Informatiecampagne Kamer van Koophandel gestart

Op woensdag 27 februari 2013 vond de aftrap plaats van de informatiecampagne van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire. Dit geschiedde tijdens een persconferentie waarin het nieuwe bestuur zich voorstelde en een presentatie hield over de werkzaamheden van de Kamer in 2012 en het activiteitenplan voor het jaar 2013.

De campagne “Konose bo Kamer” heeft ten doel de bekendheid met de Kamer-organisatie, haar taken, diensten en activiteiten onder het publiek in het algemeen te vergroten. Daarnaast zal bij ondernemingen en rechtspersonen het belang van een actueel handelsregister ten dienste van het economisch verkeer op Bonaire, onder de aandacht worden gebracht.

De activiteiten in het kader van de campagne worden op vrijdag 8 maart 2013 voortgezet met een “Open Dag” evenement van 09.00 tot 12.00 uur op de Kamer. De Open Dag staat in het teken van het verstrekken van informatie aan gelanghebbenden m.b.t. de rol van de Kamer in het ondernemerslandschap en over de handelsregisterwet. Ondernemers kunnen op deze dag ook de gelegenheid benutten om van gedachte te wisselen met het bestuur.

De Open Dag is tegelijkertijd de start van een opschoonactie voor het handelsregister, welke loopt van 1 maart tot en met 15 april 2013. Ondernemingen en rechtspersonen worden uitgenodigd om hun dossier te komen inzien en zo nodig de gegevens te actualiseren, adres- en contactgegevens te deponeren c.q. actualiseren en betalingsachterstanden van de jaarlijkse bijdragen weg te werken. Gedurende de actieperiode zal persoonlijke begeleiding beschikbaar zijn, kan men kosteloos inzage doen in het eigen dossier en na volledige update van de gegevens, formulieren, handtekeningen en bescheiden, wordt men kosteloos een uittreksel verstrekt. Voorts geeft de Kamer middels persberichten, advertenties en interviews voorlichting over o.a. de wettelijke voorschriften en procedures van het handelsregister en de opschoonactie.

Een ieder is van harte welkom op de Open Dag. Inschrijvingsplichtigen worden uitgenodigd zich aan te melden voor de handelsregisteropschoonactie. Wenst u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met de Kamer te Kaya Grandi 67, telefoonnummer 717 5595 of via e-mail: businessinfo@kvkbonaire.com.

CBS van start met Budgetonderzoek Caribisch Nederland 2013

Tussen 1 maart en 31 augustus 2013 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van het Budgetonderzoek (BO) op pad gaan om huishoudens te bezoeken op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.

Het BO is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat uitgevoerd wordt door het CBS. Het onderzoek heeft als doel de bestedingen van de huishoudens in kaart te brengen. Informatie uit het budgetonderzoek wordt o.a. gebruikt bij het berekenen van de inflatie.
Het budgetonderzoek wordt gehouden om de vijf jaar. In 2004/2005 is voor het laatst een budgetonderzoek uitgevoerd. Op Bonaire zullen 600 huishoudens bezocht worden, op Saba 315 en op Sint-Eustatius 450.

Om deze en andere belangrijke bestedingsgegevens in kaart te kunnen brengen, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Uw huishouden vertegenwoordigt een groot aantal andere vergelijkbare huishoudens. Uw deelname is daarom extra belangrijk.Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.
Het CBS bedankt van tevoren alle huishoudens voor hun medewerking.

Meepraten over het delfstoffenbeleid

Volgende maand wil de overheid met aannemers, steenbrekerijen, importeurs, milieu- en natuurorganisaties, handhavers en andere betrokkenen praten over het toekomstige delfstoffenbeleid. Afgelopen jaar is in opdracht van het bestuurscollege door een groep van samenwerkende ingenieursbureaus onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een eindrapport dat de bouwstenen levert voor een nieuw delfstoffenbeleid.

Delfstoffen die op het eiland worden gewonnen, zoals zand, diabaas en kalksteen, worden steeds schaarser. Bovendien is bij de winning ervan een wildgroei ontstaan doordat beleid en wetgeving ontbrak. Het onderzoek van de samenwerkende ingenieursbureaus heeft in beeld gebracht hoe groot de vraag is, wat de lokale voorraad is en welke alternatieven er zijn om aan de vraag te voldoen. Ook is een strategische milieubeoordeling opgesteld en een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor de overheid om in te grijpen.

De onderzoekers stellen vast dat tegenwoordig voldoende wet- en regelgeving aanwezig is om de problemen van lokale winning doelmatig aan te pakken. De vergunningsvoorwaarden kunnen worden aangescherpt. Goede handhaving blijft echter een punt van zorg. Voor het vinden van alternatieven voor met name het tekort aan zand moet meer beleid worden ontwikkeld. De overheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen het hergebruik van gemalen puin als zand te stimuleren. Ook is het wellicht mogelijk om metselzand te maken uit basalt en kalksteen. Dit moet nader worden onderzocht. Voor de komende vijf jaar zijn wingebieden van diabaas en eventueel basalt en kalksteen in kaart gebracht. In een overleg met alle betrokkenen begin volgend jaar zal het rapport worden gepresenteerd en zullen vervolgstappen worden afgesproken.

Het onderzoek en de beleidsontwikkeling wordt inhoudelijk begeleid door de afdeling Beleid en Projecten van de directie Ruimte en Ontwikkeling en betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het rapport ‘Bouwstenen voor het delfstoffenbeleid Bonaire’ is te downloaden op de website van de overheid www.bonairegov.com onder de aanduiding ‘downloads’.

Aanhoudingen door de politie

Op dinsdag 26 februari 2013 heeft de politie een huiszoeking verricht in een huis aan de Kaya Thomasia. De mannen S.Y.S.L. (22 jaar) en J.V.C. (19) werden aangehouden in verband met heling. De verdachten zijn opgesloten voor verder onderzoek.

Vandaag, woensdag 27 februari 2013, omstreeks 01.30 uur, heeft de politie twee mannen gecontroleerd bij een locatie aan de Kaya Lodewijk D. Gerharts op vuurwapenbezit en drugs. Het is bekend dat er op die plek drugs verhandeld wordt. In de tas van één van de mannen werd een zakje aangetroffen met daarin een kruid dat op marihuana lijkt. In een plantenbak ter plaatse is een plastik zakje aangetroffen waarin 16 kleine zakjes zaten met eveneens een stof die op marihuana lijkt. De mannen B.D. (22 jaar) en V.L. (28 jaar) zijn aangehouden voor verder onderzoek. Een motorfiets die daar stond en die eigendom is van één van de verdachten werd in beslag genomen.

Opleiding opsporingsambtenaren met deelnemers van KMAR, Politie en Douane van start

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) is op 25 februari 2013 gestart met de tweede groep cursisten die een opleiding voor algemeen opsporingsambtenaren volgt. Het bijzondere aan deze groep van 14 deelnemers is, dat er zowel medewerkers van de Politie, Douane als de KMAR deelnemen. Het is voor de KMAR belangrijk dat er nu ook partners uit de (veiligheids)keten meedoen.

Bij de start van deze opleiding werden de deelnemers toegesproken door Willy Mennen, brigadecommandant Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied. Hij benadrukte het belangrijk te vinden dat deze opleiding wordt gevolgd door een mix van deelnemers van de verschillende partners uit de veiligheidsketen. “Wij zijn partners in veiligheid en treffen elkaar steeds op alle drie de eilanden. Onze kracht zit in de samenwerking. Het is voor alle deelnemers belangrijk om te investeren in jezelf, de organisatie investeert in jullie en ik wens jullie heel veel succes bij het volgen van deze opleiding”.
Jan Rooijakker, Korpschef Politie Caribisch Nederland, bedankte de KMAR dat drie van zijn medewerkers kunnen deelnemen aan deze op maat gemaakte opleiding tot algemeen opsporingsambtenaar. “Samen studeren en straks samen werken en op elkaars steun kunnen rekenen. Elkaar helpen waar we kunnen, dat is belangrijk voor een goede uitoefening van onze taken”.

Tevens was Angel Bermudez, directeur Belastingdienst Caribisch Nederland (waar ook de Douane onder valt) bij de start van deze opleiding aanwezig.
Angel Bermudez gaf aan de samenwerking belangrijk te vinden omdat je elkaar binnen de keten nodig hebt, gezien de “dunne formaties” en de bezuinigingen waar iedereen mee te maken heeft. “In de toekomst zullen bijzondere douane opleidingen ook aan de ketenpartners worden aangeboden, zodat ook op dat gebied de samenwerking nog beter kan worden.”

Deze opleiding zal worden gevolgd door 3 medewerkers van de Politie, 2 van de Douane en 9 van de KMAR. De interne opleiding duurt 36 weken en bestaat uit theorie en praktijk.

In de opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan BES-wet- en regelgeving, maatschappijleer, ethiek, sport, EHBO en reanimatie, gedrag, profiling, kennis van politiesystemen en documentenherkenning.

De groep van 19 KMAR medewerkers die op 7 januari 2013 met deze opleiding is gestart, heeft inmiddels de eerste module met succes afgerond Alle deelnemers hebben hun eerste certificaat behaald.

Brandweer Caribisch Nederland start opleiding Manschap A

Op 25 februari is een groep van acht cursisten , vijf van Bonaire en drie van Saba, gestart met de opleiding Manschap A (vroeger Brandwacht).
De opleiding wordt gegeven door eigen instructeurs onder supervisie van docenten van de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.
Als de cursisten medio 2013 de opleiding hebben afgerond, zijn ze volledig inzetbaar.

RCN vernieuwt website

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft sinds 22 februari 2013 een volledig vernieuwde website. Met deze vernieuwde site wil RCN voldoen aan de zogeheten ‘webrichtlijnen’. Deze regels van de rijksoverheid bepalen onder meer dat websites toegankelijk moeten zijn en makkelijk te vinden via zoekmachines.

Webrichtlijnen
Om aan de webrichtlijnen te kunnen voldoen, stond RCN voor de keus: óf de bestaande website aanpassen, óf de website volledig herbouwen. Gekozen werd voor het laatste. Dit omdat met de bouw van een vernieuwde website ook gekozen kon worden voor een nieuw systeem om de site te beheren. Voor het bouwen viel de keus op het bedrijf VDD IQware B.V in Amsterdam. Dit vanwege de ervaring die het heeft met het bouwen van overheidssites. Het door het bedrijf in eigen huis ontwikkelde beheerssysteem ‘Waxtrapp’ biedt daarbij volgens RCN de juiste software om de website goed te kunnen beheren. Bovendien zijn er kant en klare modules beschikbaar voor bijvoorbeeld een E-loket of het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

Voordelen voor de bezoekers
Voor bezoekers van de website betekent het nieuwe systeem dat informatie nog overzichtelijker en visueel aantrekkelijker kan worden aangeboden, maar er is aan de stijl en inhoud niets veranderd. De veranderingen liggen vooral in de techniek van de site. Aan het adres van de website verandert niets: dat blijft www.rijksdienstcn.com. De website blijft informatie geven over de verschillende ministeries, wet- en regelgeving. Ook publicaties, nieuws en persberichten zijn op de site te vinden.

Caribische uitstraling
Opvallend is dat het uiterlijk van de website blijvend afwijkt van de overheidswebsites in Europees Nederland. Destijds bij de bouw werd bewust gekozen voor een andere vormgeving met een meer Caribische uitstraling. Handhaving van deze lay-out was een nadrukkelijke wens van RCN bij het bouwen van de vernieuwde site.

Fysiotherapeuten komen op voor patiënten

“Door de bezuinigingsmaatregelen in de zorg kunnen straks 90% van de huidige patiënten niet meer naar de fysiotherapeut. Het is gewoon te duur voor de meeste inwoners van Bonaire om zelf te betalen.”
Dat schrijft de Caribisch Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten (CNVF) in een brief aan de Commissie van Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer die aanstaande dinsdag weer bijeenkomt om de maatregelen in de zorg te bespreken.
De Minister hoopt in totaal 2.68 mln. dollar te besparen op een budget van 104,4 mln. dollar in 2013. Maar de prijs daarvoor is hoog: “Het effect zal zijn dat de fysiotherapie vrijwel geheel verdwijnt van Caribisch Nederland.”

Harde feiten
“De situatie wordt vanaf 1 juli zo dat iedereen de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. Ook als je net bent geopereerd. Want de Minister vergeet voor het gemak dat het ziekenhuis in Bonaire nog geen eigen afdeling voor fysiotherapie heeft. Wij worden daarvoor ingehuurd en dat wordt straks ook niet meer vergoed in de basisverzekering. De meeste patiënten die naar de praktijken komen of thuis worden behandeld, leven van een minimuminkomen. En we weten allemaal dat je daar normaal al niet of nauwelijks van kunt rondkomen,” zegt Anita Groenendal, voorzitter van de CNVF.

Koopkracht
De ene (de staatssecretaris van Financiën) besluit de belasting te verlagen voor producten van eerste levensbehoeften om de koopkracht te verbeteren. De ander (Minister van VWS) gaat dan zo fors bezuiniging dat er geen ‘koopkracht’ meer overblijft als je ziek bent.

De recente uitspraak van Minister Schippers “Het effect op het inkomen is geheel afhankelijk van het gebruik van de dienst”, lokt dan ook harde kritiek uit: “Dat is makkelijk praten. Het gaat hier toch niet om een lening,” aldus de fysiotherapeuten. “Ziekte, ongeval, slijtage overkomt je. Daarvoor kies je niet!”

Rijkswaterstaat verleent vergunning Karel’s Pier

Rijkswaterstaat heeft op 20 februari 2013 een vergunning aan Jokaya N.V. verleend in het kader van de Wet maritiem beheer BES (Wmb BES). Het gaat om het aanleggen en in gebruik hebben van de Kleine Noordelijke pier. De locatie is beter bekend als ‘Karel’s Pier’ en ligt ter hoogte van Kaya J.N.E. Craane 10-12.

Toetsingscriteria
In de Wet maritiem beheer BES zijn regels vastgelegd voor activiteiten in of bij de zee die invloed kunnen hebben op de veiligheid van de scheepvaart, het milieu, de natuur van kust en zeeën en het maritiem archeologisch erfgoed in zee. De vergunningaanvraag is getoetst op de effecten van de aanleg en gebruik van de pier op deze aspecten. Uit onderzoek blijkt dat geen van de aspecten zodanig wordt beïnvloed dat dit de verlening van de vergunning in de weg staat. Jokaya N.V. moet zich houden aan de voorschriften in de vergunning. Rijkswaterstaat gaat, in overleg met Jokaya N.V. en het eilandsbestuur, toezicht houden op de naleving van deze voorschriften.

Andere benodigde vergunningen
Naast de vergunning voor de WmbBES heeft Jokaya N.V. ook andere vergunningen nodig om de pier te kunnen realiseren. Het gaat hier om een lokale vergunning op grond van de Eilandsverordening Natuurbeheer en een lokale bouwvergunning. De aanvragen hiervoor worden op dit moment beoordeeld door het eilandbestuur. De bouwaanvraag wordt getoetst aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Hiervan heeft de eilandsraad begin februari een herziening gepubliceerd.

Nadere informatie
De officiële kennisgeving van de vergunning is op 22 februari 2013 gepubliceerd in de Amigoe en het Antilliaans Dagblad. De vergunning ligt ter inzage bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Voor meer informatie zoals mogelijkheden tot het indienen van bezwaar en het adres, wordt verwezen naar de website van het RCN:
http://www.rijksdienstcn.com/pagina/221/wet+maritiem+beheer+bes.html

Wmb BES
Met de inwerkingtreding van de WmbBES op 10 oktober 2010 is Rijkswaterstaat verantwoordelijk geworden voor het beheer van de maritieme wateren in Caribisch Nederland. De maritieme wetgeving heeft tot gevolg dat o.a. regels worden gesteld voor landaanwinning en bouwwerken in zee.

Paso Fino paardenshow op 2 maart

Op zaterdag 2 maart aanstaande organiseert Kriabon in samenwerking met B. Felida van Piedra Azul, een mooie show met 6 Paso Fino paarden.
Speciaal hiervoor komt iemand uit Curacao om deze paarden te berijden en er is iemand aanwezig die uitleg geeft.
De show wordt bij Kriabon gehouden.
(kaminda jato Baco #55, Nikiboko Noord, voorbij More for less, rechtdoor rijden en dan naast ABVO-gebouw en Aquamarin school)
De show is van 10.00 tot 12.00 uur.