t/m de nieuwe rotonde Kaya Kanari):
Op dit traject moet er nog een deel van de hemelwaterafvoer worden aangelegd. Ook de bestratingen in de voetpaden, parkeervakken en de fietsstroken moeten nog worden uitgevoerd. Tot slot wordt de laatste laag asfalt op de rijbaan aangebracht.
De verwachting is dat deze werkzaamheden ca. half mei zijn afgerond en de Kaya Nikiboko Zuid kan worden opengesteld voor verkeer.

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Julian Woodley bezoekt Bonaire

Vanaf 1 mei aanstaande zal de heer Woodley optreden als waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Deze waarneming zal duren tot het moment dat er een nieuwe Rijksvertegenwoordiger door het kabinet is benoemd. Om zijn taken vanaf 1 mei goed te kunnen vervullen is de heer Woodley deze week een aantal dagen op Bonaire geweest. Hij heeft onder andere gesprekken gevoerd met de diensthoofden van de Rijksdienst Caribisch Nederland, het Openbaar Ministerie, de korpschef, de wnd. gezaghebber van Bonaire en het bestuurscollege. De heer Woodley zal de taken in principe vanaf Sint Eustatius uitvoeren en periodiek Bonaire bezoeken.

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Europees Nederland

De levensverwachting bij geboorte in Caribisch Nederland in 2012 komt voor mannen en vrouwen uit op 80,2 jaar. Dit is 0,9 jaar lager dan in Nederland. Op de 65e verjaardag is het verschil in de levensverwachting slechts 0,1 jaar. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS met een voor Caribisch Nederland aangepaste methodiek. Door de grote jaarlijkse variatie in de sterfte- en bevolkingsgegevens is de levensverwachting voor Caribisch Nederland wel door onzekerheid omgeven.

In de grafiek wordt de levensverwachting op de 65e verjaardag weergegeven met de onzekerheidsmarges. De onzekerheidsmarges geven de bandbreedte weer waarbinnen de jaar-op-jaar-variatie in de levensverwachting naar alle waarschijnlijkheid zal liggen. Wat opvalt is dat de levensverwachting op de 65e verjaardag in Nederland volledig binnen de marge valt van de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland. Hieruit kan worden opgemaakt dat de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland niet significant verschilt van de levensverwachting op de 65e verjaardag in het Europese deel van Nederland. Gemiddeld over de hele periode lag de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland 0,75 jaar onder de levensverwachting op de 65e verjaardag in Nederland.

Berekeningswijze
De levensverwachting bij geboorte en op verschillende leeftijden wordt berekend aan de hand van een overlevingstafel. Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in een bevolking. Als basis voor de overlevingstafel dienen de waargenomen leeftijdsspecifieke sterftegegevens voor een bepaald jaar en de waargenomen leeftijdsspecifieke bevolkingsaantallen aan het begin en het einde van dat jaar.

De CBS-overlevingstafel voor het Europese deel van de Nederlandse bevolking wordt berekend per jaar en per leeftijd met een bovengrens van 99 jaar of ouder. Vanwege het kleine aantal inwoners van Caribisch Nederland moet de methodiek worden aangepast. Voor de aangepaste methodiek wordt er gebruik gemaakt van een overlevingstafel met vijfjaarsleeftijdsgroepen en een bovengrens van 85 jaar, regressieanalyse en een correctie voor de jongere leeftijden.

Gegevens over de bevolking op 1 januari en het aantal overleden per jaar over de periode 1998-2010 zijn afkomstig van het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA). Vanaf 2010 zijn de gegevens gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de bevolkingsadministratie voor Caribisch Nederland.

Gemiddeld overlijden per jaar 95 van de 17 duizend inwoners van Caribisch Nederland. In 2001 overleed het kleinste aantal personen (71), terwijl in 2011 het aantal overledenen flink hoger lag dan in andere jaren (140).

Deelnemers aan de Job Program Bouw hebben eerste fase afgerond

Afgelopen vrijdag hebben de deelnemers aan de Job Program Bouw de eerste fase afgerond in hun opleiding als bouwvakker in het kader van het Project Integrale Wijkaanpak Bonaire.

Gedurende 6 weken hebben de studenten een bouw praktijktraining gevolgd in de bouwdisciplines bouw timmeren, tegelzetten en stukadoren. Naast het praktijkgedeelte hebben zij ook lessen gehad in toegepast rekenen en coaching in verschillende aspecten die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling.

Met ingang van 1 april a.s. gaat de tweede fase van hun kwalificatietraject van start. Zij treden dan in dienst bij aannemers in de bouwwereld waar ze 4 dagen in de week werken en 1 dag naar school gaan om de opleiding bouw timmeren niveau 2 bij het vakopleidingsinstituut SGB MBO te gaan volgen.

De studenten kregen als opdracht het bouwen van een huisje waarbij zij moesten meten, gipsplaten aanbrengen, tegelzetten, deuren en ramen ophangen en het stukadoren van wanden om aan te tonen dat zij over genoeg vaardigheden beschikken om in de bouw te gaan werken. Deze opdracht werd door alle studenten naar tevredenheid uitgevoerd.

De verantwoordelijke instantie voor het organiseren van het Job Program Bouw dat een onderdeel is van het project Integrale Wijkaanpak Bonaire is Directie Samenleving en Zorg. De uitvoering en coördinatie van het Job Programma Bouw is in handen van CANCAN Training en Advies NV. Op de foto ziet u de trotse studenten, de docenten en de Job coach bouw naast een van de huisjes die gebouwd werden.

Integriteitstraining Belastingdienst CN

Op vrijdagmiddag 21 maart 2014 heeft de Belastingdienst CN een training over integriteit gehouden voor al haar medewerkers op Bonaire. Het doel van de bijeenkomst was om dit belangrijke onderwerp te bespreken vanuit een aantal perspectieven.

Sprekers waren onder meer de directeur BCN dhr. Angel Bermudez, mw. Marisela Croes, voorzitter Kamer van Koophandel Bonaire en plv. directeur RCN dhr. Arno van Dongen. Deze week zullen de medewerkers in teamverband zich verder verdiepen in de gezamenlijke waardes en gedragsnormen.

Vernieuwingen in het Washington Slagbaai nationaal park

STINAPA rangers zijn momenteel bezig met het verbeteren van de faciliteiten in Washington Slagbaai National Park door het plaatsen van bankjes in aangewezen gebieden voor ontspanning en recreatie.

De park rangers zijn druk met het bouwen van nieuwe houten bankjes welke in het park worden geplaatst, zodat er meer zitplaatsen zijn voor de bezoekers om te genieten van het uitzicht, te lunchen en uit te kijken naar vogels en andere dieren. De barbecue hoek bij Playa Funchi heeft sinds kort 2 nieuwe bankjes, vanwaar bezoekers een prachtig uitzicht over de baai hebben.

Er zijn ook 10 nieuwe bankjes geplaatst bij Boka Slagbaai. Twee daarvan staan aan de rand van de Salinja zodat bezoekers rustig kunnen zitten als ze de flamingo’s en andere watervogels willen bekijken.
Andere bankjes zijn geplaatst op schaduw plekken rondom Slagbaai. Terwijl STINAPA personeel deze verbeterde picknickplaatsen fotografeerde, zagen zij een zelden op Bonaire geziene vogel.

Deze bonte zanger (Mniotilta varia) heeft een gestreepte bundel van zwarte en witte veren. De prachtige vogel speurt in de schors van boomstammen naar insecten. Het zijn trekvogels en dit exemplaar is waarschijnlijk via Bonaire onderweg vanuit Venezuela naar de Verenigde Staten.
Kijk uit naar deze zeldzame vogels en geniet van de nieuwe picknickplekken in het park!

Nieuwe serie trainingen Kamer van Koophandel Bonaire

Op 31 maart aanstaande start de Kamer van Koophandel een nieuwe serie trainingen voor ondernemers. De serie bestaat uit een viertal trainingen met de onderwerpen; het starten van een onderneming, het opzetten van een bedrijfsadministratie, belastingen voor de eenmanszaak en wet- en regelgeving.

De trainingen zijn voor zowel starters als al gevestigde ondernemers en zijn bedoeld om hen op weg te helpen en te ondersteunen op het ondernemerspad.
Nieuw is dat de trainingen worden gegeven door professionals van gerenommeerde bedrijven uit het Bonairiaanse bedrijfsleven, de mensen die dagelijks werken met het onderwerp dat op een trainingsavond aan bod komt. Zij zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden de ondernemers kennis bijbrengen op hun vakgebied, zo krijgen ondernemers altijd de juiste informatie en krijgen zij tijdens een trainingsavond antwoord op hun specifieke vragen.

De trainingen vinden plaats in het APNA gebouw aan de Kaya International z/n, en zijn zowel in het Papiaments als in het Nederlands te volgen. De avonden beginnen om zeven uur en duren inclusief een pauze met verfrissing en een snack ongeveer tweeënhalf uur. Per trainingsavond zijn er twintig plaatsen beschikbaar en men dient zich vooraf in te schrijven om een avond bij te wonen. De kosten voor het bijwonen van een training zijn $10,- per avond. Aan het einde van de avond ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Inschrijven kan dagelijks tijdens openingsuren van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur bij de Kamer van Koophandel aan de Kaya Grandi 67. Verdere informatie is te verkrijgen bij Hennyson Thielman hthielman@kvkbonaire.com telefoonnummer 717 5595 ext 5003 of Ellen van Dongen evandongen@kvkbonaire.com 717 5595 ext 5005.

Certificaat uitreiking basisopleiding adviseur in een politiek bestuurlijke context

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft in samenwerking met de Bestuursacademie BES een programma ontwikkeld voor de Afdelingshoofden en Beleidsadviseurs; Basisopleiding ‘Adviseur in een Politiek Bestuurlijke Context’.
Het doel van deze opleiding is om de inhoudelijke kwaliteit van beleidsnota’s en adviezen te verhogen en de adviesvaardigheden te versterken.

De opleiding heeft 6 maanden geduurd en het is zeer intensief geweest.
De opleiding werd afgesloten met een ‘Meesterproef’ dat de beleidnotitie waaraan de deelnemers gedurende de opleiding hebben gewerkt.

Op vrijdag 14 maart hebben in totaal 6 deelnemers de ‘Meesterproef’ gepresenteerd aan de examencommissie en de basisopleiding succesvol afgerond.

Gezien de strenge eisen die aan de opleiding zijn verbonden, waaronder 100% aanwezigheid, dienen in totaal nog 5 deelnemers een module in te halen voordat zij de cursus afronden. Zij zullen binnen een afzienbare periode ook hun certificaat in ontvangst kunnen nemen.

De kandidaten waren Suhaidi Hanse, Oswin Cristina, Ally Pourier, Aisha Elstak, Marugia Janga en twee kandidaten deelnemers, waren Timotheo Silberie en Carlos Pourier.

Openbaar Lichaam Bonaire ondertekent intentieverklaring met TNO Caribbean

Op zaterdag 15 maart 2014 hebben gedeputeerde van onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling dhr. J. Kroon en gedeputeerde van onder andere Economische Zaken dhr. E. Winklaar, namens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), een intentieverklaring ondertekend met dhr. J. Ebbing; directeur Caribbean Branch Office TNO (CBOT).
TNO is een erkend Nederlands kennisinstituut, met ca. 3700 medewerkers. Sinds 2012 is de organisatie ook gevestigd op Aruba, met als focus het Caribisch gebied en Latijns Amerika.

De ondertekening van de intentieverklaring is een nieuw hoogtepunt voor Bonaire. Het eiland heeft de doelstelling om een economische ontwikkeling te realiseren die verder reikt dan de toeristische dienstverlening. Zo wil het eiland haar economische ontwikkeling gebaseerd op het zogeheten ‘Blue Economy Concept’ (zelfvoorzienend duurzaam concept) verder gaan uitdragen. De intentieverklaring brengt die doelstelling dichterbij.

Partijen hebben afgesproken om de mogelijkheden om samen te werken verder te onderzoeken en uit te werken. Bovendien wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor CBOT om een nevenvestiging te openen op Bonaire.
De focus zal worden gelegd op; milieu, energie, constructiemateriaal & constructiemethodieken, innovatie landbouw, telecommunicatie en transport & logistiek.

“Met deze intentieverklaring heeft Bonaire een nieuwe stap gezet in de richting van de diversificatie van haar economie. Ook worden er deuren voor ons geopend, zodat we in contact kunnen komen met diverse bedrijven en instituten in Europa en in onze regio, via CBOT. We zijn dan ook erg verheugd met deze nieuwe ontwikkeling”, aldus gedeputeerde Winklaar.

De belangrijkste punten uit de intentieverklaring betreffen, onderzoek naar:

• De opening van een dependance of nevenvestiging van CBOT op Bonaire van waaruit (inter)nationale kennisoverdracht kan plaatsvinden;

• De wijze waarop door Partijen nadere programmatische invulling en uitvoering kan worden gegeven aan ‘Blue Economy’, teneinde een economische impuls te bewerkstelligen voor Bonaire;

• De wijze van verenigen, mobiliseren en coördineren/aansturen van lokale belanghebbenden bij ‘Blue Economy’;

• Het verweven van bestaande (lokale) initiatieven met een programmering voor ‘Blue Economy’

• Het zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking op de diverse deelgebieden van ‘Blue Economy’ met andere Caribische eilanden, waaronder in het bijzonder Aruba en Curaçao;

Begin van de zomer wordt duidelijk of bovengenoemde ambities op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Unkobon: Geen aandacht voor rechten klant bij Digicel en UTS

Wereldwijd is 15 maart tot Dag van de Consumentenrechten aangewezen (World Consumer Rights Day, WCRD). In 2014 richt de WCRD zich op de markt van de mobiele telefonie en heeft als thema “Fix our Phone Rights” Unkobon (de consumentenbond van Bonaire) ondersteunt de jaarlijkse activiteiten van de internationale bond.

Op 27 januari 2014 stuurde Unkobon een brief aan Digicel, UTS met de vraag op welke wijze deze bedrijven inhoud wilden geven aan een vijftal gerechtvaardigde wensen van de consument.
Ook na een telefonisch rappel kreeg Unkobon geen inhoudelijke reactie van deze bedrijven. In combinatie met de vele klachten die bij Unkobon bekend zijn, blijkt hieruit dat deze bedrijven een schrijnend gebrek aan belangstelling hebben voor hun klanten.

TELBO, dat over twee maanden mobiele telefonie wil lanceren en daarom ook een brief kreeg van Unkobon, bleek wel bereid met Unkobon in gesprek te gaan over de rechten van hun klanten. Unkobon is positief over het voornemen van TELBO om klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren.

Dag van de Consumentenrechten

Op 15 maart 1962 hield President John F Kennedy een toespraak tot het Amerikaanse Congres waarin hij de rechten van de consument aan de orde stelde. Hij was de eerste wereldleider die dit deed en de Internationale Consumentenorganisatie (Consumers International) heeft 15 maart daarom aangewezen als dag van de consumentenrechten (World Consumer Rights Day, WCRD).

De WCRD 2014 heeft als thema “Fix our Phone Rights”, “Leg onze telefoonrechten vast.” De activiteiten richten zich op het realiseren van de volgende zaken:
1. De consument wil eerlijke contracten, uitgelegd in duidelijke, volledige en toegankelijke taal
2. De consument wenst waar voor zijn geld
3. De consument wil een eerlijke en transparante facturering
4. De consument wil de macht over zijn eigen informatie
5. De consument wil gehoord worden als hij klachten heeft

De brief die Unkobon op 27 januari stuurde aan Digicel, UTS en TELBO gaf een nadere toelichting op deze gerechtvaardigde wensen met de vraag om op korte termijn te overleggen over de wijze waarop de bedrijven actie zouden nemen om hun klanten tegemoet te komen.

Voorzitter Celia Fernandes Pedra van Unkobon is teleurgesteld over het resultaat: “De bedoeling was om voor 15 maart door middel van een persconferentie aandacht te besteden aan de WCRD 2014 en het publiek te informeren over de uitkomsten van ons overleg met de aanbieders van mobiele telefoondiensten op Bonaire. Er zijn veel klachten over Digicel en UTS. Unkobon wil dat er verbetering komt in de dienstverlening. De Dag van de Consumentenrechten was voor Digicel en UTS een uitgelezen kans om met aandacht voor hun klanten positief in de publiciteit te komen. Helaas hebben ze deze kans laten liggen. Zelfs na de zes weken die zijn verstreken na het versturen van onze brief, hebben Digicel en UTS geen inhoudelijke reactie gegeven. Hieruit blijkt dat deze providers geen boodschap hebben aan de wensen van hun klanten.”

Unkobon is blij dat TELBO wel bereid is gebleken om met de consumentenorganisatie in gesprek te gaan. De bond wijst er op dat het voor bedrijven belangrijk en winstgevend is om rekening te houden met de wensen van de klant. Ook op Bonaire worden de consumenten steeds mondiger en ze zien wat het oplevert als ze zich verenigen in de consumentenbond.