PHU: Een dief bereidt zijn inbraak voor

Deze dief doet het openlijk. Hij legt publiekelijk een ‘evaluatie van de Rijkscoördinatie’ pal naast de voordeur van het BES-huis neer. Dat is de koevoet waarmee hij het huis zal openbreken. Vervolgens overlegt hij openlijk met zijn UPB-medeplichtigen, waarna begin volgend jaar de ‘precieze contouren van de evaluatie’ (lees: ‘de inbraak’) bekend zullen worden gemaakt. Deze dief is niet dhr. Stolte. Hij is slechts diens vertegenwoordiger. De dief zelf is het Rijk.

Je kunt straks niet beweren dat je niet gewaarschuwd bent! Als wij deze ‘voorbereiding’ laten doorgaan, weten we straks precies hoe we bestolen zullen worden. Maar deze inbraak is natuurlijk volkomen in strijd met de letter en geest van de Slotverklaring uit 2006: “Vijf jaar na het moment waarop de drie eilanden een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse staatsbestel verkrijgen, wordt de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk geëvalueerd”.

Er staat dus NIETS over het vooraf vaststellen van de ‘precieze contouren’ van de evaluatie. Iedereen moet zich aan de afspraak houden en netjes wachten tot de 5 jaar verstreken zijn. Pas dan is het tijd om over de ‘contouren’ van de evaluatie besprekingen te voeren. Na 5 jaar zijn er inmiddels ook verkiezingen geweest. In een democratie geeft men eerst het volk de kans zich uit te spreken. Beter nog bij referendum, omdat staatkundige structuur zeer ingrijpend is.

Maar dit Nederland is een dief van de democratie die zich thans voorbereidt op het roven van de evaluatie. En UPB doet mee! Eerst heeft de UPB ervoor gezorgd dat Bonaireanen tweederangs burgers zijn geworden. En nu helpen ze Nederland om de evaluatie te stelen. Het volk krijgt nog één kans om dit alles in andere richting om te buigen en dat is tijdens de verkiezingen van 2015. Als je tweederangs burgerschap leuk vindt en als je graag bestolen wordt, stem dan vooral UPB!

Bonaire heeft nog geen ‘goedkeuringsreferendum’ gehouden, omdat de poging daartoe eind 2010 resulteerde in een ongeldig referendum. Er is in 2010 dus geen ‘ja’ en geen ‘nee’ gezegd. Er is helemaal NIETS gezegd. De reden was dat 2010 te vroeg was voor een referendum. Hoe kun je nu iets goed- of afkeuren dat je niet kent? Terecht bleven de burgers thuis en lieten zich door zelfzuchtige politici niet van de wijs brengen. Resultaat: ongeldig referendum!

Daarmee heeft Bonaire haar recht behouden om alsnog een ‘goedkeuringsreferendum’ over de huidige staatkundige structuur te organiseren. Als men maar één kogel heeft, moet men op het juiste moment schieten. Volgens de PHU is dat juiste moment NA de verkiezingen van 2015 en VÓÓR de evaluatie. De evaluatie mag pas gehouden worden NADAT het volk zich bij referendum heeft mogen uitspreken over het ‘Openbaar Lichaam’. Het volk is wat de PHU betreft dus aan de illegale ‘evaluatiecontouren’ van Nederland en de UPB totaal NIET gebonden.
Het wordt tijd om Brussel en de UN te hulp te roepen. Bonaire alleen is tegen de Nederlandse Stoomwals niet opgewassen.

Namens de PHU,
Michiel Bijkerk, voorzitter

Spannende finale kookwedstrijd tijdens gezondheidsmarkt

Op zondag 29 september vond tijdens de gezondheidsmarkt de finale van de kookwedstrijd plaats, die in het kader van de gezondheidsmaand is georganiseerd. Tien finalisten gingen met elkaar de strijd aan. De kwaliteit van de teams was zo hoog, dat er uiteindelijk twee eerste prijs winnaar werden uitgeroepen door de jury.

De winnaars
1e prijs: Team Sorpresa 2 en Sharlon & Sons
2e prijs: Entre Amigos
3e prijs: Rekresaroyo B
Creativiteitsprijs: Kome Dushi Salu

De winnaars wonnen allemaal gezonde prijzen en mooie trofeeën , die speciaal voor deze gelegenheid waren ontworpen. De prijzen werden uitgereikt door Sybren van Dam, directeur RCN. Hij benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van gezond eten en gezond leven, in het belang van een gezonde ontwikkeling van de samenleving. RCN vindt het belangrijk om samen te werken met de openbare lichamen en organisaties op de drie eilanden als het gaat om het welzijn van de inwoners.

Gezondheidsmarkt
De finale van de kookwedstrijd vond plaats tijden de gezondheidsmarkt. Deze vormde de afsluiting van de gezondheidsmaand, die de maand september werd gehouden. Het idee van de gezonde kookwedstrijd is ontstaan bij RCN/communicatie, dit sloot prima aan bij het thema van de gezondheidsmaand ‘obesitas’.

De gezondheidsmarkt was zeer succesvol, veel bezoekers kwamen af op de stands die allemaal met gezondheid en gezond leven te maken hadden. Het thema van de markt was:
Bo salú den balansa:
“Uni forsa i konosementu, ban traha huntu pa un Boneiru salú”

Eerste leerling-bouwplaats Caribisch Nederland bij renovatie Kolegio San Bernardo op Bonaire

Op donderdag 26 september 2013 was de eerste leerling-bouwplaats van Caribisch Nederland een feit. SGB-leerlingen Brandon de Palm en Raymond Melaan zijn MBO TMA 2 leerlingen die aan de slag gaan op de leerling-bouwplaats van Kolegio San Bernardo. Brandon en Raymond werden daarom door de Rijksgebouwendienst in het zonnetje gezet. Uit handen van projectleider Leone Vrieling ontvingen zij een mooie veiligheidsuitrusting: een bouwhelm, veiligheidsschoenen en een werkbroek. Leermeester Jan Schouten van BonNed Contractors B.V. keek trots toe. Brandon en Raymond zullen de komende weken eerst aan de slag gaan met de voorbereiding voor het installeren van de toiletgroepen en het voorbereiden van de bouwmuren.

De Rijksgebouwendienst (Rgd) voert in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het zogenoemde Masterplan Onderwijshuisvesting Bonaire uit. De renovatie van Kolegio San Bernardo maakt daar onderdeel van uit. Door het concept van ‘social return’ toe te passen bij bouwprojecten van het Rijk kan de werkgelegenheid in Caribisch Nederland worden bevorderd. Hiermee wordt de sociale impact van de projecten vergroot. Een voorbeeld van ‘social return’ is het instellen van leerling-bouwplaatsen. De Rijksgebouwendienst zal dus bij zoveel mogelijk bouwprojecten in Caribisch Nederland leerling-bouwplaatsen realiseren.

Om in aanmerking te komen voor een leerling-bouwplaats moet de aannemer een door de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) erkend leerbedrijf zijn, of kunnen worden. Een bedrijf moet ook beschikken over één of meerdere bevoegde leermeesters. Deze leermeesters begeleiden de leerlingen op de bouwplaats, in goed overleg met de leerwerkplekbegeleiders van de SGB.

BonNed Contractors B.V. heeft zich verplicht gedurende de looptijd van de renovatie voor maximaal 3 SGB-leerlingen van de TMA-opleiding een leerwerkplek beschikbaar te stellen. De SGB heeft de leerlingen voorgedragen aan de aannemer. De aannemer heeft de leerlingen aangesteld na een sollicitatiegesprek. Brandon en Raymond gaan vier dagen per week op de bouwplaats werken en één dag per week naar school. Voor de gewerkte dagen ontvangen zij een minimumloonbedrag van de aannemer.

Onderhandeling arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 RCN medewerkers nog niet rond

Op 25 en 26 september 2013 hebben partijen (ABVO, NAPB, STRAF/ACOM/ACP, WICSU EN RCN) in het Sectoroverleg Caribisch Nederland verder gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor 2013 en 2014.

Op 29 mei 2013 hadden de vakbonden en werkgever in het sectoroverleg Caribisch Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt. Dit akkoord kon niet rekenen op voldoende steun van de achterban van de bonden.

Sindsdien hebben de bonden zich beraden over een aantal amendementen op het onderhandelaarsakkoord. In het sectoroverleg zijn deze amendementen besproken en door de werkgever ingepast in het eerdere onderhandelaarsakkoord.

Partijen hebben in het sectoroverleg van 25 en 26 september 2013 geconstateerd dat er desondanks onvoldoende draagvlak is bij de bonden om dit aangepaste voorstel voor te leggen aan de achterban.

Het centrale knelpunt gedurende de onderhandelingen was de harmonisatie van salarisschalen.

Gegeven de ontstane situatie zal nader beraad plaatsvinden met de mandaatgever aan werkgeverszijde.

Minister Plasterk bezoekt Curaçao en Bonaire

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) brengt volgende week een kort werkbezoek aan Curaçao en Bonaire.

Op dinsdag 1 oktober heeft de minister op Bonaire gesprekken met de gezaghebber, mevrouw Emerencia, het bestuurcollege en de eilandsraad. De onderwerpen die hier besproken zullen worden zijn onder andere de plannen voor de ontwikkeling van het eiland en de aangekondigde evaluatie vijf jaar na 10-10-10. Verder zal de minister een gesprek hebben met de jeugdraad van Bonaire. Hij zal daarbij met de leden van de jeugdraad van gedachten wisselen over de problemen die de jeugd ondervindt op Bonaire en de oplossingen die daarvoor mogelijk zouden zijn. Eind van de dag vertrekt de minister weer naar Nederland.

Op maandag 30 september spreekt minister Plasterk met de Gouverneur van Curaçao, mevrouw van de Pluijm-Vrede en de regering van Curaçao. Het gesprek met de regering zal onder andere gaan over de overheidsfinanciën, de plannen van aanpak betreffende politie en gevangeniswezen, de Isla raffinaderij en de besteding van de laatste samenwerkingsmiddelen. Verder heeft de minister een gesprek met de stichtingen SONA en AMFO over de naderende afsluiting van programma’s en besteding van de nog resterende gelden.

RCN geeft starters en kleine bedrijven unieke kans op schoonmaakopdrachten

RCN is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een unieke manier van aanbesteden van schoonmaakwerkzaamheden voor alle RCN gebouwen. Het gaat om circa 80 gebouwen van de Rijksoverheid van belastingkantoor, tot politiebureau, op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. RCN vindt het belangrijk om de lokale economie op de drie eilanden te stimuleren. Daarom worden voor deze aanbesteding speciaal kleine en middelgrote bedrijven opgeroepen, die dan voor één of meer panden van de opdracht kunnen uitvoeren. Ook mensen die nog geen eigen bedrijf hebben, maar bijvoorbeeld wel werkervaring in de schoonmaakbranche, kunnen zich melden voor een deel van deze opdracht. De inschrijving zal zo eenvoudig mogelijk zijn en de Kamer van Koophandel zal hierbij de ondernemers helpen.

Afstemmen en opleiden
Het bijzondere aan deze aanbesteding is, dat er heel goed gekeken wordt hoe vraag en aanbod op elkaar aan kunnen sluiten. RCN gaat lokaal opleidingen voor schoonmakers en supervisors aanbieden. Hierdoor kunnen mensen in korte tijd een diploma halen, zodat ze in de schoonmaakbranche kunnen werken en door kunnen leren. Als het bedrijf het goed doet kan het contract wel acht jaar duren.

Informatiedag op Bonaire
Op vrijdag 27 september van 11.00 tot 16.00 uur is het mogelijk om informatie te krijgen over de werkzaamheden en opleidingsmogelijkheden.
Daarnaast is het de bedoeling dat de bedrijven op hun beurt laten weten wat zij kunnen bieden. Op die manier willen we vraag en aanbod inventariseren en zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. De informatiedag wordt gehouden in hotel Divi Flamingo. Er zijn mensen aanwezig die Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans spreken. Toen de Kamer van Koophandel hoorde van deze aanbesteding, zagen zij dit als een grote kans voor starters en kleine bedrijven. Zij zullen volgende week een eigen informatiebijeenkomst organiseren waarin zij starters en andere geïnteresseerden uitleggen hoe de Kamer van Koophandel hun kan ondersteunen bij de inschrijving op deze aanbesteding.

Dierendag 4 oktober: Er is nog heel veel te doen

Bij de bron beginnen. Voorkomen dat onschuldige dieren geboren worden en een onzeker gevaarlijk bestaan zouden kennen. Een aanpak die op tal van gebieden bewezen heeft te werken. Maar, Stichting Dierenhulp kan het niet alleen. Velen denken dat Stichting Dierenhulp een organisatie is die geld ontvangt van bijvoorbeeld een overheid. Of geld van loterijen. Het antwoord is Nee! Volledig particuliere dierenorganisatie afhankelijk van giften van dierenvrienden.

Door de vele negatieve publiciteit rondom goede doelen, zeer recent nog het KWK-Kankerfonds en de organisatie Alpe Duzhes zorgen ook voor een negatief beeld. Het zijn deze grote organisaties die veel geld aan de strijkstok hebben hangen. Waar directeuren en managers rondlopen en vette salarissen pakken. Bij het publiek ontstaat dan al snel een beeld van graaiers en boeven. Maar men gat voorbij aan het feit dat veel kleine organisaties hard getroffen worden door deze negatieve beeldvorming.

Stichting Dierenhulp heeft geen directeuren of managers in dienst. Heeft geen grote dure kantoren. Nee vrijwilligerswerk uit liefde voor dieren. Gestart in 1996 uit een belofte aan een ex zwerfhondje genaamd ‘Rakker’ . En die liefde en inzet voor dieren is nog altijd aanwezig. Is nog altijd de drijfveer om het leven te verbeteren van die groep binnen onze samenleving die al zo vaak vergeten en genegeerd wordt.

Overheden zijn verantwoordelijk voor hun burgers. Die zorg komt hen volledig toe. Maar diezelfde overheid is ook verantwoordelijk voor al het andere dat ademt, een hartslag heeft, emotie kent en voelt. Dieren! Maar zo vaak zien we dat een overheid daar geen aandacht voor heeft. De relatie tussen mens en dier is een heel bijzondere. Een die we moeten koesteren en die ons aller respect verdient. Geen respect voor al wat leeft is geen respect voor jezelf.

Op de eilanden die tegenwoordig Caribisch Nederland heten zijn we actief. Op verschillend gebied. Uiteraard met het voorkomen van meer zwerfdieren en dierenleed. Maar ook met educatie. Want helaas komen veel problemen voort uit onwetendheid. Gezamenlijk alles naar een hoger plan tillen. Samenwerken en zo een beter leefklimaat voor mens en dier cremeren.

Straks is het 4 oktober, Dierendag. Help daarom mee om dit doel te verwezenlijken. Het kost niet veel. Maar u bereikt wel veel! Help de vrijwilligers van Stichting Dierenhulp met een gift op MCB rekening 220 21301 ten name van Dierenhulp. 10-20-50-100 NAF alles telt en is welkom en wordt gebruikt om dieren een tweede kans te geven. En daarmee helpt u ook een deel van de bevolking die wel willen maar financieel niet kunnen. Want Stichting Dierenhulp helpt dierenleed te voorkomen waarbij mensen zonder veel geld ook gebruik kunnen maken van ons diervriendelijke programma.

We kunnen het niet alleen, maar samen met u bereiken we veel meer. Mag Stichting Dierenhulp op u rekenen? Help mee en maak vandaag nog een gift over op MCB 220 21301. Uitgebreide informatie lees u op www.dierenhulp.nl

(Foto: Stichting Dierenhulp)

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2013 van Bonhata

BONHATA is de officiële erkende vereniging van hotel en toerisme op Bonaire. De vereniging is opgericht in 1980 en bevindt zich al meer dan 30 jaar in de voorhoede van de Toeristische Industrie op Bonaire. BONHATA vertegenwoordigt meer dan 80 leden uit verschillende sectoren in het toerisme en daarmee verwante industrieën. BONHATA’s missie is “het bevorderen, ondersteunen en stimuleren van onze leden door middel van samenwerking met een verenigde stem”.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van BONHATA werd gehouden bij Captain Don’s Habitat in de Aquarius vergaderzaal op 24 september 2013. Tijdens deze vergadering komen leden samen om het budget voor het komend kalender jaar goed te keuren en de activiteiten van afgelopen jaar te beoordelen.

Dit jaar werd het nieuwe bestuur voor het termijn 2014-2015 gekozen. Het nieuwe bestuur van BONHATA bestaat uit, in alfabetische volgorder:
Boogaard Assurantien, vertegenwoordigd door Mevr. Fra Aziz
Captain Don’s Habitat, vertegenwoordigd door Mevr. Claire Sealy.
Carbo TTC, vertegenwoordigd door Dhr. Boudewijn Scholts
Divi Flamingo Beach Resort & Casino, vertegenwoordigd door Mevr. Hetty van den Ouweelen.
Harbour Village Beach Club, vertegenwoordigd door Mevr. Sara Matera
HBN Law, vertegenwoordigd door Mevr. Francien Alberda.
Sand Dollar Condominiums, vertegenwoordigd door Dhr. Charles Vos
The Cadushy Distillery, vertegenwoordigd door Dhr. Eric Gietman
VanEps Kunneman VanDoorne, vertegenwoordigd door Dhr. Tom Peeters

Marketing initiatieven
BONHATA presenteerde de additionele marketing investeringen die gedaan zullen worden in de Noord Amerikaanse en Nederlandse markt. Online marketing investeringen zijn belangrijk voor het komend jaar. Vooral omdat de resultaten meetbaar zijn en de resultaten zullen de huidige en toekomst marketing initiatieven ondersteunen. BONHATA heeft ook middelen gereserveerd voor de Zuid Amerikaanse markt.

Activiteiten
BONHATA speelt een actieve rol in het behartigen van belangen van de leden. Over de jaren heen is BONHATA’s contact met de overheidsinstanties geïntensiveerd. De Bonaire Tourism Stakeholders Platform zal de samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB) in de toekomst versterken. Het platform geeft de private sector van Bonaire de mogelijkheid om bij te dragen aan een strategisch toeristisch plan voor het eiland wat van groot belang is voor de gehele bevolking.
BONHATA heeft een aantal commissies die zich richten op de volgende onderwerpen adresseren: Airlift, Criminaliteit, Onderwijs, Overheidsrelaties, Financiën, Marketing, Lidmaatschap en Kleine Accommodaties.

BONHATA heeft ook de Smaak van Bonaire, in de week van 9 september, in Nederland bijgewoond. Dit is een evenement dat om de 2 jaren georganiseerd wordt en wat zich concentreert op de business to business segment. Dit jaar heeft TCB samen met BONHATA voor de vierde keer het evenement georganiseerd. Tijdens de Smaak van Bonaire kreeg BONHATA ook de mogelijkheid om de reisagenten te ontmoeten en hun een update te geven over de leden van BONHATA.

BONHATA zal ook dit jaar weer meedoen aan de Studie en Beroepen Markt 2013 in november en zal tijdens deze markt informatie verschaffen aan jongeren over werk en carrière mogelijkheden in de toeristische sector en dienstverlenende bedrijven ter ondersteuning van hun beslissing.

BONHATA wil haar leden, werknemers en al haar partners in de toeristische industrie bedanken voor hun steun. We kijken ernaar uit om verder samen te werken.
Jullie doelstellingen en interesses zijn BONHATA’s kernactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u contact nemen met het kantoor van BONHATA via info@bonhata.org of bellen naar 00599 – 717 5134.

Wereld Toerisme Dag, 27 september 2013

BONHATA (Bonaire Hotel and Tourism Association) wil graag het belang van Tourism is Key (Toerisme is de sleutel) met allen delen bij het vieren van Wereld Toerisme Dag. Toerisme is heel erg belangrijk voor onze economie en toekomst.

Wij allemaal als zakenmensen en inwoners van Bonaire dragen bij aan de toeristische sector, pilaar van onze economie. Door samen te werken en elkaars inspanningen te ondersteunen zullen we groeien tot een welvarend eiland waarbij we de warmte van I ♥ Bonaire (I Love Bonaire) zullen delen met iedereen.

Thema van Wereld Toerisme Dag 2013 is Toerisme en Water: Het beschermen van onze gemeenschappelijke toekomst. Het is belangrijk dat we onze natuurlijke bronnen van water beschermen zodat we samen kunnen werken naar een duurzaam waterbeleid.

Project integriteit Bonaire krijgt vervolg

Het project bevordering integriteit van het Openbaar Lichaam Bonaire zal komende maanden zijn vervolg krijgen. Doel van het project is om na inventarisatie en analyse van de huidige situatie, aanbevelingen te doen voor de bevordering van integriteit op het eiland.

Bonaire is het eerste eiland dat op constructieve en interactieve wijze werkt aan integriteitbeleid. Na een energieke start op 5 april jongstleden, zijn de activiteiten op een laag pitje komen te staan, in afwachting van de administratieve afhandeling van de condities voor actievering van de projectkerngroep en projectadviesgroep.

Het Bestuurscollege en de Gezaghebber geven nu groenlicht voor de doorzetting van de activiteiten van bovengenoemd project. Integriteit wordt gezien als elementair voor deugdelijk bestuur. Ook wordt integriteit gezien als een resultaat van de totaliteit van gedrag en perceptie van de maatschappij als geheel ten aanzien van integer handelen.

Hierdoor is het bijzonder belangrijk om de maatschappelijke instellingen en de burgers van meet af aan bij het project te betrekken.
De projectkerngroep zal de activiteiten hervatten. In deze groep hebben zitting, mevr. Edith Strauss-Marsera en dhr. Valdemar Marcha. De heren Jaime Saleh, Evert Piar, Nico Schoof en Allan Hoekstra vormen de projectadviesgroep. De projectkerngroep staat onder leiding van de heer Valdemar Marcha. Binnenkort start de groep met de activiteiten in de wijken.

Uiteindelijke doel van het project is om op een constructieve en integrale wijze een bijdrage te leveren aan de bevordering van de integriteit binnen het bestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire.