Resultaten arbeidsmarktonderzoek Caribisch Nederland beschikbaar

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft in samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer recent beschikbaar gekomen.

Doel van het onderzoek was in beeld brengen hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland op elkaar aansluiten en hoe de aansluiting is van het (beroeps)onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de positie en het imago van RCN en de Openbare Lichamen als werkgevers onderzocht.

De resultaten van het onderzoek zijn in twee rapportages weergegeven.
Het rapport “De arbeidsmarkt in Caribisch Nederland 2013, inclusief aanbevelingen voor beleid” en het rapport “De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever”.

De arbeidsmarkt in Caribisch Nederland
De opstellers van het rapport adviseren prioriteit te geven aan:
• Het geven van een impuls aan de arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen, met name voor de technische beroepen, ICT, toerisme en horeca.
• Te starten met het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend migratiebeleid. Zowel voor migratie tussen de eilanden als voor remigratie vanuit Europees Nederland.
• Het fomuleren van een concrete bemiddelingsdoelstelling en het verder ontwikkelen en inzetten van bemiddelingsinstrumenten om tot een betere werkloosheidsbestrijding te komen.
• Het vaker aanbieden van arbeidscontracten met een langere duur (minimaal 3 jaar) en het aanbieden van vaste contracten aan remigranten.
• Het aanpassen van de kwaliteit van de arbeidswetgeving en een striktere handhaving hiervan.
• Het verbeteren van het investeringsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Het gaat hierbij onder meer over het aanpassen van de belastingwetgeving ten gunste van de investeerders.

Een van de aanbevelingen in het rapport is om een coördinatiepunt aan te wijzen om de implementatie van alle adviezen te managen, te stimuleren en te monitoren. Het openbaar lichaam is daarvoor het meest geschikt, omdat het met name gaat om het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt op het eiland.

De positie van de overheid als werkgever
In het rapport zijn geen specifieke analyses en aanbevelingen over Saba en Statia opgenomen, omdat daar te weinig medewerkers de vragenlijst ingevuld hebben geretourneerd.

Uit het rapport blijkt dat RCN en het Openbaar Lichaam aantrekkelijke werkgevers zijn voor potentiële werknemers. Vooral voor de mensen op de eilanden zelf en in mindere mate voor mensen in de regio. Voor mensen uit Europees Nederland, inclusief remigranten, zijn er veel belemmeringen, vooral op financieel gebied. Onderzocht is wat kan worden gedaan om de instroom van voldoende goed opgeleid personeel voor de korte en middellange termijn veilig te stellen.

De opstellers van het rapport adviseren onder meer de volgende zaken:
• Meer aandacht te besteden aan het behoud van het huidige personeel.
• Verhogen van de productiviteit per medewerker door verbetering van de interne efficiency.
• Verminderen van de werkdruk.
• Verder ontwikkelen van een professioneel personeelsbeleid, waaronder specifiek ouderen- en jongerenbeleid en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden.
• .Aanpassen van de manier van werven.

RCN, de openbare lichamen en ROA CN zullen, waar nodig gezamenlijk, hun conclusies trekken en bezien op welke wijze zij maatregelen kunnen nemen en de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek kunnen omzetten in beleid, waarbij zij aangetekend dat een deel van de aanbevelingen ligt op het terrein van departementen in Den Haag en tot hun verantwoordelijkheid behoort.

Het arbeidsmarktonderzoek is uitgevoerd door de onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys in samenwerking met het economisch advies en management consultancy bureau Curconsult.

Lorraine de Souza vertrekt als Secretaris van de Kamer van Koophandel

Mevrouw Lorraine de Souza heeft onlangs om privé redenen haar ontslag gevraagd als Secretaris/Directeur van de Kamer van Koophandel op Bonaire. Het bestuur heeft deze ontslagaanvrage met spijt ingewilligd. Op 17 mei 2013 was de laatste werkdag van mevrouw De Souza. Zij is inmiddels naar Aruba teruggekeerd.

Ruim anderhalf jaar heeft mevrouw De Souza als Secretaris van de Kamer van Koophandel op Bonaire gefunctioneerd. Gedurende deze periode heeft zij in goede samenwerking met het bestuur van de Kamer in grote mate bijgedragen tot het moderniseren en actualiseren van de Kamer. Hierdoor is een gezonde basis gelegd voor de verdere uitbouw van de Kamer en bijgevolg mede voor de infrastructuur nodig voor een goede economische ontwikkeling van ons eiland.

Het bestuur van de Kamer heeft de ondervoorzitter, de heer George Soliana, bereid gevonden om ingaande 19 mei tot aan de indiensttreding en inwerking van een nieuwe Secretaris/Directeur als interim-secretaris van de Kamer op te treden. Naar verwachting gaat het om een periode van ongeveer twee a drie maanden.

De heer Soliana is bereikbaar bij de Kamer van Koophandel aan de Kaya Grandi 67 op Bonaire zomede telefonisch op de nummers (599) 717-5595 en (599) 786-0634 en per email aan het adres gsoliana@kvkbonaire.com.

Rijksvertegenwoordiger brengt werkbezoek aan Tera Kòra

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte heeft samen met gedeputeerde mevrouw Janga-Serfilia op donderdag 30 mei 2013 een werkbezoek gebracht aan de wijk Tera Kòra. Regelmatig bezoekt hij samen met de barioregisseur van de politie een wijk op Bonaire. Hij heeft Rincon en Antriol al eerder bezocht.

Op 30 mei bracht hij eerst een kennismakingsbezoek aan Ka’i Mimina, een onderdeel van het Verpleeghuis Kas di Kuido. Hier werd hij welkom geheten door het hoofd van de Zorg, mevrouw Winklaar. De Rijksvertegenwoordiger kreeg een rondleiding en maakte kennis met een aantal bewoners en cliënten van de dagopvang.

Vervolgens bezocht hij het Cruijff Court, waar Peter Silberie, interim hoofd van Indebon, een toelichting gaf op de sportactiviteiten die hier plaatsvinden.

Het bezoek werd afgesloten bij Tra’i Merdia, de naschoolse opvang bij het buurtcentrum. Hij werd daar ontvangen door mevrouw Gonzalez. Zij coördineert de activiteiten bij Sentro di Bario Tera Kòra. Hier gaf ook het bike team van de KPCN een demo over hun manier van werken.

Inbraak bij dokterskliniek

Vanmorgen, woensdag 29 mei, kreeg de politie een melding van inbraak bij Sentro di Salu Rincon, gelegen op de Kaya E.B.St. Jago. Ter plaatse constateerde de patrouille, dat onbevoegden de dokters kliniek hadden binnen gedrongen. Daar werden door onbekenden een grijze Laptop van het merk Toshiba, 13 inch weggenomen.
De politie heeft de zaak in onderzoek.

Verkeersongeval met gewonde

Op maandag 27 mei, omstreeks 20.30 uur, kreeg de politie een melding dat er op de Kaya Korona een eenzijdig verkeersongeval had plaatsgevonden. De bestuurder van een motorfiets van het merk Suzuki, die in de noordelijke richting reed, had haast en besloot om gas te geven. Hierdoor raakte zijn motorfiets in een slip en verloor hij de macht over het stuur. Vervolgens botste de motor tegen het trottoir. De bestuurder liep schaafwonden op aan zowel zijn armen als benen. De ambulance kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling. De verkeersafdeling van de politie zal de zaak verder onderzoeken.

Akkoord arbeidsvoorwaarden ambtenaren Rijksdienst Caribisch Nederland

De bonden en de directeur van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) hebben vandaag in het sectoroverleg Caribisch Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2013 en 2014. Voor dit resultaat is vier dagen intensief onderhandeld in een periode van 3 maanden.
Alle partijen zullen het resultaat van de onderhandelingen voorleggen aan hun achterban. Op 20 en 21 juni moet op St. Eustasius blijken of partijen het definitief eens zijn over dit tweejarige onderhandelingsresultaat.

In het sectoroverleg zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:
• Harmonisatie salaristabellen. Voor alle Rijksambtenaren gaat op 1 juli 2013 dezelfde salarisopbouw gelden. Met overgangsrecht is overeengekomen dat niemand van de zittende ambtenaren er op achteruit gaat. Ambtenaren die nu een hoger vooruitzicht hebben dan in het nieuwe salarisgebouw, behouden dat vooruitzicht. Als gevolg van de verschillende uitgangsposities lopen de inkomenseffecten van de harmonisatie uiteen, maar bedragen voor heel RCN gemiddeld 0,85% in 2013, 1,45% in 2014 en 4,2% structureel. Voor bijvoorbeeld de brandweermensen bedraagt de gemiddelde structurele verbetering uit hoofde van de harmonisatie zelfs 6,25%.
• Verhoging Eindejaarsuitkering met $ 250,– tot $ 750,– per 1 januari 2013 en wederom met $250,– tot $ 1000,– per 1 januari 2014
• Verhoging van de opbouw van de vakantie-uitkering met 0,5% tot 8% per 1 juni 2013. Deze zal dus voor het eerst in 2014 worden uitgekeerd.
• Algemene verhoging van de salarissen per 1 januari 2014 met 0,5%.
• Daarenboven krijgen alle ambtenaren in juli 2013 nog een eenmalige harmonisatiebonus van $800,– bruto. Voor deeltijd dienstverbanden wordt naar rato een harmonisatie-uitkering verstrekt.
• Ambtenaren die naast hun normale functie nog voor bijzondere taken beschikbaar zijn en daarvoor zijn opgeleid en geoefend krijgen hiervoor met ingang van 2013 jaarlijks een eenmalige gratificatie van $300, alsmede een extra vergoeding van $5,– per uur bij daadwerkelijke inzet op die activiteit (het betreft hier o.a. IBT’ers, BHV’ers, Bomverkenners en nog enkele groepen.
• Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid bij dienstongevallen, zijn aanvullende maatregelen afgesproken ter bevordering van de mobiliteit en de wervingspositie en is afgesproken dat jaarlijks voor 2 dagen per jaar afspraken gemaakt kunnen worden over collectieve bedrijfssluiting.

De inkomensverbetering die voortvloeit uit dit akkoord bedraagt voor 2013 gemiddeld 3,20 % en voor 2014 gemiddeld 3,00%. De structurele doorwerking van de overeenkomst bedraagt 6,3% + een eenmalige bonus in 2013 van $ 800,–.

Vervolgbijeenkomst van het Plattelands Ontwikkelingplan (POP)

Dinsdag 28 mei 2013 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden van het plattelands ontwikkelingplan (POP).

In de loop van 2012 zijn al workshops georganiseerd met betrokken kunukeros, natuurbeschermers, recreatieondernemers en beleidsmakers. Die workshops waren een succes omdat er heel veel ideeën op tafel zijn gekomen voor een concrete ontwikkeling van de landbouw op Bonaire, vanuit de energie van de mensen óp het eiland.

Vanuit het openbaar Lichaam Bonaire trekt de Directie Ruimte en Ontwikkeling de ontwikkeling van het POP. Vanuit Nederland (ministerie van EZ) wordt ondersteuning en advies gegeven.

Nu, mei 2013, zijn de voorstellen van 2012 gebundeld in mogelijke projecten en wordt een tweede slag gemaakt om die haalbaar te maken. Dat gebeurt met dezelfde mensen die bij de workshops in 2012 waren.

De voorstellen die hier uit komen worden ingebracht voor de besluitvorming over de financiering.

Dinsdag kwamen vragen aan de orde als: wat kunnen we doen aan opvang zoetwater (Rincon), hoe kan het LVV terrein tot ontwikkeling worden gebracht, hoe kan recreatie, toerisme en natuur meegekoppeld worden met de landbouw. En vooral ook: aan welke voorwaarden moeten de projecten voldoen om kans van slagen te hebben.

“Bonaire Deep Reef Expedition 1”

Op 30 en 31 mei en 1 juni 2013 zal voor het eerst ooit het diepe rif van Bonaire onderzocht worden tijdens de “Bonaire Deep Reef Expedition I”. Met inzet van de onderzeeër “Curasub” en het onderzoekschip de “Chapman” van het Curaçao Sea Aquarium zullen onderzoekers van het instituut IMARES van Wageningen Universiteit de biodiversiteit van de diepe riffen in kaart brengen.

De verwachting is dat er nieuwe soorten voor de wetenschap gevonden zullen worden in deze haast onverkende dieptes tussen 60-300 m. Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het gezamenlijk beheer door de eilanden en Nederland van de mariene biodiversiteit en visserij in de wateren rond de eilanden vanaf de buitengrens van de mariene parken tot en met de Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Onderzoek
Dit onderzoek aan het diepe rif moet gegevens leveren over het leven dat zich op deze schemerachtige diepten bevindt. Met gebruik van camera’s en het verzamelen van biologische specimens zal dit fascinerende ecosysteem met een unieke biodiversiteit gedocumenteerd worden. Het Caribisch Gebied als geheel is door de internationale natuurorganisatie Conservation International geïdentificeerd als een hotspot van biodiversiteit—een gebied met uitzonderlijk gevarieerde ecosystemen, plant- en diersoorten—met daarbinnen het Zuid-Caribische zeegebied rond de benedenwindse eilanden als één van de twee rijkste aan marien leven. Op Curaçao heeft de “Curasub” al veel duiken gemaakt o.a. met onderzoekers van het Smithsonian Institute aan boord, die diverse nieuwe soorten vissen, schelpen en krabben ontdekten. De “Bonaire Deep Reef Expedition 1” zal onder andere opheldering geven of deze soorten ook bij Bonaire voorkomen of dat daar weer andere soorten voorkomen.

Doel
Het doel van de “Bonaire Deep Reef Expedition I” is om een eerste inventarisatie te maken van de biodiversiteit. Deze informatie is essentieel voor de natuurbescherming en het duurzaam gebruik van de riffen. Het is een internationale verantwoordelijkheid van landen om hun biodiversiteit te identificeren en in kaart te brengen. Om de diepe riffen goed te beschermen moeten we eerst weten wat daar leeft en begrip krijgen van de ecologische processen die de diversiteit in stand houden. Het is ook belangrijk om deze rijkdom aan leven goed in kaart te brengen, omdat zij mogelijk een bron kunnen zijn van stoffen die in de toekomt van grote waarde bljjken te zijn.
Dit onderzoek wordt verricht door experts van het Nederlandse onderzoeksinstituut IMARES in samenwerking met microbiologen van Wageningen Universiteit en taxonomen van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Ook een onderzoeker van het Smithsonian Institute in de Verenigde Staten neemt deel aan de expeditie. Naast vissen, schelpen en kreeftachtigen zal ook gekeken worden naar diepwater hoornkoralen en sponzen. De “Curasub” is in staat stukjes spons of koraal te monsteren, schelpen op te rapen en zelfs om op die diepte levende vissen te vangen. Alle monsters worden ook fotografisch gedocumenteerd en gesampled voor moleculaire markers die in het laboratorium van Naturalis geanalyseerd zullen worden.

Onderzoekschip
De Curasub wordt van Curaçao naar Bonaire vervoerd op het onderzoekschip de “Chapman” dat door de eigenaar van het Curaçao Sea Aquarium, Adriaan (Dutch) Schrier, aangekocht werd van de Universiteit van Puerto Rico. Dit schip is na een complete renovatie en herinrichting sinds enkele maanden klaar voor expedities en het te water laten van de “Curasub”.
De “Chapman” arriveert op 29 mei bij Bonaire en zal afmeren in de haven, waarvandaan de eerste duiken zullen plaatsvinden op 30 mei. De daaropvolgende dagen zal respectievelijk vanaf de WEB pier bij Hato en vanaf de Cargill pier gedoken worden.

PHU reageert op verkoop Ecopower aan Contour Global

Partido Pro Hustisia i Union (PHU) geeft een reactie op de verkoop van Ecopower aan Contour Global: “We moesten het weer van de krant vernemen. Geen informatie van het Bestuurscollege en nog minder van het WEB. Ecopower is verkocht aan Contour Global een privé investeringsmaatschappij die elektriciteitscentrales beheert wereldwijd.

Deze ontwikkeling kan twee kanten op. Een betere energievoorziening en lagere tarieven voor Bonaire of maximalisering van de winst voor Contour Global, waarbij kwaliteit ondergeschikt is aan geld. De elektriciteitsvoorziening is namelijk een monopolie op Bonaire en monopolisme leidt vaak tot gebrek aan service en kwaliteit. Laten we hopen dat dit niet het geval is met Contour Global en men van goede voornemens is.

Waarom is Ecopower niet aan het WEB verkocht als men er zo graag vanaf wilde? Is WEB in onderhandeling geweest? Zoals we allemaal herinneren, heeft de belastingbetaler Ecopower gered door een betaling van de Nederlandse staat aan de Rabobank. Was het dan niet logisch geweest om met het WEB een regeling te treffen voor de overname? De enige lachende is nu de Rabobank. De schatkist een aantal miljoenen lichter, de tarieven voor stroom en water op Bonaire omhoog, kortom wij zijn de verliezers. Hier gaat je bloed van koken. De enige Nederlandse bank die een hit kon dragen was de Rabobank. Maar nee, de bank werd geholpen, de belastingbetaler werd uitgeklopt. En ons eilandsbestuur heeft niets anders gedaan dan toekijken.

Laten we niet vergeten dat Ecopower een wel heel lucratief contract had met het WEB, waarbij alle kosten doorberekend mogen worden in de energieprijs en het WEB niets anders rest dan weer de tarieven verhogen. Nu is dat contract in handen van Contour Global en laten we hopen dat men van goede wil is en inderdaad een goede bedrijfsvoering er op na houdt, investeert en het klaar speelt onze zeer hoge tarieven te verlagen. Wij weten dat dit wishful thinking is. De tarieven gaan weer omhoog, maar we willen een nieuwkomer niet meteen beschuldigen. We wachten dus met ingehouden adem af.

PHU denkt dat het toch heel verstandig zou zijn als het WEB en Contour Global hierover een persconferentie zouden houden en informatie verstrekken over deze deal. Al lang genoeg leven we op Bonaire met het idee dat het licht zal uitgaan. Energievoorziening is van levensbelang voor Bonaire en daarom heeft de PHU altijd het standpunt ingenomen dat het Boneriaans moet blijven. WEB moet dus uiteindelijk eigenaar worden van de energiecentrale. PHU is van mening dat WEB middels een ESOP-trust geleidelijk aan Ecopower moet overnemen.

Laten we hopen dat we over een tijdje niet weer moeten lezen dat onze energievoorziening verkocht is en we in een spiraal van speculatie en vulture capitalism verzeild raken met alle gevolgen van dien.”

Algemene Leden Vergadering van NGO Platform Bonaire

Koningin Beatrix heeft haar kroon doorgegeven aan Willem-Alexander. Bij het NGO Platform is het nu de beurt aan Gianni van den Heuvel om haar voorzitterschap over te dragen aan een nieuwe opvolger.

Het NGO Platform Bonaire zoekt een nieuwe voorzitter m/v en ook wordt er al geruime tijd gezocht naar een penningmeester m/v, die de werkzaamheden van het kantoor in de gaten houden en betalingen kunnen controleren en ondertekenen. Het gaat om vrijwillige functies voor langere termijn. Het bestuur vergadert ongeveer 8-10 keer per jaar. Het dagelijks bestuur heeft tussendoor regelmatig contact met het kantoor, persoonlijk of via telefoon of email. Meer informatie is verkrijgbaar op het kantoor: 717-2366.

De lidorganisaties zijn gevraagd om naar geschikte kandidaten uit te kijken en hen voor te dragen of door te verwijzen voor meer informatie. Kandidaten hoeven niet perse actief te zijn binnen een stichting of in de sociale sector.

Op donderdag 20 juni van 17.30 tot 19.00 uur houdt het NGO Platform Bonaire een Algemene Leden Vergadering in de zaal van Vitesse. Tijdens deze vergadering kunnen kandidaten zich presenteren en de leden hun stem uit brengen. Omdat vrijwel alle organisaties met bestuurswisselingen en vrijwilligersvacatures te maken hebben, is er een gastspreker Mw. M. Flemming vanuit Curaçao uitgenodigd om nuttige informatie en praktische tips te geven omtrent het vinden en binden van vrijwilligers.

Het NGO Platform informeert, adviseert en ondersteunt stichtingen en verenigingen (NGO’s) met hun projecten, subsidie aanvragen, administratie, promotie en natuurlijk door het organiseren van BON DOET. Ook is er in de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan verbeteringen in de wijken door middel van het project Integrale Wijkaanpak Bonaire.